Erwin Rutten
Deregulering is het enige zelfstandig naamwoord waar het lidwoord aan vast zit.

Erwin Rutten, Waalre

Erwin Rutten

Gemeente Waalre

Naam: Erwin Rutten
Raadslid in de gemeente: Waalre
Raadslid sinds: maart 2018, daarvoor van 2002-2006 en 2010-2014
Partij: AalstWaalreBelang
Hoofdberoep: medewerker financiën en control

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben iemand die altijd zoekt naar het compromis waarbij een win/win situatie ontstaat, opdat zoveel mogelijk van onze idealen tot realisatie komen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De raad is het hoogste orgaan, maar bestuurt op hoofdlijnen, het contact met de burgers is heel belangrijk maar gaat vaak meer over de uitvoering. Het betekent dat je als raadslid vooral over veel zaken in de gemeente op de hoogte moet blijven.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik houd me in de fractie vooral bezig met financiën, het sociale domein, de grote gemeenschappelijke regelingen en onze bevriende buitenlandse gemeente.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Hoewel de werkzaamheden van de raadsleden in de verschillende grootte van de gemeenten hetzelfde is en de gemiddelde fractie in grotere gemeenten groter zijn, worden de kleine gemeenten in evenredige matig vergoed. Maar je wordt geen raadslid in eerste plaats voor het geld, maar voor het bereiken van bepaalde idealen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Zeker, het is steeds moeilijker om voldoende kwaliteit op de lijst te krijgen. Daarbij ook rekening houdend met de verhouding man/vrouw en jongeren en ouderen. De partijen moeten steeds op zoek zijn naar nieuwe mensen en deze tijdig opleiden.

Deregulering is het enige zelfstandig naamwoord waar het lidwoord aan vast zit.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De taak van de gemeenteraad is hierdoor niet veranderd doch aangevuld. Nog steeds houden we ons bezig met het stellen van kaders, het vaststellen van beleid op hoofdlijnen en de controle op hetgeen we hebben afgesproken.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De ambtelijke druk om aan de slag te gaan is groot. Zelf ben ik nog terughoudend over wat er gaat veranderen. Met name de provinciale verordening kan op de uitkomsten van het te voeren beleid veel invloed hebben. Deregulering is het enige zelfstandig naamwoord waar het lidwoord aan vast zit. Ik vrees dat we uiteindelijk het werk 2x moeten overdoen wanneer we hiermee te vroeg beginnen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik weet niet of Waalre minder dan 1 procent hieraan besteed. Tot op heden heb ik hierdoor in ieder geval nog geen beperkingen ondervonden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het is nodig dat de dames en heren raadsleden niet alleen wil spreken over wat men wil verkondigen maar ook bereid moeten zijn te luisteren naar wat de anderen zeggen. Alleen dan kun je gezamenlijk optreden en een krachtig bestuur vormen.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Tot op heden is dit nog niet aan de orde geweest, ergo voldoen de huidige mogelijkheden.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Het raadswerk kost gemiddeld tussen de 16 en 20 uur in de week. Het zit niet alleen in de officiële vergaderingen maar ook in het informeel overleg, informatie bijeenkomsten, je gezicht en betrokkenheid laten zien in de gemeente, het lezen van stukken en andere relevante literatuur en beschikbaar zijn voor de inwoners bij vragen en problemen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Debatteren doe je op basis van argumenten en feiten. Niet tegenstaande dat ook het onderbuikgevoel terdege in de besluitvorming en de toegankelijkheid voor tegenargumentatie bepalen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

De raad heeft op zich maar 3x invloed op een samenwerkingsverband, namelijk bij het geven van een visie op de kadernota, begroting en jaarrekening.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Het bieden van zekerheid om bepaalde wijkfuncties, zoals een gemeenschapshuis, open te houden. Een gezonde financiële huishouding met een zo min mogelijke belasting voor de inwoners.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Luister en wees goed voorbereid.

Vorige/volgende