Ercan Büyükçifçi
Om te weten wat er speelt in de samenleving, is het belangrijk dat vertegenwoordigers goed geworteld zijn in de stad, mensen spreken, allerlei ontwikkelingen bijhouden en een sociale antenne hebben.

Ercan Büyükçifçi, Rotterdam

Ercan Büyükçifçi

Gemeente Rotterdam

Naam: Ercan Büyükçifçi
Raadslid in de gemeente: Rotterdam
Raadslid sinds: maart 2018
Partij: NIDA Rotterdam
Hoofdberoep: Docent en adviseur diversiteit en inclusie aan De Haagse Hogeschool
Twitter: Ercan Büyükçifçi
Facebook: Ercan Büyükçifçi
LinkedIn: Ercan Büyükçifçi 

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben raadslid geworden vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid en het geloof in een sociaal, duurzaam en inclusief Rotterdam. Het is een voorrecht dat ik vanuit de visie en inspiratie van NIDA een steentje kan bijdragen om inhoudelijke oplossingen en antwoorden te formuleren op de uitdagingen waar we als stad en samenleving voor staan. Van kansenongelijkheid in het onderwijs tot aan betaalbaar wonen voor iedereen. Op kritisch-constructieve wijze en in dienst van de stemmers die ons het vertrouwen hebben gegeven.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

In een gemeente is de raad het hoogste politieke orgaan, maar vaak trekt het landelijke politieke toneel veel aandacht en zijn mensen meer betrokken bij wat er in Den Haag gebeurt, dan lokaal. Ergens is dit ook wel begrijpelijk, maar juist op lokaal niveau worden er veel ingrijpende besluiten genomen die direct voelbaar zijn voor de inwoners. Denk aan woonbeleid, de energietransitie, sociale regelingen (armoedebeleid).

We zitten in de tweede helft van de raadsperiode. Wat zijn uw doelen om het restant van de raadsperiode tot een succes te maken?

Ik zal me nog meer inzetten om het bestuur en de stad ertoe te bewegen voor een meer sociaal, inclusief en duurzaam Rotterdam. De coronacrisis heeft natuurlijk flinke impact op het verdere verloop van de raadsperiode. Dat zorgt dat deze periode anders dan anders ingericht zal worden, maar de voorjaarsnota staat op de agenda. Het is belangrijk dat we onze prioriteiten en investeringen nogmaals goed afwegen, zeker in deze bijzondere tijden waarin zoveel Rotterdammers de gevolgen van coronacrisis ondervinden.

Meer betrokkenheid vanuit burgers is nodig voor een krachtige raad. De gemeenteraad staat in dienst van alle Rotterdammers en wij raadsleden zijn er om hun wensen/behoeften te vertolken.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad.Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

In de huidige situatie is dat goed geregeld. Er zijn middelen beschikbaar om van daaruit ondersteuning en opleiding te bekostigen.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Het aantal stukken wat op raadsleden afkomt kan soms overweldigend zijn. De dossiers zijn vaak omvangrijk. Voor de griffie geldt dat ze tijdens vergaderingen scherp is op de dossierkennis van raadsleden en hen proactief wijst op de belangrijke stukken.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Meer betrokkenheid vanuit burgers is nodig voor een krachtige raad. De gemeenteraad staat in dienst van alle Rotterdammers en wij raadsleden zijn er om hun wensen/behoeften te vertolken. Om te weten wat er speelt in de samenleving, is het belangrijk dat vertegenwoordigers goed geworteld zijn in de stad, mensen spreken, allerlei ontwikkelingen bijhouden en een sociale antenne hebben. Tegelijkertijd denk ik dat het ook tweerichtingsverkeer is: burgers en belangengroepen moeten hun weg makkelijk naar het stadhuis zien te vinden, om thema’s aan te kaarten waar de politiek misschien een blinde vlek voor heeft. Daarnaast vind ik het mooi dat we in Rotterdam voor vrijwel alle raadsvergaderingen gasten ontvangen. Deze krijgen een rondleiding en krijgen van een raadslid mee hoe de raad werkt. Daarmee maken we politiek meer tastbaar en vergroten we het vertrouwen.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Regionale samenwerking is goed. Door van elkaar te leren en de krachten te bundelen, kleine en grotere gemeenten, kunnen we efficiënter en effectiever bepaalde zaken oppakken. Bijvoorbeeld in het organiseren van zorg en in inkooptrajecten. Belangrijk daarbij is wel dat er voldoende transparantie is in de werkwijze en dat we als raad vinger aan de pols kunnen houden over ontwikkelingen binnen de eigen gemeentegrenzen.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijk en complex dossier. Hoe zorgt u ervoor dat u als raadslid bepaalt wat er nodig is in het RES-proces?

Rotterdam maakt binnen het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën onderdeel uit van de regio Rotterdam-Den Haag, in lijn met het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) waarbinnen 23 gemeenten samen optrekken op het gebied van economie en vervoer in de regio. Als raadslid hebben wij onze input kunnen gegeven in de zienswijze richting de RES. Nog voor dit najaar zullen we ons als raad buigen over de concept RES. Wanneer we goede voorstellen tegenkomen zullen we die ondersteunen. Daarnaast komen we vaak zelf met een motie, vooral om te zorgen dat de duurzaamheidsopgave een sociale invulling krijgt. Een noemenswaardig problematisch dossier op dit terrein is Het Warmtebedrijf Rotterdam, dat met goede bedoelingen is opgericht om het overschot aan warmte in de Rotterdamse haven in te zetten in Rotterdam en omgeving. Jarenlange financiële tegenvallers hebben ertoe geleid dat we als raad een enquêtecommissie hebben ingesteld. Dat onderzoek loopt nog.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In Rotterdam werken we met het Right to Challenge, wat een mooi initiatief is om betrokkenheid te stimuleren. Het is een vorm van participatie waarmee wijken en buurten lokale voorzieningen en gemeentelijke taken in eigen hand nemen. Door mensen uit te dagen en de instrumenten te bieden, krijg je vaak hele creatieve en out-of-the box ideeën. Daarbij moeten we wel bewust zijn van ongelijkheid in participatie. Rotterdam kent diverse participatie-arme wijken waar mensen niet altijd de tijd, het vermogen of de aandacht hebben voor burgerparticipatie. Mensen die onder armoede of schulden leven hebben begrijpelijkerwijs andere zorgen.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Als vertegenwoordiger sta je in direct contact met inwoners. Je bent een doorgeefluik en dus is representatie idealiter voldoende om belangen te behartigen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

