Cors Punt
De kracht van een raad wordt bepaalt door de juiste mensen op de juiste plek functionerend in hun juiste rol.

Cors Punt, Moerdijk

Cors Punt

Gemeente Moerdijk

Naam: Cors Punt
Raadslid in de gemeente: Moerdijk
Raadslid sinds: 2014
Partij: 2014 tot 2017 Lijst Punt/Kleijn; 2017 tot heden Moerdijk Lokaal
Hoofdberoep: Accountmanager milieuzaken bij de gemeente Oosterhout

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben raadslid geworden na een periode van 4 jaar wethouderschap om de doelen waar je als partij en raadslid voor staat te bewerkstelliggen. In ons geval is dat wanneer het voor al onze burgers een gezondere, leefbare en sociale woonomgeving is en dat die plek ook duurzaam en veilig is ingericht. Dus de lat ligt hoog, uitdagingen te over om dit te halen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Formeel is de raad het hoogste orgaan in een gemeente. Maar een goed uitvoerend college kan snel heel veel bereiken als het adequaat inspeelt op de liggende en voorkomende problemen. En als er voldoende ambitie in zit, kan zij het initiatief nemen in een aantal zaken waar de raad soms te ver weg van staat. Hierdoor krijg je als raadslid wel eens een achtergesteld gevoel als je hier alleen maar achteraf over wordt geïnformeerd. Maar verder blijft de raad natuurlijk in ons "geweldige "dualisme het hoogste orgaan.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Nu, als grootste oppositie partij, willen we ons met name sterk maken voor diverse uitwassen in het sociale domein waar na de grote transitie nog wat slordigheden en niet goed uitgewerkte processen lopen en hierdoor mensen tussen hoge nood en ambtelijke molen terecht komen. Buiten alle zaken die wij als partij ook belangrijk vinden op milieu en duurzaamheid gebied.

De kracht van een raad wordt bepaalt door de juiste mensen op de juiste plek functionerend in hun juiste rol.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Of hier voldoende gereserveerd is zal niet de belangrijkste vraag zijn, daar kunnen we op acteren. De vraag moet zijn, maken we er als raad in voldoende mate gebruik van? En dan kan ik hier niet erg enthousiast op reageren, omdat we als raad hier kansen en mogelijkheden laten liggen.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier is in een rol gekomen bij de invoering van het dualisme om de gemeenteraad goed, adequaat en op maat in positie te kunnen brengen. En tevens kan deze ervoor zorgen dat er op een innovatieve manier met burgers interactief omgegaan en geparticipeerd wordt.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Een griffie zou meer in de rol moeten komen van ambtelijk smeermiddel naar een gemeentelijke organisatie en zou de raadsleden moeten faciliteren in de fysieke en financiële mogelijkheden die er zijn om raadsleden in hun positie te brengen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad is zo krachtig zoals ze zich voordoet en gedraagt. Het is en blijft mensenwerk en de kracht van een raad wordt dus bepaalt door de juiste mensen op de juiste plek functionerend in hun juiste rol.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Als raad komen we met elke gemeenschappelijke regeling verder van de uitvoering te staan. Het is dus zaak dat we beseffen wat en waar we wel over gaan en dat we daar onze zorg en ambitie op inzetten om de momenten dat we dat in aanvang of in zienswijzen kunnen aangeven. Het gevoel heerst nu voor diverse Regelingen dat die invloed wegebt.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Moerdijk is een gemeente met veel kernen die een eigen beleefwereld en dynamiek hebben. Door het invoeren van de stads- en dorpsraden is er per kern een verschillende invulling van de betrokkenheid door inwoners ontstaan. Door hier nu op maat mee om te gaan en deze groepen op de juiste manier te bedienen en te bevragen, krijgen we een laag met iniatieven en participatie waar een gemeenteraad van kan ”schrikken”, en of gebruik kan maken.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie is een gevolg van een steeds mondigere maatschappij die we zeker in hun kracht moeten zetten. Daarbij blijft voor het integrale afwegingskader en controle ook altijd een gekozen vertegenwoordiging nodig, zowel lokaal, als regionaal en landelijk.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

In de gemeenteraad speelt het issue niet en is de verdeling 16 mannen en 9 dames. Het college bestaat uit 3 mannen en 1 dame, met als burgemeester ook weer een man.
Dit is niet een evenwichtige verhouding maar wordt niet als zodanig gevoeld. Wel wordt ook door mijn eigen fractie gezocht naar niet alleen een goede verhouding maar zeker naar verjonging.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

In de gemeenteraad moeten alle voorkomend maatschappelijke zaken voor het voetlicht kunnen komen. Vervolgens zal er ook met bevind zaken van het moment en onderwerp door een raad op ingespeeld moeten kunnen worden.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Zelfs als er een gekozen burgemeester in een gemeente acteert, dan nog is een gekozen raad het hoogste orgaan om afwegingen te kunnen maken die door verschillende politieke kleuren worden ingegeven, en voert deze uit wat de raad ingeeft.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

De steeds mondigere maatschappij stelt zich vaak ook agressiever op naar haar vertegenwoordigers in het bestuur of zorgverleners. Dit moeten we ten alle tijden veroordelen en bestrijden.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Het altijd lastig om één ding te noemen waar we uitgesproken trots op zijn. Ik zie de trots meer als geheel het mogen functioneren als complete raad voor een gemeente met diverse problematieken. Zeker waar we met zijn allen naar de kansen kijken en naar een oplossing zoeken om tot afgewogen besluiten te komen. Met respect voor ieders inbreng.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Een raadslid moet bereid zijn veel tijd te willen investeren in vele politieke en maatschappelijke items die er in elke gemeente spelen. Je moet zeker een lange adem hebben en je willen vastbijten in niet altijd leuke onderwerpen. Vervolgens: leer scherp en bondig te debatteren en speel nooit op de persoon. Maar vergeet vooral nooit om te luisteren naar een ander en doe er iets mee.

Vorige/volgende