Daniël van Schijndel
Een debat in de gemeenteraad is juist bedoeld om nader tot elkaar te komen en om juist met elkaar het belang van onze gemeente en samenleving voorop te stellen.

Daniël van Schijndel, Asten

Daniël van Schijndel

Gemeente Asten

Naam: Daniël van Schijndel
Raadslid in de gemeente: Asten
Raadslid sinds: 2014
Partij: CDA
Hoofdberoep: Assistent-Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij gemeente Nuenen
Twitter@danvanschijndel
FacebookDaniël van Schijndel
LinkedInDaniël van Schijndel

Waarom bent u raadslid geworden?

Op de middelbare school was maatschappijleer mijn favoriete vak. Al snel had ik in de gaten dat ik later iets wilde bijdragen aan de samenleving, en dat dat weleens via de politiek zou kunnen. Uiteindelijk ben ik raadslid geworden omdat ik specifiek de stem van jongeren in de gemeenteraad wilde vertegenwoordigen. Zeker omdat ik het gevoel had dat zij nog weleens werden overgeslagen bij besluitvorming.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Zeker! Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk is dat zo. Dat blijkt ook uit het feit dat ambtenaren ons goed weten te vinden als gemeenteraad, en andersom.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Er zijn veel onderwerpen die me raken, maar als er één onderwerp is waar ik me de komende tijd meer mee bezig wil houden is dat eenzaamheid. Het is wat mij betreft een van de grotere maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Steeds meer mensen, niet alleen ouderen, voelen zich eenzaam. Dat komt volgens mij door de steeds verdergaande individualisering van de samenleving. We kijken steeds minder naar elkaar om, en dat is op z’n zachtst gezegd zorgelijk. Ik vind dat we als gemeente meer op dit gebied zouden kunnen, of beter gezegd moeten, doen. Dat is lastig want het is een complex begrip, maar dat vrijwaart ons niet om niets te doen. Het thema moet in elk geval op de kaart worden gezet.

Een debat in de gemeenteraad is juist bedoeld om nader tot elkaar te komen en om juist met elkaar het belang van onze gemeente en samenleving voorop te stellen. 

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Onze raad heeft budget daarvoor gereserveerd, maar je merkt wel dat het raadswerk in algemene zin de afgelopen jaren dusdanig lastiger is geworden dat ik me weleens afvraag of we niet meer moeten doen aan opleiding, onderzoek en de organisatie van ondersteuning. Op het gemeentehuis liggen tal van dossiers die echt vragen om zorgvuldigheid, ook vanuit ons als raadsleden. Ik heb veel vertrouwen in de deskundigheid van onze gemeenteraad, maar ik merk bij mezelf dat het soms lastig is om al die verschillende dossiers goed te doorgronden. Het helpt als je dan een grotere fractie hebt waar je mee kunt sparren, maar voor de kleinere partijen zal dit een grotere worsteling zijn. Ook zij verdienen alle ondersteuning die ze nodig hebben.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk onze griffier, Mariëtte, voor ons is. Als ik kijk naar de bergen werk die zij verzet dan heb ik daar enorm veel bewondering voor. Het werk van een griffier is, net als dat van de raad, de afgelopen jaren toch wel veel veranderd. Er ligt meer nadruk op inhoud, niet alleen op proces, en dat maakt een griffier nog belangrijker dan voorheen. De griffier is daarnaast ook iemand waar we als raad altijd op kunnen terugvallen, een echte steunpilaar.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

