Deniz Dönmez
Diversiteit is belangrijk op verschillende vlakken. We moeten werken richting een eerlijke afspiegeling van de samenleving.

Deniz Dönmez, Enschede

Deniz Dönmez

Gemeente Enschede

Naam: Deniz Dönmez
Raadslid in de gemeente: Enschede
Raadslid sinds: 2018
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Student
Twitter: Deniz Dönmez 
Facebook: Deniz Dönmez
Instagram: Deniz Dönmez
LinkedIn: Deniz Dönmez 

Waarom bent u raadslid geworden?

Voordat ik actief werd in de politiek heb ik mij veel beziggehouden met allerlei zaken die bij op mijn oude middelbare school gebeurden. Ik probeerde als leerling samen met andere leerlingen en de directie oplossingen te vinden voor de problemen waar we tegenaan liepen. Soms lukte het om echt veranderingen voor elkaar te krijgen maar vaak ook niet en dat heeft er mede toe geleid dat ik me ging verdiepen in de politiek. Door mijn drive voor verandering ben ik ook kandidaat geworden en gekozen voor de gemeenteraad.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja. De gemeenteraad heeft een super belangrijke controlerende en kaderstellende taak. Juist als raadslid kan je het verschil maken voor de inwoners van je gemeente, door te gaan voor de dingen die jij belangrijk vindt.

We zitten in de tweede helft van de raadsperiode. Wat zijn uw doelen om het restant van de raadsperiode tot een succes te maken?

Ik ben de afgelopen maanden heel druk geweest met het opstellen van een initiatiefvoorstel over onze aanpak van laaggeletterdheid. In Enschede is namelijk meer dan 16% van de 16- tot 65-jarige inwoners laaggeletterd. Dat is een enorme groep mensen die moeite heeft om mee te komen en deze groep groeit. Zorgen dat er een goede aanpak is en er stappen in de juiste richting worden gezet, dat is waar ik mij de komende tijd mee bezig ga houden.

Daarnaast leven er nog te veel kinderen in Enschede in armoede. Kinderen die door hun thuissituatie niet gelijke kansen krijgen geboden en moeilijk samen met hun vriendjes mee kunnen doen in het dagelijks leven is echt een groot probleem. Ook de aanpak van kinderarmoede met concrete veranderingen in het leven van deze kinderen heeft mijn focus.

Durf ook jezelf open te stellen om je te laten overtuigen door anderen en blijf luisteren, want dat doen we nog niet genoeg.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Onze fractie heeft een fantastische groep mensen die ons bij allerlei onderwerpen ondersteunen en we besteden ook veel aandacht aan het verder opleiden van onszelf. Maar voor de kleinere fracties is het natuurlijk heel lastig om met alles goed mee te doen en daar zou zeker meer aandacht voor moeten zijn als het gaat om ondersteuning.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

De griffie is eigenlijk onmisbaar. Voor veel vragen kan ik bij ze terecht. Een mogelijke verbetering is dat we meer in contact komen te staan met andere gemeenten en meer in beeld hebben hoe daar vergaderd wordt en leren van de manier waarop zij hun ondersteuning hebben geregeld.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad kan nog krachtiger worden als inwoners zich herkennen in de raadsleden; meer diversiteit is daarin heel belangrijk met mensen van verschillende opleidingsniveaus en achtergronden. Daarnaast is de vrouw-manverhouding nog te scheef, daar moeten we ook zeker mee aan de slag.

Ook moeten mensen ons goed weten te vinden. Juist meer aandacht besteden aan onze sociale kanalen om ook meer jonge mensen te bereiken. Natuurlijk moet je ook offline aan blijven bieden omdat er ook een groep mensen is die niet alles online volgt.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Het is soms nog wel lastig om het overzicht te bewaren van wat we regionaal doen. De mate van invloed die je hebt verschilt ook en het bijsturen zoals bij de jeugdzorg is dan ook wel lastiger. Daar mag wel meer aandacht voor zijn.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijk en complex dossier. Hoe zorgt u ervoor dat u als raadslid bepaalt wat er nodig is in het RES-proces?

