Gert-Jan Hoeve
De raad is gebaat bij een bekende voorzitter met statuur

Gert-Jan Hoeve, Elburg

Gert-Jan Hoeve

Gemeente Elburg

Naam: Gert-Jan Hoeve
Raadslid in de gemeente: Elburg
Raadslid sinds: Maart 2022
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: Projectleider Natura2000 bij de provincie Overijssel
LinkedIn
Instagram
Twitter
Facebook

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Vooral om bij te dragen aan een sociaal Christelijk geluid. Alles wordt steeds meer individualistisch. Maar mensen zijn geschapen om in verbinding met elkaar en met onze omgeving te leven. Dat betekent: minder je eigen mening toeteren, meer oprecht luisteren en zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Daar wil ik aan bijdragen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja. Je krijgt als raadslid veel mee over wat er in de gemeente speelt. En je mag daar ook een mening over vormen en een besluit over nemen dat dan ook echt geldt zonder dat iemand zich daaraan kan onttrekken.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Raadswerk kost vaak veel tijd. Het is belangrijk ruimte te houden in de agenda om aandacht te kunnen besteden aan wat er speelt op dat moment en om zelf met voorstellen te komen en dus niet alleen te reageren op wat het college aandraagt.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik vind het belangrijk mijn raadswerk vanuit vertrouwen te doen. Uitgangspunt is dat college en ambtenaren hun best doen en bekwaam zijn, zolang het tegenovergestelde niet blijkt. Niet overal dus met de stofkam doorheen en vragen over stellen. Op het proces blijven en alleen dat vragen wat nodig is om het onderwerp goed te doorgronden en het gevraagde besluit te kunnen nemen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Mits respectvol en niet onnodig kwetsend: ja. Een goed werkende democratie vereist dat meningen gehoord worden en dus moeten kunnen worden uitgesproken.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Gelukkig kunnen we binnen de fractie het werk verdelen. Daarnaast helpt het mij dat ik in mijn normale baan ook met bestuurlijke stukken te maken heb. Ik weet hoe ik de stukken moet lezen en waar ik de belangrijke informatie moet vinden.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Voor een relatief kleine gemeente als Elburg is samenwerking met andere gemeenten cruciaal. We houden hier met name grip op via de controle van de financiële stukken. Zo vragen we standaard budgetten die overblijven terug. Zo blijven we aan zet als samenwerkingsverbanden nieuwe investeringen willen doen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Ik zit nog tekort in de raad om daar een goed voorbeeld van te geven.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. Ik denk dat burgemeester en raad elkaar versterken. De burgemeester is erbij gebaat onderdeel uit te maken van het hoogste orgaan van de gemeente en te zorgen voor het goed werken van de democratie in zijn gemeente. De raad is gebaat bij een bekende voorzitter met statuur om in haar positie erkend te worden door de samenleving.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning vanuit de griffie is uitstekend. Wel merk ik dat de capaciteit (inderdaad) af en toe tegen grenzen aan loopt. Er wordt wel gewerkt aan vergroting van de capaciteit.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

De raad bestaat uit 12 mannen en 7 vrouwen, dus invloed is daarmee al geborgd. Belangrijk speerpunt van deze coalitieperiode is versterken van de inclusiviteit. Daarbij wordt ook gekeken welke groepen in de samenleving nu niet op alle fronten mee kunnen doen.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik vraag bij veel dossiers over het woningtekort en dan met name het tekort aan starterwoningen. Ik verken op dit moment of via beleid (initiatiefvoorstel) voor vrijkomende agrarische bebouwing meer gestuurd kan worden op een bijdrage aan het woningentekort.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Gun jezelf om niet alles (direct) goed te kunnen. Je kan niet ineens alle inhoud snappen, goede vragen stellen en goed debatteren. Dat begrijpen je raadscollega’s ook wel. Geef het wat tijd.

Vorige/volgende