De burgemeester moet te allen tijde boven alle politieke partijen staan. Er zou niks moeten veranderen in de verhouding met de raad.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit voor de raad en het raadswerk?

In een superdiverse stad als Rotterdam vormt sinds enkele jaren de verschillende minderheidsgroepen tezamen de meerderheid. Deze nieuwe realiteit zou verschillende partijen in de raad opnieuw moeten laten nadenken hoe het zit met representatie in de raad. In zijn algemeenheid geldt dat in het raadswerk rekening wordt gehouden met diversiteit in de breedste zin van het woord: geslacht, leeftijd, cultuur, religie, wijk, sociaaleconomische positie, beperking, noem maar op. Diversiteit biedt vernieuwende inzichten en mogelijkheden om thema’s aan te vliegen vanuit verschillende invalshoeken. Het zorgt voor begrip, innovatie en flexibiliteit.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Als een raadslid vanwege zijn/haar standpunt en politieke uitspraken te maken krijgt met geweld of intimidatie, dan vind ik het goed om als raad stelling te nemen tegen dit type praktijken. Alle volksvertegenwoordigers moeten zonder last of vrees hun taak volwaardig kunnen uitoefenen en agressie of intimidatie jegens raadsleden past niet in een open en vrije samenleving. Principes als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid vormen de basis van onze democratie. Daarin mag geen ruimte zijn voor intimidatie of geweld.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie?

Digitalisering speelt in toenemende mate een belangrijke rol in onze samenleving. Als hogeschooldocent heb ik als gevolg van corona mijn onderwijs in raptempo moeten veranderen om digitaal op afstand onderwijs te kunnen verzorgen. Op basis van de ervaringen van afgelopen maanden heb ik hier gemengde gevoelens over. De online tools bieden mooie mogelijkheden die zoveel mogelijk rechtdoen aan het leerproces, maar het echte contact is voor het leerproces en de binding onvervangbaar. Inmiddels hebben we in Rotterdam ook meerdere digitale (raads)vergaderingen gehad. Dit biedt tijdelijk een oplossing, maar zeker geen duurzame oplossing. Ik verkeer liever in de nabijheid van collega raadsleden als we onze inzichten uitwisselen over belangrijke beslissingen. De kansen van digitalisering liggen vooral in het efficiënter organiseren van de ondersteuning van het raadswerk. Maar ook in het informeren en consulteren van burgers.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Goed dat vergaderen, besluitvorming en dus het democratisch proces zo veel mogelijk digitaal doorgang krijgt in crisistijd. Deze noodoplossing voorziet alleen deels in een goed democratisch proces. In Rotterdam wordt bijvoorbeeld als gevolg van digitaal vergaderen voorkomen dat te veel onderwerpen op de agenda komt.

Hebt u al besloten om bij de volgende verkiezingen door te gaan als raadslid? 

Ik heb even de exacte datum moeten opzoeken, maar schijnt dat de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zijn. Dat is voor mij nog echt ver weg. Ik denk er dan nog ook niet aan of ik me weer verkiesbaar stel. Dat zal wel vooral afhangen van mijn thuissituatie en of ik (en anderen) kan terugblikken op een impactvolle raadsperiode. Daarnaast zijn er misschien andere kandidaten binnen NIDA Rotterdam wie ik liever een plek in de raad gun.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Toch maar een eigen succes delen… Dankzij onze motie ‘Tanden zetten in de armoedeaanpak’, die is ondertekend door de hele raad (13 partijen), en dankzij de slagvaardige inzet van de wethouder, is een fonds in het leven geroepen om te zorgen dat Rotterdammers die in armoede leven en met acute tandklachten zitten uit angst voor hoge kosten niet de tandarts mijden.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

In praktische zin zou ik willen meegeven dat het raadswerk veel leeswerk en werkbezoeken met zich meebrengt. De stukken moet je soms meerdere keren lezen om te begrijpen wat er precies staat. En dan nog blijf je een leek op veel dossiers. En ietwat cliché, maar blijf dicht bij jezelf. Raak niet opgeslokt in een soort stramien en verlies niet uit het oog waarvoor je het doet. Blijf daarvoor dicht in contact staan met je achterban en mensen in het algemeen. Durf keuzes te maken. Zorg dat je je eigen tegenspraak om je heen organiseert, hierdoor blijf je scherp. En zoek de samenwerking met anderen. Op sommige dossiers is een partij-overstijgende houding enorm belangrijk om iets te realiseren. En afsluitend zou ik nog willen meegeven: stel je echt ook open voor het perspectief van de ander. Ik begrijp dat het misschien ongebruikelijk is om je te laten overtuigen door de ander, al helemaal in een debat is de drang om gelijk te krijgen groot, maar het siert een persoon als hij/zij open staat voor perspectiefwisseling.

Vorige/volgende