We moeten als stad flinke stappen zetten richting een duurzame samenleving. We worden dan ook regelmatig op de hoogte gehouden over het proces en de stappen die genomen moeten worden. Op die momenten krijgen we de kans om keuzes te maken die in de RES terecht moeten komen. Ook onze woordvoerders duurzaamheid zijn veel in contact met elkaar in de regio.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In Enschede hebben wij vrij snel na de gemeenteraadsverkiezingen als gehele raad ons verbonden aan het Enschede Akkoord. We zijn met veel raadsleden op pad geweest om de belangrijkste thema’s die spelen bij inwoners naar boven te halen en we zitten nu in de fase dat we samen met inwoners gaan kijken naar wat we concreet kunnen doen.

Daarnaast organiseren we samen met basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten veel democratiespelen om jongeren meer kennis te laten maken met de politiek. Dit wordt ook ontzettend veel gedaan.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Beide zijn natuurlijk van belang. Enschedeërs moeten mee kunnen doen en zich betrokken voelen bij wat we als stad aan het doen zijn. Daarnaast hebben wij als raadsleden de taak om veel van de zorgen en vragen op de agenda te zetten, kritisch naar ons beleid te kijken en goed te luisteren naar waar mensen tegenaan lopen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Ik vind dat in het geval van een directe verkiezing van de burgemeester de verhoudingen niet zouden moeten veranderen. De burgemeester staat boven alle partijen en heeft een cruciale functie in het leggen van verbindingen en in de organisatie van onze stad. Dit zou zo moeten blijven, de burgemeester hoort geen politiek te bedrijven. De gemeenteraad blijft daarbij ook het hoogste orgaan.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit voor de raad en het raadswerk?

Diversiteit is belangrijk op verschillende vlakken. Het gaat om diversiteit in de raad van jong en oud. Een aantal jonge raadsleden hebben in de raad helpt bij het vormen van een goed perspectief vanuit de jongeren. Het gaat om vrouw-manverhoudingen. Nog te weinig vrouwen zijn onderdeel van de raad. We moeten werken richting een eerlijke afspiegeling van de samenleving. Daarnaast hebben wij inwoners met 160 nationaliteiten in Enschede en meer culturele diversiteit in de raad en het raadswerk draagt bij aan het vergroten van draagvlak en betrokkenheid onder verschillende mensen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ja. Agressie, intimidatie of geweld tegen een raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Het kan niet zo zijn dat een raadslid niet goed het raadswerk meer kan doen, dan raak je echt onze democratie.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie? 

Digitalisering biedt de kans om een groep te bereiken die je normaal moeilijk bereikt, zoals de jongeren. Sociale netwerken kunnen je helpen om enorm laagdrempelig te communiceren en om contact te houden als raadslid met inwoners. We moeten wel goed onthouden dat er ook een groep mensen is die niet goed meekomt met digitale middelen, ook voor die inwoners moeten we aandacht voor hebben.

Hebt u al besloten om bij de volgende verkiezingen door te gaan als raadslid? 

Nee, ik heb nog niet besloten of ik door ga. Ik wil nog graag doorstuderen en dan is het de vraag in hoeverre het nog te combineren valt met het raadswerk. Afhankelijk van de situatie, als het zover is, bepaal ik wel of ik doorga of niet.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik ben trots op het feit dat ik nu het gevoel heb er echt iets gaan veranderen met mijn initiatiefvoorstel over de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast heb ik veel aandacht besteed aan het mee laten doen van jongeren in de politiek. Hiervoor heb ik ook een motie ingediend om jongeren beter te betrekken bij onze besluitvorming, maar ook hier hebben we nog veel stappen te zetten.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees jezelf en blijf volledig gaan om de dingen aan te pakken die je raken en waarvan je vindt dat er wat aan gedaan moet worden. Durf ook jezelf open te stellen om je te laten overtuigen door anderen en blijf luisteren, want dat doen we nog niet genoeg.

Vorige/volgende