Don Ceder
De democratische controle kan zeker beter. Dat zien wij nu bijvoorbeeld rondom de coronacrisis. De veiligheidsregio wordt niet direct gecontroleerd door de gemeenteraad, terwijl er wel beslissingen worden genomen die in Amsterdam worden uitgevoerd.

Don Ceder, Amsterdam

Don Ceder

Gemeente Amsterdam

Raadslid sinds: 29 maart 2018
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: Advocaat
Twitter: @donceder
Facebook: https://www.facebook.com/donceder
Instagram: https://www.instagram.com/donceder
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dceder

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik heb van dichtbij, vanuit mijn werk en waar ik ben opgegroeid, gezien dat goedbedoeld beleid niet altijd aansluit op de werkelijkheid en dat hierdoor mensen tussen wal en schip vallen. Ik heb mij daarom politiek verkiesbaar gesteld, omdat ik hoop om vanuit de politiek en mijn rol als volksvertegenwoordiger mee te praten over beleid en zo het verschil te kunnen maken voor velen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo? 

Ik weet dat het zo is, maar om eerlijk te zijn ervaar ik dat niet altijd zo. Soms lijkt het college ons aan te sturen, in plaats van andersom. Ik denk dat ik mijn controlerende taak nog veel scherper en zorgvuldiger zou kunnen uitvoeren. Alleen ik merk dat ik soms als éénzetelfractie daarvoor misschien in tijd te kort schiet.

We zitten in de tweede helft van de raadsperiode.  Wat zijn uw doelen om het restant van de raadsperiode tot een succes te maken?

We hebben ons de afgelopen jaren voor veel mooie zaken mogen inzetten, bijvoorbeeld het lot van staatlozen, senioren, ongedocumenteerden en dak- en thuislozen in onze stad. Naast uiteraard de gevolgen van corona, zitten we momenteel midden in een discussie rond de toekomst van de wallen.
Ik vind het belangrijk dat we juist nu goed nadenken over wat voor stad we nou eigenlijk willen zijn en gaan werken aan een duurzame vorm van toerisme en een sterke economie. Wat mij betreft heeft Amsterdam internationaal gezien een ordinairder imago dan de stad verdient. Ik zou daarom graag het seks- en drugstoerisme in de binnenstad willen indammen en de daarbij behorende maatregelen willen nemen; zodat Amsterdam een nieuw internationaal imago kan omarmen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd? 

Raadsleden en met name de kleine fracties krijgen veel op hun bord. Daar is juiste begeleiding en kennis voor nodig. Wat mij betreft moet daar echt flink in geïnvesteerd worden. Er is in Amsterdam opleidingsbudget en daar ben ik blij mee. Ik zou het tegelijkertijd niet erg vinden als dat budget opgehoogd zou worden.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

De griffier is een onmisbare schakel voor alle partijen. Ik zie dat daar dan ook behoorlijk veel druk op staat. We staan momenteel voor een digitaliseringsslag, met name rond geheime stukken. Deze kunnen tot op heden alleen nog maar fysiek ingezien worden. Ik hoop dat we deze slag snel kunnen doorvoeren, dat zou raadsleden helpen om de discussies scherper te voeren.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Geef raadsleden betere ondersteuning door middel van financiën, mogelijkheden om duo-raadsleden te benoemen en door het (tijdig) aanleveren van stukken.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren? 

De democratische controle kan zeker beter. Het is natuurlijk handig om op tal van zaken samen op te trekken, maar ik ben wel kritisch over de democratische legitimiteit van dergelijke organen. Ook is de controle suboptimaal. Dat zien wij nu bijvoorbeeld rondom de coronacrisis. De veiligheidsregio wordt niet direct gecontroleerd door de gemeenteraad, terwijl er wel beslissingen worden genomen die in Amsterdam worden uitgevoerd. Dat schuurt. Gelukkig erkent de burgemeester dat ook.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijk en complex dossier. Hoe zorgt u ervoor dat u als raadslid bepaalt wat er nodig is in het RES-proces? 

