Eduard Annen
Luisteren naar de inwoners, en kijken of en hoe wij samen met hun en andere raadsleden het college kunnen helpen Meppel nog mooier te maken, dat is waar ik mij druk om maak.

Eduard Annen, Meppel

Eduard Annen

Gemeente Meppel

Raadslid sinds: 2017
Partij: Sterk Meppel (lokale partij)
Hoofdberoep: Ambtenaar SWO De Wolden Hoogeveen
Twitter  
Facebook       
Instagram
LinkedIn

1. Waarom bent u raadslid geworden?

Vanaf het moment dat ik in Meppel ben gaan wonen ben ik van dit stadje gaan houden. Ik voel mij hier helemaal thuis. Mensen hebben nog oog voor elkaar en er worden geweldige activiteiten georganiseerd. Daarnaast geniet ik van het prachtige oude centrum.
Om dit te behouden en daar waar het kan te verbeteren heb ik mij aangemeld als raadslid. Met mijn achtergrond als ambtenaar kijk ik soms anders naar zaken en kan die ervaring in de raad gebruiken.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja dat beleef ik zo. Wij zijn door de inwoners gekozen en moeten keuzes daarom ook verantwoorden. En dat is niet altijd gemakkelijk. Dan besef je de impact van besluiten die er worden genomen en de rol van de raad daarin.

3. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik ben geen raadslid geworden om mij druk te maken over dit soort vragen. Luisteren naar de inwoners, en kijken of en hoe wij samen met hun en andere raadsleden het college kunnen helpen Meppel nog mooier te maken, dat is waar ik mij druk om maak.

4. Wat heeft uw raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Vanuit onze fractie en samen met enkele raadsleden van collegapartijen volgen wij diverse samenwerkingsverbanden en verbonden partijen. Bij een aantal waar problemen zijn volgen wij ze actief en sluiten aan bij (digitale) bijeenkomsten.

In de commissie- en raadsvergadering is een blokje ‘terugkoppeling college’ opgenomen. Hier kan het college mededelingen kwijt over de samenwerkingsverbanden en verbonden partijen.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Samen met de gebruikers van (sport)accommodaties heeft de gemeente Meppel een beheerplan opgesteld. Daarin staan ook de wensen van de gebruikers maar ook onderzoeksvragen rondom sport-gerelateerde thema’s die de komende jaren gaan spelen (o.a. toekomst zwembad Hesselingen).De raad heeft het beheerplan goedgekeurd en het college opgeroepen de onderzoeksvragen samen met de gebruikers te gaan beantwoorden.
De input van de gebruikers is voor de gemeenteraad erg belangrijk. Er is kennis en kunde voldoende aanwezig om samen met de gemeente tot een goede beantwoording van de onderzoeksvragen te komen. De (sport)verenigingen willen daarnaast dit erg graag oppakken.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Wanneer er door de raad aan de griffie gevraagd wordt om een opleiding te organiseren, onderzoek te doen of iets dergelijks dan wordt dat gedaan. Ik heb nog niet meegemaakt dat iets om budgettaire redenen niet kan. Daarnaast hebben wij ons eigen fractiebudget waarvan wij binnen een aantal kaders gebruik kunnen maken.

"... wanneer de eigenaar rondleidingen in de bioscoop verzorgt noemt hij steevast mijn naam en inzet voor het behoud van de bioscoop."

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Dit zijn dus vragen waar ik mij niet druk om maak en in verdiep. Ik ben raadslid van een lokale partij geworden om iets voor de Meppelers te kunnen betekenen. Ik snap heel goed dat dit soort thema’s voor een groot aantal raadsleden belangrijk zijn, maar niet voor mij. Ik steek mijn tijd liever in het contact met inwoners, ondernemers, verenigingen enz. om te horen hoe zij kunnen helpen om Meppel mooier te maken.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de  griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Over het algemeen ben ik zeer tevreden over de ondersteuning van de griffie. Soms worden veranderingen wel eens te snel achter elkaar doorgevoerd, maar daar wordt dan over gesproken en worden voorstellen niet uitgevoerd of uitgesteld.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Vanuit de vorige periode kan ik mijn een overdrachtsdocument herinneren. Dat zal volgend jaar ook wel gebeuren. Voor mij is belangrijk dat de verbeterslag van het groenonderhoud en diversiteit in Meppel verder wordt uitgerold. Sterk Meppel heeft hier tijdens de laatste verkiezingen hard voor gestreden en onze wethouder heeft hier plannen voor gemaakt. Dat moet wat mij betreft worden uitgevoerd!

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

De mening van mijn vrouw Jacqueline. Wil zij dat ik nog veel tijd in het leuke en boeiende raadswerk steek of wil zij liever hebben dat ik vaker thuis ben? Daarnaast geeft het veel energie wanneer je iets voor elkaar krijgt in de raad. Jacqueline heeft er geen probleem mee en ik haal nog energie uit het raadswerk dus wil ik graag doorgaan in de volgende periode.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Absoluut niet. Dat past helemaal niet bij mij.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Met instemming van de fractie ben ik actief aan de slag geweest met de aanpak van de geluidsoverlast bij evenementen, het tegengaan wildplassen (introductie terugplasverf) en aanpak overlast door hondenpoep.

Door een Facebookactie hebben wij aan een bioscoopondernemer duidelijk kunnen maken dat de bioscoop in Meppel niet mag verdwijnen. Duizenden inwoners hebben gereageerd op dit bericht. En Meppel heeft inmiddels weer een fantastische bioscoop. En wanneer de eigenaar rondleidingen in de bioscoop verzorgt noemt hij steevast mijn naam en inzet voor het behoud van de bioscoop. Daar ben ik dan hartstikke trots op.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Besteed meer tijd aan het in gesprek gaan met inwoners, ondernemers, verenigingen en dergelijke dan aan vergaderen in het gemeentehuis. Buiten haal je de input voor jouw bijdrage in de raad!

Vorige/volgende