Egbert Jan Kuijlaars
Wees je ervan bewust dat het ontwikkelen van gezag je verder brengt dan focussen op macht.

Egbert Jan Kuijlaars, Gouda

Egbert Jan Kuijlaars

Gemeente Gouda

Naam: Egbert Jan Kuijlaars
Raadslid in de gemeente: Gouda
Raadslid sinds: 2014
Partij: D66
Hoofdberoep: Raadslid
Instagram: e.j.kuijlaars
Twitter
LinkedIn
 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Het raadslidmaatschap is mij in de schoot gevallen. Ik stond in 2014 op plek 7 van onze lijst. Een uitzonderlijke goede verkiezingsuitslag leidde ertoe dat ik toch in de raad kwam. Mijn ambitie om op de lijst te staan, kwam voort uit het feit dat ik vond dat ik kon bijdragen aan het realiseren van een krachtig Gouda, waarin het goed wonen, werken en leven is.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja, Gouda heeft deze periode een bestuursakkoord gesloten, waarin veel ruimte zit voor de gemeenteraad om mee te sturen op alle belangrijke dossiers. Je zou kunnen zeggen dat we stappen maken om het dualisme volwassen te laten worden en dat leidt ertoe dat de gemeenteraad die functie als hoogste orgaan ook steeds beter gaat invullen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het is van belang om een visie voor ogen te hebben, waarin je de vraag beantwoordt hoe je invulling wilt geven aan het dualisme uit de gemeentewet. Vervolgens vraag je je af welke obstakels ons als raad hierbij in de weg staan. Die obstakels zullen voor iedere raad anders zijn, maar het in de wandelgangen bespreekbaar maken van die obstakels en daarna met elkaar aan de slag gaan met het slechten ervan, heeft in Gouda gewerkt.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een volksvertegenwoordiger die zich bewust is van de verschillende rollen/petten die je als volksvertegenwoordiger hebt. Als woordvoerder in een vergadering dien ik het belang van mijn partij. Als voorzitter van de Auditcommissie of voorzitter van de commissievergadering dien ik het belang van de gehele gemeenteraad. Het goed kunnen scheiden van die rollen vind ik essentieel voor mijn functioneren. In de standaard typeringen zou ik mezelf scharen onder de bestuurlijk ingestelde raadsleden.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het daarmee oneens. De gemeenteraad is geen kroeg.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Door veel te lezen. Ik houd ervan om te lezen, dus dat is geen probleem. Ik stel mezelf daarbij drie vragen: snap ik het kader waar ik over moet beslissen of begrijp ik de controle- informatie die ik voor me heb; wat hebben wij daarover aan onze kiezers beloofd en waar zitten de verschillen; welke verschillen wegen zwaar genoeg om in de raad te bespreken?

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Gouda kent een grote variëteit aan samenwerkingsverbanden, waar we meer en minder grip op hebben. Voor sommige samenwerkingen hebben we raadsleden die in klankbordgroepen acteren. Andere samenwerkingsverbanden staan meer op afstand. De democratische controle bestaat uit de opdracht dat het college van de raad krijgt en eventuele zienswijzen binnen de planning en control cyclus. Er wordt op dit moment hard gewerkt om nieuwe wetgeving op dit terrein te vertalen naar lokaal beleid. Ik hoop dat dit ook bij de samenwerkingsverbanden die nu meer op afstand staan, gaat leiden tot een directere relatie met de raad en dat hiermee het democratisch tekort kleiner wordt.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

De (her-)ontwikkeling van het stadhuis van Gouda is wat mij betreft een schoolvoorbeeld van participatie. Het stadhuis heeft dankzij de inzet van burgers, bedrijven, goudse instellingen, de gemeente en experts (binnen door de gemeenteraad gestelde kaders) haar centrale rol terug gekregen voor de inwoners van de stad.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik vind het van belang dat mensen in hun kracht worden gezet. Ik kan me voorstellen dat dit betekent dat er ook opties zijn waarin een burgemeester geen voorzitter van de gemeenteraad is, omdat de kwaliteiten van de burgemeester op andere terreinen liggen.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Zonder griffie geen gemeenteraad. Ik ervaar onze griffie als professioneel en betrokken bij de raad en de leden van de raad. In Gouda hebben we er de afgelopen jaren voor gekozen om juist te investeren in de kwaliteit en kwantiteit van griffiemedewerkers. Daar is vanzelfsprekend ook extra budget mee gemoeid.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

De gemeenteraad heeft voorafgaand aan het bestuursakkoord een aantal thema’s bepaald waar we de komende jaren extra aandacht aan willen schenken. Eén van die thema’s is diversiteit en inclusie, waarbij onder andere deze vraag centraal staat. We gaan daar dit jaar mee aan de slag. Daarnaast is het ook een punt waar wij lokaal, als partij, op dit moment mee bezig zijn. We hebben ons als doel gesteld om meer mannen en vrouwen met een migratieachtergrond bij de partij te betrekken en op de lijst te krijgen. Dus mocht je dit lezen en belangstelling hebben, laat het mij weten. We maken graag kennis met je.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

De leefbaarheid in de stad. Gegeven de beperkte oppervlakte van onze gemeente en de concurrerende belangen die allemaal van die ruimte gebruik willen maken, blijft het noodzakelijk een goede balans te vinden tussen het versterken van de biodiversiteit, klimaatadaptatie, bouwopgaven en de economische opgaven waar we als stad voor staan.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Wees je ervan bewust dat het ontwikkelen van gezag je verder brengt dan focussen op macht.

Vorige/volgende