Elly André
Om een krachtige en relevante raad te zijn, moet iedereen vertegenwoordigt worden. Een krachtige raad behelst immers steun vanuit inwoners.

Elly André, Apeldoorn

Elly André

Gemeente Apeldoorn

Naam: Raadslid in de gemeente: Apeldoorn
Raadslid sinds: november 2022
Partij: D66 Apeldoorn
Hoofdberoep: Derdejaarsstudent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en domeinvoorlichter Bestuur en Maatschappij.
LinkedIn:
Elly André

Instagram: ellyy.andre
 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik heb altijd al de motivatie gehad om mensen te helpen in de samenleving, maar ik wist nooit op welke manier ik dit wilde. Door mijn ervaringen met onderadvisering in het onderwijs en racisme heb ik een drive gekregen om er voor iedereen te zijn en onterechte behandelingen in de wereld tegen te gaan. Als raadslid vertegenwoordig je een gemeente en haar inwoners en beslis je over beleid. Beleid gaat iedereen wat aan en daarmee bereik je alle mensen. Met juist beleid kan je een verschil maken voor veel mensen. Ik vind het belangrijk dat er een jonge vrouw met migratieachtergrond lid is van het politieke orgaan in Apeldoorn. Diversiteit zorgt immers voor betere besluitvorming. Door iedereen een stem te geven kunnen we samen naar een open en vrije samenleving waar iedereen meedoet en niemand in de steek wordt gelaten. Fractievoorzitter Bouwien ten Bokum zag mijn ambitie en vroeg mij om op de lijst te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

De gemeenteraad is in theorie inderdaad het hoogste politieke orgaan. Als raad controleer je het college en kan je met moties en amendementen sturen op het beleid. Ook nemen wij als raadsleden belangrijke beslissingen die in de gemeente van belang zijn. Denk hierbij aan onderwerpen als woningen of de hoogte van belastingen. In Apeldoorn heb ik echter mijn twijfels of wij als raad echt ervaren dat we het hoogste orgaan zijn. Dit komt omdat de partijleiders van alle coalitiepartijen wethouder zijn geworden. Hierdoor ervaren wij het college de facto als het hoogste politieke orgaan.             

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Om een krachtige en relevante raad te zijn, moet iedereen vertegenwoordigt worden. Een krachtige raad behelst immers steun vanuit inwoners. Inwoners moeten zich gehoord voelen en moeten weten dat alle beslissingen ten goede zullen zijn voor hen en hun omgeving. Het is belangrijk dat inwoners bekend zijn en gebruik kunnen maken van hun vrijheden, maar altijd weten dat er steun van de politiek is. De relevantie van de gemeenteraad kan pas vergroot worden zodra wij met resultaten laten zien een betere en gezondere gemeente te maken voor onze inwoners.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben het type volksvertegenwoordiger dat graag de straat op gaat en met mensen in gesprek gaat. Ik vind het belangrijk om niet alleen in een politieke bubbel te blijven zitten, maar om ook mensen op te zoeken. Ik vertaal vervolgens de uitdagingen op straat en bij de inwoners te vertalen naar bestendige oplossingen en vanuit die functie, tezamen met het college, kaders daarin te stellen die beantwoording geven aan die uitdagingen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Er dient voor ieder raadslid ruimte te zijn voor verschillende (politieke) opvattingen omringd door gemotiveerde en doeltreffende redenen, waarbij het belang en welvaart van onze inwoners voorop staat. Dit moet echter op een respectvolle manier gebeuren. Ook mogen er geen uitspraken worden gemaakt van seksistische, gewelddadige discriminerende toon in welke vorm dan ook. Het politieke debat moet dus op een juiste en waardige manier worden gevoerd, ook als er onenigheid of andersdenkenden zijn.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Het grip houden op de enorme stukken- en informatiestroom van het college doe ik door goed samen te werken en af te stemmen met de fractie wie welke onderwerpen neemt. We zijn in Apeldoorn met drie raadsleden en twee fractievertegenwoordigers wat het mogelijk maakt om onderwerpen te verdelen en elkaar te ondersteunen waar nodig. Zo is het toch mogelijk om het raadswerk op een juiste en inhoudelijke manier uit te voeren. Ook is de samenwerking met de andere fracties over diverse onderwerpen prettig.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