De ondersteuning is in Asten goed geregeld wat mij betreft, lijntjes zijn kort. Het zou misschien wel helpen als we de betrokken beleidsmedewerkers of andere ambtenaren nog wat vaker zouden zien. Dat we meer weten bij wie welke onderwerpen op het bordje liggen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De verbinding met de samenleving. In Asten zijn we in het kader van Vitale Democratie flinke stappen aan het zetten om meer in te zetten op participatie van inwoners bij de grotere maatschappelijke opgaven, zoals bijv. de transformatie van het buitengebied. Als gemeenteraad zijn wij natuurlijk het orgaan dat de besluiten neemt, maar het is goed als we sommige beleidsvoorstellen vaker terugleggen bij de samenleving om daarop te halen hoe burgers aankijken tegen bepaalde voornemens die we als gemeente hebben. Bovendien verhoogt dat ook onze eigen relevantie, want veel mensen hebben namelijk geen idee wat een gemeenteraad zoal doet. Dit terwijl wij die mensen toch vertegenwoordigen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Nee, allerminst tevreden. Je ziet wel dat samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen de afgelopen jaren stappen hebben gezet om gemeenteraden beter te informeren, maar het blijft lastig om als gemeenteraad te sturen. Het zou gemakkelijker moeten zijn voor gemeenteraden om te kunnen (bij)sturen in deze regelingen. Ons College doet alles wat ze kunnen, om onze kritische geluiden vanuit de gemeenteraad, in die overlegorganen te uiten maar vaak hebben ze het gevoel dat ze roepende in de woestijn zijn. Ik kan me dat gevoel goed inbeelden. Het helpt als we misschien wat meer met andere gemeenteraden hierover zouden nadenken, en misschien wel te komen tot gezamenlijke werkafspraken. De handreiking van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, voor meer grip op regionale samenwerkingen, zou daarbij kunnen helpen, maar tegelijkertijd blijft het puzzelen en experimenteren.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In 2017 hebben we als gemeente het traject voor een nieuwe Toekomstvisie doorlopen. Met dit traject, dat resulteerde in de prachtige toekomstvisie Asten 2030, sorteren we voor op bijv. de nieuwe omgevingsvisie die er moet komen, maar ook op maatschappelijke opgaven. Wat mij betreft was dit een geweldig voorbeeld van burgerparticipatie en hoe we als Asten daar invulling aan hebben gegeven. Deelnemers waren namelijk niet alleen enthousiast, maar ook waren ze (na afloop) verrast dat de input die ze hebben meegegeven in dit traject zo goed terug naar voren is gekomen in de daadwerkelijke uitwerking van de plannen. Zo moet het ook!

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van inwoners. Ik hecht veel waarde aan representatie door vertegenwoordigers, maar je merkt het aan alles: inwoners willen meepraten over zaken die ze raken. Inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Blijft wel dat participatie niet altijd een goed instrument is, en dat het ingezet moet worden daar waar het echt zinvol is. Je merkt wel dat we dat steeds meer doen, en dat inwoners en organisaties dat waarderen.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Simpelweg te laag. Slechts 4 vrouwen in een gemeenteraad van 17. Het blijft lastig om vrouwen te enthousiasmeren voor de politiek, maar dat vrijwaart ons niet om niets te doen. Hier ligt een opgave voor de komende jaren.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Nee, een debat in de gemeenteraad is juist bedoeld om nader tot elkaar te komen en om juist met elkaar het belang van onze gemeente en samenleving voorop te stellen. Dat we dat doen door verschillende brillen en ideologieën is logisch want dat is politiek, maar consensus bereiken is juist wat mij betreft een doel. Als iedereen maar alleen zijn eigen politieke overtuiging ventileert, dan kunnen we net zo goed tegen muren praten.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad, maar dat is dan vooral omdat wij de volksvertegenwoordiging zijn. Persoonlijk ben ik altijd tegen een gekozen burgemeester geweest. Ik kan me de wens voor een gekozen burgemeester goed voorstellen, maar we moeten er toch niet aan denken dat we een of andere dorpsgek of despoot in het harnas als onze burgemeester moeten hijsen. Bovendien staat een goede burgemeester, zoals bijvoorbeeld die van ons, boven de partijen. Met een gekozen burgemeester zal dat toch minder zijn, want die moet zich zorgen maken over zijn herverkiezing.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

300%. Agressie, intimidatie of geweld tegen raadsleden kan alleen maar worden beantwoord met solidariteit en veroordeling. Raadsleden doen belangrijk maatschappelijk werk waar niet altijd de juiste beloning of vorm van waardering tegenover staat, maar agressie, intimidatie of geweld is natuurlijk nooit goed te praten.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Als gemeenteraad zijn we op tal van dossiers behoorlijk eensgezind. Even los gezien van de inbreng van fracties die wel vaak verschillend is, komen we er toch vaak uit met elkaar in moeilijke dossiers die voor veel hoofdpijn zorgen. Ik vind dat oprecht een compliment, want in tijden van verregaande polarisatie is dat een prestatie van jewelste. Het zit natuurlijk ook in onze cultuur, maar in onze gemeenteraad geen Haagse taferelen waar we elkaar de tent uitvechten of waar we op de man spelen. Wat omgang met elkaar betreft zijn we misschien wel een schoolvoorbeeld voor andere gemeenten. Daar mogen we best trots op zijn.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Verzamel mensen om je heen die je van advies en feedback kunnen voorzien. Niet alleen op inhoud, maar ook op proces. Binnen onze fractie doen we actief aan ontwikkeling en coaching. Dat heeft me de afgelopen jaren veel gebracht. Het helpt om zo nu en dan te reflecteren op hoe je functioneert. In de breedste zin van het woord, niet alleen op inhoud. Als beginnend raadslid is het eenvoudig om overweldigd te geraken van de vele dossiers, of vergaderingen. Daarom is het fijn als je iemand hebt die je helpt met relativeren en persoonlijk te groeien.

Vorige/volgende