Gerben Stormbroek
Je zult ons niet horen zeggen: “ik heb geen idee waar dit over gaat, maar wij zijn voor.”

Gerben Stormbroek, Soest

Gerben Stormbroek

Gemeente Soest

Naam: Gerben Stormbroek
Raadslid in de gemeente: Soest
Raadslid sinds: 21 maart 2018
Partij: POS
Hoofdberoep: Eindregisseur/redacteur
Twitter: @PartijPOS
Facebook: PartijOnsSOESTerberg
LinkedIn: Gerben Stormbroek

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik was het oneens met de totstandkoming van een bestemmingsplan (Oude Tempel, Soesterberg). Ook had ik grote problemen met het besluitvormingsproces in de gemeenteraad. Als raadsleden, nota bene van een oppositiepartij, zeggen: “ik heb geen idee waar dit over gaat, maar als de wethouder zegt dat het een goed plan is, dan zijn we voor”, dan zakt je de broek af. Daarom dacht ik: “if you can’t beat them, join them”. Dat is gelukt, binnen drie maanden tijd, met een blanco lijst en amper geld. Maar met een goede campagne, een enthousiast team en met de steun van de kiezer. Wij hebben volgens mij laten zien dat je als burgerinitiatief, dat tegen een bestemmingsplan in het geweer kwam, ook in de gemeenteraad kan komen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja en daar ben ik me zeer bewust van. Al is het in mijn ogen wel zo dat het college en coalitiepartijen een soort natuurlijke voorsprong hebben op de oppositie. Ik vind het echter belangrijk om overal een oordeel over te vormen en daar ons eigen geluid in te laten doorklinken. Of het nu thema’s zijn waar je op zou kunnen ‘scoren’ of niet. Dat vind ik een verplichting naar al onze inwoners. Je zult ons niet horen zeggen: “ik heb geen idee waar dit over gaat, maar wij zijn voor.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

We zijn maar een kleine partij, maar op onderwerpen die het dorp Soesterberg aangaan zullen wij altijd het verschil proberen te maken. Ook als het gaat om het beruchte bestemmingsplan Oude Tempel en het grotere project ‘Hart van de Heuvelrug’ zullen we ons altijd hard blijven maken. Verder geloven wij, en maken wij ons hard voor, meer inspraak voor inwoners en het dichten van het gat tussen overheid en inwoner. De overheid is er voor de burger en niet andersom.

Je zult ons niet horen zeggen: “ik heb geen idee waar dit over gaat, maar wij zijn voor.”