De gemeente Apeldoorn werkt vaak samen met andere verbonden partijen om bepaalde doelstellingen te realiseren. Een voorbeeld van een verbonden partij van de gemeente is de VNOG, die op gebied van bevolkingszorg en brandweerpersoneel een toekomstvisie heeft vastgesteld. De gemeenteraad wordt hierover geconsulteerd en tijdig betrokken bij besluitvorming. Dit geldt ook ten aanzien van circulariteit, veiligheid en op het gebied van Sociaal Domein.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

We hebben in Apeldoorn Inspraak Verordening Participatie. Een voorbeeld uit de praktijk is dat inwoners ten aanzien van een bestemmingsplan hun zienswijze kenbaar kunnen maken. We roepen ook onze burgers op hun opvatting te geven over de concept beleidsstukken. Dat blijft een prachtig middel om de werking van buiten naar binnen te halen. Daarnaast hebben we een prachtig programma Burgerparticipatie. Hierin staat het informeren en samenwerken met de inwoners centraal en wordt er gebruik gemaakt van de participatieladder, met als doel de vaak gevoelde kloof tussen inwoners en gemeente te dichten. Verder is het initiatievenfonds in onze gemeente een participatie-instrument. De gemeenteraad bood bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling inwoners de mogelijkheid om hun eigen aftelfeesten te organiseren, gesubsidieerd door de gemeente.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens, de burgemeester heeft een neutrale functie en dient het algemeen belang.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning van de griffie is erg waardevol. Ze zijn behulpzaam, adviserend, betrokken en vaardig. Naar mijn ervaring is de ondersteuning van de griffie al ruim genoeg. Echter, mocht de griffie extra budget nodig hebben voor haar taken zou ik daar wel achter staan.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Het is mooi om te zien dat de raad meer vrouwen en mensen met een migratieachtergrond krijgt. Dat is uiteraard goed nieuws, maar we zijn er nog niet en we kunnen daar nog wel een verbeterslag in maken. Het is goed om als raad ons gezicht te laten zien in de samenleving en te laten zien dat er ook zeker plek is voor vrouwen en mensen met een migratieachtergrond in de raad en dat hun geluiden en perspectieven ook erg belangrijk zijn. Er is altijd ruimte voor dialoog en er wordt dan ook tijd vrijgemaakt om dit te realiseren.  

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Mijn belangrijkste speerpunt als raadslid is kansengelijkheid. Het is belangrijk dat iedereen mee kan en mag doen ongeacht waar je wieg staat. De werkelijkheid toont echter dat dit niet altijd het geval is. Als raadslid wil ik mij de komende periode inzetten op het bevorderen van kansengelijkheid. Het is een breed thema en kan gaan over kansengelijkheid in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, laaggeletterdheid, discriminatie etc. Als ik na deze raadsperiode kan zeggen dat ik iets heb gedaan om voor meer kansengelijkheid in Apeldoorn te zorgen ben ik zeker tevreden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door bijles gratis en daarmee toegankelijk te maken voor iedereen, niet alleen de mensen die het kunnen betalen.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Ik ben zelf uiteraard ook nog nieuw, maar de beste tip die ik heb ontvangen en graag door zou willen geven aan een ander nieuw raadslid is dat je jezelf de tijd moet geven. Aan het begin gaat alles niet perfect, maar dat is niet erg. Het hebben van een open en transparante houding maakt het gemakkelijk om je plek te vinden. Geef jezelf de tijd en de ruimte om jezelf te ontwikkelen en neem vooral niet te veel hooi op je vork. Als iets niet lukt kan je altijd aan de bel trekken en dat is zeker niet erg!

Vorige/volgende