Eltjo Dijkhuis
Focus op hoofdlijnen en haal meer van buiten naar binnen.

Eltjo Dijkhuis, Eemsmond

Eltjo Dijkhuis

Gemeente Eemsmond

Naam: Eltjo Dijkhuis
Raadslid in de gemeente: Eemsmond
Raadslid sinds: 2010
Partij: GemeenteBelangen
Hoofdberoep: Communicatie- en fractiemedewerker PS / Historicus
Facebook: @Eltjodijkhuis

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Door mijn achtergrond als historicus kan ik snel veel info eigen maken. Ik focus me er vooral op om zelf agenderend namens mijn fractie zaken “in de raad te krijgen" die aandacht behoeven. Die info halen we op met inloopbijeenkomsten, via ingekomen stukken of gewoon door de gesprekken op straat, daar krijg je een hele hoop energie van! Natuurlijk gaat ook veel aandacht naar de raadsstukken die je vanuit het college krijgt. Maar dit moet niet de hoofdmoot zijn.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Als raad moet je voor jezelf opkomen. Een ander doet dit niet. Zorg dat je samen met de raadsvoorzitter en/of griffier daar goed aan werkt door vanuit het presidium of agendacommissie scherp te zijn op processen en beïnvloedingsmomenten. Dan kun je fungeren als hoogste orgaan en van daar uit echt zaken aanpakken.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Herindeling en dan het aspect burgerkracht. Richting onze herindeling per 1-1-2019 merk je dat er hele grote visies en toekomstvisioenen worden bedacht. Vooral mondige inwoners kregen de aandacht daarin. Namens mijn partij probeer ik daar wat nuchterheid in aan te brengen. Net als bij decentralisaties zou een gemeente zich vooral moeten richten op de inwoners die er niet zelf (uit)komen is onze insteek. Mondige inwoners komen vaak zelf wel bij de juiste ambtenaar of afdeling uit. Gelukkig is de nuchterheid in ons herindelingstraject weer een beetje terug, maar we blijven het volgen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Rond de 20 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

In hele kleine gemeenten (13 - zetels) doen raadsleden veelal hetzelfde werk als in middelgrote gemeenten. Dat lijkt sympathiek, maar het heeft een keerzijde. Dan is het soms lastig om een dwarsdoorsnede van de samenleving in de raad te krijgen. Een uurvergoeding van 4 à 5 euro en veel weg zijn in de avonden, trekt dan niet. Maar voor het geld moet je niet de politiek ingaan. Overigens is het bij ons met 17 zetels wel goed geregeld qua vergoeding.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Natuurlijk trek je je die kritiek aan. Als raad moet je vooral je onderlinge omgangsvormen goed apart houden van de politieke verschillen en als hoogste orgaan professioneel met elkaar omgaan. Dan hebben inwoners meer met je op dan als je rollebollend over straat gaat. Op de inhoud en standpunten is altijd wel kritiek te leveren, omdat niet iedereen het met je eens is, maar dat is inherent aan openbaar bestuur.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De werkwijze is niet echt veranderd, de verantwoordelijkheid wel. Door alle opstartverbanden en intergemeenschappelijk beleid in die samenwerking is het nog niet erg “politiek". Dit zal de komende jaren vast verder ontwikkelen.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Een mooi hoofdbreken. De raad is vaak wel soepel om regeldruk aan te passen aan een praktische situatie is mijn beleving. Vooral voor de organisatie wordt het wennen. Als raadslid hoef je straks niet meer aan te komen met “het voorstel past binnen bestemmingsplan dus is het goed", er zal veel meer een eigen inhoudelijk oordeel gevraagd worden van raadsleden. Dit is alleen maar goed.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

In onze huidige gemeente is dit redelijk. Richting de nieuwe gemeente moet hier heel nadrukkelijk naar gekeken worden. Raadsleden geven niet snel geld aan eigen ondersteuning uit.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Focus op hoofdlijnen en haal meer van buiten naar binnen. Fouten in een begroting ontdekken is prachtig, maar heeft niet veel met aansprekende politiek te maken.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Het vertegenwoordigen is hoofdzaak, maar dit kan niet zonder kennis. Zeker in een gemeente prikken inwoners er dwars doorheen als je alleen maar iets roept wat niet reëel is. Dat vraagt wel kennis, maar op hoofdlijnen.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Voluit mee eens. We zien nu wel een trend ontstaan van meervoudige democratie waarbij aan een specifieke belangengroep gelijke invloed wordt toegekend als aan de raad, die toch voor het algemene belang op komt. Best gevaarlijk, en een teken dat staatsrecht ondergewaardeerd is in Nederland.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

De mogelijkheden zijn erg volop. De raadsvoorzitter is hier samen met de griffier scherp op. Je zou wellicht in de toekomst een externe partij daarbij moeten halen voor vastlegging van de informatie en verwerking.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Als je de luiken dicht trekt, social media mijdt en je enkel op de inkomende vergaderstukken werpt kan dit. Maar zo sta ik er niet in.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Dit kan altijd beter. De structuur maakt goede controle mogelijk, maar in de praktijk is het vaak “ver van je bed”. Dit doet een raad dan echt zelf.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Wij zitten nog in verlenging. Dus onze horizon is om op 1 januari 2019 een mooie gemeente Het Hogeland op gang te helpen.

Vorige/volgende