Frank Visser
Vraag je af: wat ontbreekt er in mijn gemeente?

Frank Visser, Haarlem

Frank Visser

Gemeente Haarlem

Naam: Frank Visser
Raadslid in de gemeente: Haarlem
Raadslid sinds: 2014
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: Beleidsmedewerker
Twitter: Frank Visser
Facebook: Frank Visser
LinkedIn: Frank Visser

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik wil mij als christen en vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid inzetten voor een duurzame samenleving en voor gerechtigheid. Ik heb een drive om zaken die ik om mij heen zie te verbeteren. Vanuit de gemeenteraad kun je dat realiseren.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, de gemeenteraad wijst regelmatig voorstellen van het college af of zorgt dat ze worden aangepast. De coalitiepartijen zijn ook niet altijd eensgezind, dus je ziet regelmatig wisselende meerderheden.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

De ChristenUnie zet zich in Haarlem in voor duurzame mobiliteit, meer woningen, toegankelijkheid en het beter ondersteunen van kwetsbare mensen. Voor meer woningen heb ik al een eerste resultaat geboekt. Bij een stadsvernieuwingsproject wordt een extra verdieping toegevoegd wat enkele tientallen appartementen extra oplevert. Concreet hoop ik dat de komende jaren in Haarlem het hele winkelgebied, de gemeentelijke gebouwen en de begraafplaatsen 100% toegankelijk worden. Verder hoop ik dat er dit jaar nog een mobiliteitsfonds komt, zodat we realisatie van fietspaden en beter openbaar vervoer kunnen gaan financieren uit de bouw van nieuwe woningen en lagere parkeernormen. Verder wil ik heel graag het mantelzorgcompliment terug hebben dat helaas een paar jaar geleden is afgeschaft in Haarlem.

Vraag je af: wat ontbreekt er in mijn gemeente?

