U bent hier

Dennis Chafiâ

Dennis Chafiâ

Westland
‘What doesn’t kill you makes you stronger’.

Raadslid sinds: 2014
Partij: CDA
Hoofdberoep: Business Development Manager, G.I. Dynamics
Twitter: @DennisChafia
Facebook: facebook.com/DennisChafia

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.  Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Wat mij betreft is de raad het hoogste politieke orgaan van de Gemeente. Al heeft de raad minder taken dan bijvoorbeeld college of ambtenaren, is de raad wel in staat het verschil te maken, het beleid te sturen en daadwerkelijk de schakel te zijn tussen ‘burger’ en ‘beleid’. 

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

We hebben een grote fractie in Westland, dus de onderwerpen zijn flink verdeeld. De afgelopen tijd heb ik me vooral op het gebied van wonen en huisvesting hard gemaakt voor de juiste oplossingen voor Westland. Tijdens het opstellen van de nieuwe huisvestingsverordening en de hernieuwde Woonvisie 2030 heb ik vooral gepleit voor meer een- en tweepersoonshuishoudens, het blijven bestaan van de starterslening, de invoering van een blijverslening en meer aandacht voor particuliere huur. Inmiddels is dit alles opgenomen in beleid, of is het inmiddels al tot uitvoering gekomen.

In het verlengde daarvan is de communicatie van en met de gemeente een belangrijk punt. Naar aanleiding van een motie krijgen jongeren die 18 worden een brief waar in staat dat ze zich kunnen inschrijven bij het woningzoeksysteem; dit vergroot de slaagkansen aanzienlijk. Ten slotte heb ik een motie ingediend waardoor Westlanders met de gemeente in contact kunnen komen via Whatsapp. Laagdrempelig voor de gebruiker, en erg makkelijk voor de gemeente!

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dat verschilt sterk per week. Binnen onze fractie beheer ik ook de website en social media, en ben ik verantwoordelijk voor de PR en campagnes. In piekweken zit ik dan naast m’n vaste werk al gauw op 30-35 uur raadswerk, doorgaans besteed ik er zo’n 20 uur per week aan.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Absoluut niet, al snap ik dat het een ingewikkeld systeem is. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, een dossiervreter of een neuspeuteraar; iedereen krijgt dezelfde vergoeding. Wat mij betreft gaat het hier niet om een verhoging of verlaging van de raadsvergoeding, maar moet er een radicale omslag gaan komen om de gemeenteraden te professionaliseren en een gelijk speelveld te creëren.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ik trek het me niet persoonlijk aan nee, maar ik snap de kritiek zeker wel. Enkele maanden terug was mijn LPF-collega John Witkamp raadslid van de week, en hij gaf aan dat “heel wat Westlandse raadsleden naar huis kunnen”. Al zie ik dat elk raadslid een bijdrage levert snap ik de opmerking wel, maar valt dat raadsleden zelf niet altijd aan te rekenen. Het huidige speelveld houdt weinig ruimte over voor echte diepgang, en uitgebreid contact met de samenleving.

Aan de andere kant zijn er raadsleden in Nederland, en ook in Westland, die nog geen vraag hebben gesteld, geen motie hebben ingediend en wellicht nooit een maidenspeech gaan houden. Dat levert veelal veel kritiek en wantrouwen op vanuit de samenleving. Ook dit vraagt om professionalisering en een gelijk speelveld.

