Ernst Janssen
Als de overheid dan nogal eens zelf opmerkt dat het moeilijk is om ook goede raadsleden te vinden, ja dan kan de overheid zeker in dit geval de hand in eigen boezem steken.

Ernst Janssen, Borne

Ernst Janssen

Gemeente Borne

Naam: Ernst Janssen
Raadslid in de gemeente: Borne
Raadslid sinds: 2011
Partij: D66 Borne
Hoofdberoep: juridisch-economisch adviseur bedrijven
Facebook: @ernst.janssen.33

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Gedreven politicus in de oppositie in een raad van 19 raadsleden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Soms wel, met name als het ook qua onderwerp handelt om het medebesturen van een gemeente in hoofdzaak. Dat kan zijn van het hebben van een duurzame en verantwoorde visie, van opstellen tot bewaken, tot aan een evenwichtig en financieel gezond, duurzaam en verantwoord beleid.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Met name op de thema’s duurzaamheid, verantwoord en een evenwichtig en financieel verantwoord leef- en werkklimaat alsook het vertrouwen van de inwoners in de overheid te herstellen.

Als de overheid dan nogal eens zelf opmerkt dat het moeilijk is om ook goede raadsleden te vinden, ja dan kan de overheid zeker in dit geval de hand in eigen boezem steken.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Volstrekt niet. Ik ben het van harte eens met het betoog van de vereniging van raadsleden om, nu de Kamer opnieuw de vergoeding van raadsleden aan de orde stelt, wederom extra aandacht te vragen voor dat onderwerp.

Al jarenlang is die vergoeding, buiten een gedeeltelijke inflatiecorrectie om, gelijk gebleven. Dit ondanks het feit dat er zowel in het recente verleden alsook in de nabije toekomst er steeds meer taken voor raadsleden er bij gekomen zijn, van het sociaal domein, inclusief een extra korting op dat budget, tot in de nabije toekomst de Omgevingswet.

Herhaald onderzoek heeft uitgewezen dat raadsleden gemiddeld nu al meer dan 20 uur per week besteden aan een goede uitvoering van de (wettelijke)taken, het bijwonen van vergaderingen, maatschappelijke vertegenwoordiging e.d. Zie daarvoor ook nationaal raadsledenonderzoek.
Uiteraard voeren de meeste raadsleden hun taak als raadslid met passie en gevoel uit. De vraag is echter hoe lang zij dat nog kunnen en willen doen, zeker als het daarbij specifiek gaat om de bijbehorende vergoeding.

Laat ik mijzelf daarbij als voorbeeld nemen, raadslid in de gemeente Borne, een gemeente met ca. 23.000 inwoners. De vergoeding, inclusief kostenvergoeding, bedraagt nu bruto € 617,77 en netto vormt dat een bedrag van € 431,80 per maand. (ca. € 5,40 per uur, ofwel beduidend minder dan het minimum loon).
Deel dat bedrag door minimaal 80 uur per maand en de conclusie is….. dat wanneer het om de verhouding werkuren versus beloning gaat, je beter vakken kunt gaan vullen in een supermarkt of een krantenwijkje kunt nemen dan raadslid zijn en -werk kunt gaan doen dat veelal in de avonden moet worden uitgevoerd.

En als de overheid dan nogal eens zelf opmerkt dat het moeilijk is om ook goede raadsleden te vinden, ja dan kan de overheid zeker in dit geval de hand in eigen boezem steken, temeer wanneer daarbij de kwaliteit van de gevraagde kennis en kunde van raadsleden in verhouding tot de vergoeding daarbij wordt meegewogen.

Kortom, als er kwaliteit en doorzettingsvermogen ook van de raadsleden wordt gevraagd, beloon die mensen daar dan ook na, op een juiste en reële wijze, en niet met een vergoeding waar je amper voor warm loopt om raadslid te worden/zijn.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ja, mits inhoudelijk en bespreekbaar.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja, meer diverser. Er wordt nu meer en meer een beroep gedaan op het op een juiste en verantwoorde wijze besturen (in hoofdzaak) van een gemeentelijke organisatie en haar dienstverlening aan haar inwoners.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Uitdaging, met name ook het onderdeel om de burger tijdig en meer bij en in dat proces te betrekken.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee, zeker niet bij een gemeente als de onze waar vaak, wegens gebrek aan actuele kennis over vaak nieuwe onderwerpen en een veranderende maatschappij, , externe worden ingehuurd, bijvoorbeeld in plaats van de eigen mensen op een juiste wijze te trainen om ook de toekomstige taken op een verantwoorde wijze uit te voeren.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Aantrekken, scholen en trainen van goede (mede-)bestuurders/raadsleden met visie, daadkracht en realiteitszin. En, uiteraard, een goede beloning voor die werkzaamheden.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Gedeeltelijk wel, maar dat is in de eerste plaats een afweging/zaak van mijn en dijn voor de persoon/personen in kwestie. Pas indien die basisnormen voor integriteit ‘verwaarloost’ is het zaak voor derden, direct betrokkenen, om stappen te ondernemen.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Nee, zeker niet. Dit is tevens uit recentelijk onderzoek gebleken. Aangetoond werd dat raadsleden uit met name kleinere gemeenten meer dan 20 uur per week met hun taak bezig zijn.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Als raadslid dien je een evenwicht te vinden tussen beide. Van belang is daarbij zeker dat je de burger deel/lotgenoot van jouw werk maakt, er in een vroegtijdig stadium bij betrekt en deelgenoot maakt om zodoende ook over en weer begrip en vertrouwen te kweken.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Niet over het aanvankelijke bestuursmodel in Twente. Inmiddels is dat wat bijgesteld. Veel zou kunnen worden verbeterd wanneer raadsleden meer en eerder bij de oriëntatiefase van een onderdeel/onderwerp worden betrokken en niet, voor zover noodzakelijk, pas voorafgaande aan de besluitvormingsfase.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Met name op de thema’s duurzaamheid, verantwoord en een evenwichtig en -financieel- verantwoord leef- en werkklimaat alsook proberen het vertrouwen van de inwoners in de overheid te herstellen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees jezelf.

Vorige/volgende