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

De Haarlemse gemeenteraadsleden hebben meerdere trainingen aangeboden gekregen en wij hebben een zeer goed functionerende Rekenkamer die meerdere onderzoeken per jaar oplevert. Ook via de ChristenUnie kan ik cursussen volgen. Ik zie op dit punt geen tekort aan budget. Wel valt mij op dat in sommige andere grote steden het fractiebudget veel hoger is. Daardoor kunnen kleine fracties daar een parttime medewerker aanstellen. Wij hebben dat budget niet en kunnen alleen aan onze schaduwraadsleden een kleine vrijwilligersvergoeding geven. Dat zou wat mij betreft wel wat ruimer kunnen. Ik ben wel blij dat wij nu 3 schaduwraadsleden hebben. Dit waren er vroeger maximaal 2. Het maximumaantal schaduwraadsleden is op voorstel van de ChristenUnie voor kleine fracties uitgebreid. Hierdoor zijn er nu in Haarlem zo’n 25 schaduwraadsleden waardoor alle fracties meer actieve mensen hebben en zo ook aan opleiding van nieuwe politieke talenten kunnen doen. Dat vind ik een grote verbetering. Er zijn ook gemeenten waar je maar 1 schaduwraadslid mag hebben als eenmansfractie.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Wij hebben een kleine griffie die vooral stuurt op proces. Als raadsleden kunnen we voor inhoudelijke vragen rechtstreeks terecht bij ambtenaren. Dat model werkt heel goed, je hebt meestal binnen een dag antwoord op je vragen. De griffier is daarnaast altijd beschikbaar voor advies en is ook een belangrijke schakel tussen raad en college.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Raadsfracties zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om eigen ondersteuning te regelen. Daarnaast zou het goed zijn als de griffie wat meer tijd beschikbaar zou krijgen om te bewaken dat stukken tijdig naar de Raad komen. Wij hebben een jaarplanning, maar veel onderwerpen worden vaak uitgesteld. Als de griffie meer capaciteit zou hebben, zou ze daar meer bovenop kunnen zitten.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik zou meer experimenten willen met co-creatie van beleid. Niet dat raadsleden op de stoel van ambtenaren moeten gaan zitten, maar de kennis die er is onder raadsleden kan beter worden gebruikt. Wij doen dit nu in een commissievergadering met startbrieven bij grote projecten, zodat de raad in een vroegtijdig stadium kaders kan stellen, maar dan is er gelijk al een politieke setting. Wellicht moet je dit informeler organiseren. Je zou daarbij ook betrokken burgers om de tafel kunnen zetten. Dit vergroot ook het draagvlak voor besluiten. Nu zie ik naast raads- en commissievergaderingen veel informatiebijeenkomsten voor raadsleden. Dit is tijdrovend en ik vraag mij af of dit altijd even nuttig is.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Formeel is de controle en invloed er zeker. Maar de betrokkenheid kan beter. De raad zou eerder bij regionale beleidswijzigingen betrokken moeten worden zeker nu de samenwerkingsverbanden steeds meer niet alleen uitvoerend zijn, maar ook een grotere rol hebben in het voorbereiden van nieuw beleid. Wij hebben regelmatig informatiebijeenkomsten voor meerdere gemeenteraden, maar dat is vooral informeel. Ik zou graag regionale adviescommissies hebben waarin raadsleden van meerdere gemeenten met elkaar overleggen. In onze regio liggen er grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Hierover wordt overleg met het Rijk in de bestuurlijke overleggen MIRT. Ik vind dat gemeenteraden hier veel intensiever bij betrokken moeten worden.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Er is afgelopen jaar als experiment een burgerpanel samengesteld op basis van loting om te praten over het bomenbeleid voor één van de stadsdelen. Dat was redelijk succesvol met veel nieuwe betrokken inwoners. Wij hebben verder net de maand van de nieuwe democratie gehad, waarin ook allerlei experimenten zijn gedaan. In dezelfde maand waren er echter grote participatiebijeenkomsten waar je vooral veel inwoners zag die boos waren over bouwplannen van de gemeente. Mijn conclusie is dat gemeenten het beste kunnen inzetten op betere communicatie en het managen van verwachtingen. Met één slecht georganiseerde inspraakavond kan het vertrouwen in een langjarig project voor stedelijke vernieuwing naar een dieptepunt zakken en dat win je niet zomaar terug. Als je als gemeente je communicatie niet goed regelt, dan hebben allerlei nieuwe vormen van burgerparticipatie geen enkele zin. Dan krijgen burgers alleen maar het idee dat er niet naar ze geluisterd wordt.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Ze vullen elkaar aan. Als volksvertegenwoordiger is de informatie vanuit participatie erg belangrijk voor goede besluitvorming. Wel moet dit goed uit elkaar worden gehouden. Het primaat ligt bij de gemeenteraad. Daar moeten alle belangen worden gewogen en worden besloten. Wel ben ik er voorstander van om op wijkniveau burgers mogelijkheden te geven mee te beslissen over de besteding van geld. Maar dat gaat dan om zaken specifiek voor de wijk.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Haarlem heeft 39 raadsleden waarvan 16 vrouwen. In het college zitten 5 wethouders waarvan 1 vrouw. Dit waren er 2 maar één is recent burgemeester geworden in een andere gemeente.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Helaas is lang niet elk debat een echt debat. In een echt debat moet je op grond van argumenten ook van mening kunnen veranderen. Dit gebeurt in de Haarlemse raad ook regelmatig bij alle fracties, maar dat mag wat mij betreft vaker. Het is soms frustrerend als je weet dat je gelijk hebt, maar het niet krijgt. Maar dat is politiek. Over het algemeen ben ik best blij met de resultaten die ik heb behaald ondanks het feit dat de ChristenUnie de kleinste partij is in de Haarlemse gemeenteraad. Als je met goede argumenten komt en als oppositiepartij ook bij moeilijke thema’s constructief blijft wordt er vaak wel geluisterd.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad moet het hoogste orgaan blijven. Het is niet wenselijk dat er twee gekozen politieke organen komen die met elkaar de concurrentie moeten aangaan. De burgemeester is natuurlijk aan zet als het gaat om veiligheid en om de vertegenwoordiging van de gemeente.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ja, dit ondermijnt uiteindelijk het democratische proces. Onze burgemeester heeft al enkele maanden extra beveiliging vanwege bedreigingen. Onze hele gemeenteraad heeft zich gezamenlijk hiertegen uitgesproken. Ik vond het mooi om te zien dat er al snel een manifestatie was op de Grote Markt van inwoners van de stad om hun steun uit te spreken voor de burgemeester.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Dankzij de ChristenUnie was 2018 het jaar van de toegankelijkheid in Haarlem. Alle wethouders zijn met dit thema aan de slag gegaan en inmiddels zijn al verschillende maatregelen genomen om Haarlem toegankelijker te maken. Maar we zijn er nog niet: om Haarlem echt een inclusieve stad te maken zullen nog veel drempels, zowel fysiek als sociaal, die moeten worden geslecht.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Kom met eigen voorstellen. Of je voor of tegen een voorstel van het college bent is niet zo spannend, je hebt altijd wel een argument dat een andere fractie ook heeft. Vraag je af: wat ontbreekt er in mijn gemeente? Wat kan beter? Wat kan mijn gemeente leren van andere gemeenten?

Vorige/volgende