Freddy van Dijken
Je kunt niet altijd van een inwoner verwachten dat die verder kan kijken dan zijn eigen huis, straat of wijk, maar dat mag je wel verwachten van een raadslid.

Freddy van Dijken, Montferland

Freddy van Dijken

Gemeente Montferland

Naam: Freddy van Dijken
Raadslid in de gemeente: Montferland
Raadslid sinds: maart 2018
Partij: D66
Hoofdberoep: Docent en projectleider hogeschool
Twitter:@FreddyvDijken
Facebook: www.facebook.com/freddy.vandijken
LinkedIn: www.linkedin.com/in/freddyvandijken

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik wil van toegevoegde waarde zijn en iets voor de gemeenschap betekenen. Ik geloof in een samenleving waarin we het samen moeten doen. Samen zorgen we voor de leefbaarheid en daar hebben we allemaal een rol in. Ik lever daar graag mijn bijdrage aan. En de gemeenteraad is daarvoor de aangewezen plek om mijn stem te laten horen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, de raad besluit. Dat betekent niet dat de raad daarmee de touwtjes in handen heeft. Ik heb nog het gevoel dat het college onze agenda bepaald en als nieuw raadslid heb ik ook het gevoel dat er zaken buiten de raad om geregeld worden.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ik wil graag inwoners vanaf de start betrekken bij planvorming en werken aan een duurzame leefomgeving in Montferland, energieneutraal en met ook voor de natuur en biodiversiteit! Dat is al gelukt met het succesvol indienen van een motie biodiversiteit. Even geleden heb ik me sterk gemaakt voor LHBTI-gemeenschap door tegen het besluit van het college toch de regenboogvlag te laten hijsen bij het gemeentehuis door de burgemeester doordat een meerderheid van de raad zich achter het initiatief schaarde. Het is jammer dat we hier aandacht voor moesten vragen en dat dit niet actief door het college zelf werd opgepakt.

Je kunt niet altijd van een inwoner verwachten dat die verder kan kijken dan zijn eigen huis, straat of wijk, maar dat mag je wel verwachten van een raadslid.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, ik heb het idee dat er voldoende mogelijk is en daarbij ben ik van mening dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij het raadslid zelf om zich te bekwamen en is er veel ondersteuning bij een landelijke partij zoals D66.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier neemt me veel werk uit handen en geeft me veel advies ten aanzien van procedures en regeltjes. Voor een nieuw raadslid is dat erg prettig. Ook heb ik gemerkt dat je goed met de griffier kunt sparren over hoe zaken lopen, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Beter agendabeheer. Er worden veel bijeenkomsten gepland, zeker als fractievoorzitter van een kleine partij is het dan een hele kunst om het werk te verzetten naast een drukke baan. Enig begrip en meedenken van de griffie zou dan helpen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik maak nu zelf deel uit van een werkgroep vergadermodel om onze vergaderstructuur beter aan te sluiten bij de veranderingen in de samenleving en de behoefte van onze inwoners. We moeten minder reageren op incidenten en op de kleine groep mensen die zich vaak roert, maar ons druk maken over de hoofdzaken. Dat vraagt een andere werkwijze van de meeste raadsleden. Dit vraagt dat we hier regelmatig in gesprek met elkaar moeten en de verschillende belangen (individueel versus algemeen) beter afwegen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Daar ben ik niet tevreden over. Er wordt steeds meer besloten binnen een regionaal samenwerkingsverband en daar hebben we als raadsleden onvoldoende grip op.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Op dit gebied valt er nog veel te winnen in onze gemeente. Dit staat nog in de kinderschoenen en is een belangrijk speerpunt in ons coalitieprogramma. Een mooi voorbeeld is een klein speelveldje wat ingericht moet worden in een wijk, naast een school, waarbij het initiatief en het bijbehorende inrichting budget volledig bij de bewoners wordt neergelegd.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie door inwoners is belangrijk, maar we moeten er wel voor waken dat we hoofdlijnen volgen. Je kunt niet altijd van een inwoner verwachten dat die verder kan kijken dan zijn eigen huis, straat of wijk, maar dat mag je wel verwachten van een raadslid.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Montferland heeft 7 vrouwelijke raadsleden van de 25. En 1 vrouwelijke wethouder van de 5. Daar is dus nog wel wat te winnen!

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Oneens. Je zit in de raad voor het algemeen belang, soms betekent dat ook dat je compromissen moet sluiten. Uiteraard heb je je inbreng vanuit je eigen overtuiging, maar je moet soms ook de verantwoordelijkheid nemen over je schaduw heen te kijken.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad. De burgemeester is slechts de verbinder of het gezicht van de gemeente, maar niet de beslisser en daarmee het hoogste bestuursorgaan.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Oneens. Soms kan een raadslid ook zelf iets uitlokken, dat heeft niks te maken met de gehele gemeenteraad. Ik vind dat je raadsleden altijd moet aanspreken op hun gedrag, want je vervult wel een voorbeeldfunctie voor de inwoners.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

D66 is de kleinste partij in Montferland met 2 raadszetels. Toch maken we deel uit van de coalitie en kunnen we onze bijdrage leveren en zorgen voor verbinding binnen de coalitie. Afgelopen tijd hebben wij ons sterk kunnen maken voor de LHBT-gemeenschap en hebben wij het voortouw genomen dit in onze gemeente op de kaart te zetten. En met succes. Dat ik daarvan het gezicht werd in de media was even wennen, maar daar ben ik nu bijzonder trots op. Als ik geen raadslid was geweest, had ik dit nooit voor elkaar kunnen krijgen en denk ik ook niet dat dit binnen de gemeente Montferland aandacht had gekregen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Iets waar ik zelf nog moeite mee heb, is niet overal op te reageren. Er komt veel op je af, er wordt heel veel georganiseerd en je moet over heel veel zaken besluiten. Je kunt niet alles lezen of altijd overal bij zijn. Dus bepaal waar je je sterk voor wilt maken in je gemeente en binnen de raad en laat de andere dossiers dan liggen. Dat moet ik zelf ook nog leren!

Vorige/volgende