‘What doesn’t kill you makes you stronger’.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol is eerder onduidelijker geworden. Tijdens de Dag van de Raad stelde ik de vraag aan de zaal: “Wie heeft er nou echt grip gekregen op de nieuwe taken?”. Er ging twijfelend één vingertje omhoog. Al zie ik in Westland dat de taken goed geregeld zijn en er een goed speelveld is tussen raad, college en ambtenaren, zien we ook in genoeg gemeentes dat het flink mis is gegaan. De vraag die we ons moeten stellen is: Moeten we een ‘lekenbestuur’ wel opzadelen met deze verantwoordelijkheid? De kaderstellende en controlerende rol moet dan nog ‘beperkter’ en vager worden, of er is een flinke professionaliseringsslag nodig.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Aan de ene kant versimpeling van de bureaucratische wetgeving op het gebied van ruimte, aan de andere kant wederom een bijzonder ingewikkelde taak voor gemeentes. De raden zullen weer ‘grip’ moeten krijgen op een zware taak, en met een gemeentelijke visie moeten komen. Het zal geen decentralisatie worden zoals we eerder hebben gezien, maar ik verwacht niet dat het in alle gemeentes even soepel gaat lopen. In Westland zijn we in elk geval al met de voorbereidingen aan de slag, en zal er een speciale werkgroep geformeerd worden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er is naar mijn weten voldoende budget voor de gemeenteraad en de griffie. Naast het fractiebudget waar fracties naar eigen inzicht opleidingen mee kunnen financieren worden er regelmatig Raadsinformatieavonden georganiseerd, naar wens van raad, college, of ambtenaren. Qua digitalisering van informatiestromen kan er  nog een hoop gebeuren, inmiddels wordt hier door griffie en ambtenaren hard aan gewerkt.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Wat mij betreft kunnen gemeenteraden meer jonge mensen gebruiken. Niet alleen is dit goed voor een betere afspiegeling van de samenleving, jongeren hebben een frisse mindset, komen met creatieve oplossingen en vervallen minder in systeemdenken. Ik zie echter dat veel jongeren in raden worstelen met het feit dat naast het raadswerk er een carrière op woon- en arbeidsmarkt moet worden opgebouwd, terwijl de vaak wat oudere raadsleden de tijd veel eenvoudiger vrij kunnen maken. Dit creëert een ongelijk speelveld, zeker omdat er ook genoeg raadsleden zijn die niet werken of gepensioneerd zijn. Veel jongeren stoppen dan ook na een raadsperiode en dat is zonde van de ervaring en kennis in de raden.

Met de grote hoeveelheid taken die op de gemeentes afkomen moet er een professionelere raad komen waarbij het ongelijke speelveld weg wordt genomen. Tijdens de ‘Dag van de Raad’ in Delft pleitte ik dan ook voor een fulltime raadslidmaatschap, zeker in grotere gemeentes. Er wordt een gelijk speelveld gecreëerd, en raadsleden krijgen meer grip op de enorme hoeveelheid taken die op gemeentes afkomen. Ik hoor veelal dat het een ‘lekenbestuur’ moet blijven om contact te blijven houden met de samenleving. Maar juist in het fulltime raadslidmaatschap is er meer ruimte voor werkbezoeken, gesprekken met de samenleving en het organiseren van initiatieven als burgerpanels. Een fulltime raadslid zal gewoon nog in de kroeg en langs de lijn te vinden zijn!

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Deels eens. Wat mij betreft is de volk vertegenwoordigende taak de belangrijkste taak voor raadsleden. Het is dan zaak om deze ideeën en emoties om te kunnen zetten in beleid en regelgeving; hier is wel degelijk wat inhoudelijke kennis voor nodig. Het een sluit het ander niet uit.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Absoluut! Raadsleden zijn de schakel tussen burger en beleid en zijn altijd aan te spreken op hun ‘ambassadeurschap’. Er is een belangrijke taak voor raadsleden om het vertrouwen in de lokale democratie hoog te houden, de hele samenleving is daarbij gebaat.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Op dit moment niet. Ik zie dat enkele vertegenwoordigende raadsleden naast hun werk en raadslidmaatschap ook nog eens in algemene besturen van samenwerkingsverbanden plaats moeten nemen. Wil je dit goed doen, wordt dit echt een dagtaak. Kijken naar de Westlandse raadsleden die dit doen, heb ik veel respect voor hoe zij dit beet pakken, maar wat mij betreft pleit ook dit voor een professionaliseringsslag van de raad; gun ook hen een gelijk speelveld!

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Als de tijd en de partij dat toelaten, dan zeker. Het is fantastisch om je dagelijks te mogen inzetten voor je gemeente!

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees actief, wees creatief en heb lef. Kies een onderwerp uit wat bij je past, bijt je er in vast en zoek naar creatieve oplossingen voor zaken die spelen in je gemeente. Stel vragen, dien moties in en wees vooral niet bang om een keer vol op je gezicht te gaan: ‘What doesn’t kill you makes you stronger’.