Wat er nodig is in de RES vloeit natuurlijk rechtstreeks voort uit het klimaatakkoord wat landelijk is gesloten. Terecht moeten alle regio's in kaart brengen hoe zij hun bijdrage gaan leveren aan de ambities om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Ik neem kennis van de opdracht die er ligt voor Amsterdam om een bepaalde hoeveelheid energie schoon en duurzaam op te wekken.
Daarnaast denk ik dat draagvlak in de buurten ook erg belangrijk is. Dat kan je bijvoorbeeld bereiken door bewoners mee te laten profiteren van een mogelijk te bouwen windmolen of vve's te ondersteunen bij de aanleg van zonnepanelen. Wel denk ik dat we in Amsterdam nog meer kunnen inzetten op zon op water.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Hoewel ik denk dat burgerparticipatie in Amsterdam echt nog beter kan, heeft de gemeente ‘De Stem van West’ opgezet. Een online meetingpoint waar je ideeën voor je buurt kunt indienen. Het voorstel kan dan ook bij de stadsdeelcommissie gepitcht worden.

'Raadsleden en met name de kleine fracties krijgen veel op hun bord. Daar is juiste begeleiding en kennis voor nodig. Wat mij betreft moet daar echt flink in geïnvesteerd worden.'

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Representatie van vertegenwoordigers is het systeem dat we nu eenmaal hebben gekozen, dus ik zou dat ook wel goed de ruimte willen geven. Uiteraard betekent een vertegenwoordiger zijn ook dat je inwoners de ruimte moet geven om te participeren en co-creëren. Ik denk dat dat een belangrijk ventiel van ons stelsel is, dat we echt moeten koesteren.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

De burgemeester wordt momenteel niet gekozen door de bewoners. Het voordeel hiervan is dat deze als het goed is minder gevoelig is voor politieke sentimenten. Dat is soms ook belangrijk als er onpopulaire beslissingen genomen moeten worden. Een gekozen burgemeester geeft zowel de raad als de burgemeester een democratisch mandaat, waardoor de verhoudingen denk ik wel wijzigen. Hoewel ik ook niet de illusie heb dat burgemeestersaanstellingen in de huidige vorm volledig vrij zijn van politieke sentimenten.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk? 

Diversiteit in de raad zorgt voor plurale invalshoeken. Uiteraard is politiek allereerst een strijd van politieke ideologieën. Maar waar je vandaan komt, je afkomst, je geslacht en je eigen verhaal bepaalt natuurlijk ook welke ervaringen je meeneemt in de raad. En ik denk dat dat alleen maar goed is om tot betere besluitvorming te komen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Helemaal mee eens. Raadsleden zouden pal moeten staan voor de veiligheid van elkaar.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie? 

Digitalisering maakt de wereld kleiner. Ik kan tegenwoordig op afstand stukken lezen, communiceren en vergaderen en dat maakt het leven van een raadslid iets makkelijker. Ik zou ook graag geheime stukken digitaal willen ontvangen op een veilige wijze, maar daar wordt inmiddels aan gewerkt.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Het is helaas niet hetzelfde. De dynamiek tussen discussies is anders en hierdoor verliest het debat ook wel een beetje zijn charme.

Hebt u al besloten om bij de volgende verkiezingen door te gaan als raadslid?

Daar ben ik nog niet over uit.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Met 1 zetel hebben we een aantal mooie initiatiefvoorstellen ingediend (soms ook met andere partijen) die ook zijn aangenomen: ons ‘waardig ouder worden’ voorstel voor senioren in de stad, betere hulp voor staatlozen, zorg voor ongedocumenteerde jongeren en een pilot voor een spreekuurrechter in de buurt. Dat vind ik een mooi resultaat.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Kies je thema’s zorgvuldig uit. Je kan niet met alles even intensief meedoen en soms is het ook gewoon prima om niet of niet intensief te participeren aan bepaalde debatten. Liever met kennis van zaken op een aantal dossiers, dan te licht geïnformeerd met alles willen meedoen. 

Vorige/volgende