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Vooralsnog wel, maar er komt de komende jaren meer en meer op de gemeenteraden af. ‘Den Haag’ is goed in decentralisatie, of met andere woorden: over de schutting gooien. Alleen moeten de gemeenteraden dan wel goed in stelling worden gebracht. Zeker als ze een afspiegeling moeten vormen van de hele samenleving. Het lijkt me daarom niet ondenkbaar dat er in de toekomst meer ondersteuning nodig is. Het moet echter niet ten koste gaan van het belang van onze inwoners. Die staan wat mij betreft boven extra ondersteuning voor de raad.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Zeker toen ik net begon was de griffier erg belangrijk. Zeker tijdens het inwerkproces en om de procedures goed door te krijgen. Ik zal niet schromen om diens advies te vragen, al durf ik te zeggen dat ik ook best eigenwijs ben en ook mijn eigen plan trek. Maar zeker voor het plannen van bijeenkomsten en het sturen en duiden van informatie is hij essentieel.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik denk persoonlijk dat de afdeling griffie prima functioneert. Ik vind daarnaast ook dat er een prima balans is tussen ‘zakelijk’ contact en, waar ik zelf toch ook van houd, het laagdrempelige en persoonlijke contact. Dat je je het op het ene moment laat adviseren over een amendement en je het op het andere moment kunt hebben over ‘thuis’ of over een voetbalwedstrijd vind ik waardevol.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik denk persoonlijk dat de raadsvergoeding verder moet worden verhoogd. Zeker lokale politici zouden het raadswerk nooit voor geld moeten doen, maar het zou ruimte bieden aan mensen om minder te gaan werken. Hierdoor kunnen raadsleden meer tijd besteden aan het raadswerk en wordt datzelfde raadswerk aantrekkelijker voor een breder publiek. De gemeenteraad moet altijd een afspiegeling vormen van de samenleving. Dat het raadswerk niet populair is onder jongeren en er vooral oudere, hoogopgeleide, mannen in de gemeenteraden zitten, vind ik best zorgwekkend. Juist omdat ‘Den Haag’ steeds meer van gemeenteraden verwacht. De energietransitie en de omgevingsvisie zijn niet alleen iets van en voor de gepensioneerde man, maar ook van en voor de alleenstaande jonge moeder en de jonge ondernemer. De gemeenteraad is voor, door, maar bovenal van ons allemaal.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Dat kan beter. In onze gemeente werken we met raadsrapporteurs. Zij zijn de oren en ogen namens de gehele gemeenteraad. Dat is een goede stap, maar het blijft af en toe ondoorzichtig. Daarnaast is het ingewikkeld dat meerdere gemeenteraden iets over diezelfde samenwerkingsverbanden moeten vinden. Die afstemming kan en moet denk ik beter. Democratische controle is essentieel, maar zeker met die samenwerkingsverbanden best ingewikkeld. Ook omdat de werkdruk voor raadsleden hoog en de beschikbare tijd beperkt is te noemen.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Dat is ons eigen burgerinitiatief, waarvoor ik in de gemeenteraad ben gekomen. Dat is echter niet dankzij, maar vanwege de gemeente ontstaan. Ik denk wel dat de gemeente hier lering uit probeert te trekken. Zo is er een nu een fonds waar burgerinitiatieven een beroep op kunnen doen. Ik hoop dat hier veel gebruik van gemaakt gaat worden, maar dan moet de communicatie hierover vanuit de gemeente worden verbeterd.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van inwoners. Niet iedereen voelt zich gehoord en niet iedereen gaat stemmen. Daarnaast zijn het, zoals ik eerder al stelde, vooral oudere mannen die de gemeenteraden bevolken. Daarmee vormen ze geen goede afspiegeling van de samenleving. Zeker omdat de kloof tussen burger en politiek steeds groter wordt, en men in Nederland veel klaagt over de politiek, kun je de kloof alleen maar dichten door participatie door inwoners. Daarnaast weten inwoners vaak ook veel beter wat er leeft in hun buurt en kunnen ze sommige dingen misschien ook wel beter dan de politiek.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Dat is gelukkig vrij hoog. Al kan dit beter. Het zou mijns inziens logisch zijn als de helft man en de helft vrouw is. Zo ver zijn we nog niet.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Misschien niet uitsluitend, maar uiteindelijk ben je wel die vertegenwoordiger die met een bepaald programma is verkozen en een achterban vertegenwoordigt. Je bent toch een soort vooruitgeschoven post. Al moet je nooit je hakken in het zand blijven zetten als iemand anders argument gewoon sterker is en diens oplossing beter. Als ik voor mezelf spreek, dan heb ik er geen problemen mee om me te laten overtuigen door een goed argument. Je moet je echter altijd bewust blijven van je eigen overtuiging en je eigen kaders. Als het argument van een ander binnen die kaders past, dan is dat prima.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Dat dient de gemeenteraad te zijn. De gemeenteraad vormt een betere afspiegeling van de samenleving dan die ene gekozen burgermeester.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Daar ben ik het helemaal mee eens. Iedereen in de gemeenteraad probeert naar eer en geweten, althans daar ga ik van uit, de publieke zaak te dienen. Dat je het niet altijd met elkaar eens bent, is alleen maar mooi. Dat is democratie. Mensen die raadslid kunnen en willen worden, ongeacht voor welke partij en welk ideaal of ideologie, verdienen respect van iedereen. Daarmee is een daad van agressie tegen een individueel raadslid een aanval op de hele gemeenteraad. In mijn ogen moet dat krachtig worden veroordeeld en de dader of daders hiervan hard worden gestraft.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Dat is toch de vernietiging van het raadsbesluit Oude Tempel door de Raad van State, al is dat niet per se een succes van de gemeenteraad. Algemene raadssuccessen in deze periode zijn toch wel de afronding van een aantal hete hangijzers die lang hebben gespeeld. Denk aan problemen rond de buitensport. Echte successen kunnen we pas over drie jaar en verder beoordelen. Er hangt nog veel boven de markt, van de problemen in het sociaal domein tot de energietransitie en de omgevingsvisie. Als we hier als voltallige gemeenteraad goede beslissingen in kunnen nemen, kun je pas echt spreken van succes.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf dichtbij jezelf en je eigen idealen en ga de straat op en de wijken in. Praat met mensen en bezoek instellingen en bedrijven. Probeer je niet te veel te laten leiden door de papieren werkelijkheid van adviesnota’s van het college of rapporten van onderzoeksbureaus. The truth is out there.

Vorige/volgende