Frans den Otter
Goed luisteren naar wat er in de samenleving speelt en waar nodig advies vragen om een goede afweging te maken.

Frans den Otter, Sint-Michielgestel

Frans den Otter

Gemeente Sint-Michielgestel

Naam: Frans den Otter
Raadslid in de gemeente: Sint-Michielsgestel
Raadslid sinds: 1994
Partij: De Gestelse Coalitie
Hoofdberoep: Gepensioneerd (part time drukkerij)

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben raadslid geworden om mee te kunnen praten (beslissen) over wat er in de gemeente gebeurt en om de kiezer te overtuigen dat je het beste met de gemeente voor hebt.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

De gemeenteraad moet het hoogste politiek orgaan zijn. In de meeste gevallen bepaalt de coalitie wat er in de gemeente plaatsvindt.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Betaalbare sociale woningbouw en bouwen voor senioren in verband met de toegenomen vergrijzing nu en in de toekomst.

Goed luisteren naar wat er in de samenleving speelt en waar nodig advies vragen om een goede afweging te maken

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Wanneer investeer je voldoende? Belangrijk is dat de gemeenteraad voldoende middelen heeft om zich te ontwikkelen. In onze gemeente is er voldoende budget om dit te doen.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Belangrijk orgaan. Je kunt er terecht voor vragen over wat te doen bijv. met moties en amendementen. Ook voor nieuwe ontwikkelingen kan de griffie voor veel ondersteuning zorgen.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Op het gebied van nieuwe ontwikkelingen kan de griffie en ondersteunende rol spelen voor de raad. Ook kan de griffie zelf verbeteringen aangeven die de gemeenteraad ten goede komen om vergaderingen beter (korter) te laten verlopen en het debat interessanter te maken voor de raad en luisteraars.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De kracht van de gemeenteraad zit op de eerste plaats in het individu. Maar een goede samenwerking tussen oppositie en coalitie is een must. Ook het van buiten naar binnen werken en de bewoners niet alleen het gevoel te geven dat ze gehoord worden, maar dat ook in de praktijk laten blijken.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Of je wel of niet tevreden bent hangt ook veel af van de samenwerkingsverbanden zelf. In de praktijk blijkt dikwijls dat er bij de meeste regelingen weinig grip op is. Vooral de financiële offers zijn dikwijls een doorn in het oog van raadsleden. Gemeenschappelijke Regelingen bepalen meestal zelf de gang van zaken. In het algemeen is er weinig grip op, maar we kunnen ook niet zonder en dat is meestal het probleem.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Onlangs is bij ons Praat met de Raad van start gegaan. Een idee van de griffie zoals eerder aangegeven. Inwoners kunnen tijdig inspreken op voorstellen van de raad, zodat raadsleden in het debat dit mee kunnen nemen. In de toekomst moet blijken of dit een succes wordt. Zoals het er nu naar uitziet is het een goed voorbeeld de bewoners bij voorstellen te betrekken.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Moeilijk om een afweging te maken. Beide voorbeelden kunnen belangrijk zijn. Het onderwerp waar het over gaat kan aanleiding zijn tot felle discussies. Onderlinge verstandhoudingen kunnen daardoor soms oplopen. Het gezonde verstand moet hierbij de doorslag geven.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

7 van de 21.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Natuurlijk niet. Een debat moet niet alleen gaan wat de politieke achterban van het onderwerp vind. Belangen moeten goed tegen elkaar afgewogen worden om de juiste beslissing te kunnen nemen. Hoewel het in de praktijk soms moeilijk is de mening van de achterban geheel of gedeeltelijk niet mee te nemen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Het hoogste orgaan moet de gemeenteraad zijn. Zoals het nu geregeld is, vind ik prima. Het is natuurlijk niet goed als een burgemeester alleen kan bepalen wat er in de gemeente gebeurt.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Volmondig ja, mits het niet zeer extreem is wat er gezegd wordt. Elk raadslid moet zijn mening kunnen geven over een onderwerp, zonder druk van buitenaf. Het is een aanval op de gehele raad als iemand zijn eigen mening niet kan geven. Maar zoals gezegd, extreme gevallen daargelaten die indruisen tegen het gezag.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Geen voorbeeld. Wel trots op de gemeenteraad die vaak onder moeilijke omstandigheden (financiële) beslissingen moeten nemen die niet altijd door bewoners worden gedragen. Het is belangrijk dat we elkaar kunnen overtuigen de juiste beslissing genomen hebben en dat ook aan de bewoners kunnen uitleggen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Goed luisteren naar wat er in de samenleving speelt en waar nodig advies vragen om een goede afweging te maken.

Vorige/volgende