Florus van der Paauw
Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden zijn een noodzakelijk kwaad. Als individuele gemeente kan je nooit alle kennis en kunde in huis hebben en daarom is samenwerking noodzakelijk.

Florus van der Paauw, Schouwen-Duiveland

Florus van der Paauw

Gemeente Schouwen-Duiveland

Naam: Florus van der Paauw
Raadslid in de gemeente: Schouwen-Duiveland
Raadslid sinds: 2010
Partij: SGP
Hoofdberoep: Ondernemer
Twitter: Florus van der Paauw
Facebook:Florus van der Paauw
LinkedIn: Florus van der Paauw

 

1. Waarom bent u raadslid geworden?

Toen ik gevraagd werd om politiek actief te worden heb ik eerst getwijfeld. Maar omdat ik het  belangrijk vindt dat de raad een goede afspiegeling van de gemeenschap moet zijn en ondernemers ondervertegenwoordigd zijn in de raad en omdat ik vanuit overtuiging dit werk wil doen heb ik uiteindelijk toch ja gezegd.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja dat is hij zeker, maar dan moet je als raadslid wel goed in je rol zitten. Je niet laten afschepen met een half antwoord en ook hoor en wederhoor toepassen. Je verdiepen in het onderwerp en doormiddel van dossierkennis kan je de discussie ook op inhoud voeren.

3. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Informatie, heldere raadsvoorstellen zonder wollig taalgebruik en aan het einde een heldere samenvating. En tijdig in het proces betrokken worden zodat er niet aan het einde van en lang proces waarbij de raad niet betrokken is moet 'tekenen bij het kruisje'.

4. Wat heeft uw raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden zijn een noodzakelijk kwaad. Als individuele gemeente kan je nooit alle kennis en kunde in huis hebben en daarom is samenwerking noodzakelijk. Aan de andere kant zijn dit soort samenwerkingsverbanden moeilijk controleerbaar aangezien je invloed beperkt is. Om toch meer grip hierop te krijgen is er een klankbordgroep opgericht met het samenwerkingsverband VRZ-GGD-RUD waar in twee raadsleden afgevaardigd zijn die middels een agendapunt in de commissievergadering verslag uitbrengen wat er besproken is.  

 5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Wij zijn een betrekkelijk kleine gemeente wat er voor zorgt dat je dicht bij je inwoners staat. Als voorbeeld : de dorpsvisies worden samen met de dorp en stadsraden opgesteld. Zo probeer je aan de voorkant aan ieders inbreng recht te doen.

 6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Ja dat denk ik wel

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Daar ben ik niet voor. Ik vind het juist belangrijk dat de raad zelf zijn voorzitter kiest zoals elk bestuur. Als dat niet gebeurt wordt de functie politiek en dat tast de onafhankelijk en de autoriteit aan.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de  griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Prima, wij worden door de griffier prima ondersteund

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Ja dat hebben we in 2018 ook gedaan. Zoals overal moet er extra aandacht zijn voor woningbouw en hier op Schouwen-Duiveland de beschikbaarheid van zoetwater.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Het is belangrijk voor mij dat ik nog genoeg energie heb om deze mooie maar wel zware taak met de volle 100 % inzet te kunnen uitvoeren.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Nee

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trost? wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Trots zijn past niet bij een raadslid en zeker niet bij een SGP’er. Je probeert er te zijn voor de inwoners en waar nodig misstanden op te lossen.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Luister goed naar de inwoners en wees eerlijk en duidelijk. Als iets niet kan zeg het dan.

Vorige/volgende