Han Braam
Democratie is nooit iets van één persoon, maar de mening van velen die samen pro’s en contra’s afwegen en dan met respect voor elkaars standpunt besluiten nemen.

Han Braam, Culemborg

Han Braam

Gemeente Culemborg

Naam: Han Braam
Raadslid in de gemeente: Culemborg
Raadslid sinds: Maart 2014
Partij: VVD Culemborg
Hoofdberoep: zelfstandig
Twitter: Han Braam
Facebook: Han Braam
LinkedIn: Han Braam

Waarom bent u raadslid geworden?

Allereerst om de volksvertegenwoordigende rol van een raadslid. Inwoners merken soms pas op dat er iets over hen beslist is als de “bulldozers de straat in rijden” (ondanks gemeentelijke communicatie). Ik zie het als mijn taak als raadslid om vooraf met inwoners hierover in gesprek te gaan en daarbij niet alleen aandacht te hebben voor de “altijd aanwezige burger” of de “boze burger”, maar juist ook de zwijgende meerderheid.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Dat uitgangspunt zou inderdaad de beleving moeten zijn. Maar zo beleef ik dat niet altijd. Met een toenemende versplintering komen er meer roergangers en wordt een raadsbrede koers en agenda uitzetten lastiger. Ook omdat sommige partijen alleen maar vanuit partij ideologie en dogma’s opereren. Dit veroorzaakt in de raad een kloof, besluitenloosheid en discussies over werkwijze/procedures en verzandt in discussies over details. Gevolg is dat het hoogste politiek orgaan vooral reageert op (of volgt in) het bestuurlijke (coalitie)orgaan en geen of weinig eigen concrete initiatieven vanuit de raad komen. In vergelijking met 4 jaar geleden zit daar wel een positieve kentering in de vorm van groei naar volwassenheid en drang naar bestuurlijke vernieuwing.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Mijn partij zit deze periode in de oppositie na meerdere raadsperiodes collegepartij te zijn geweest. Sterker nog, de oppositie bestaat momenteel uit 2 partijen en de andere 7 partijen steunen een coalitie. Dat uit zich voor mij niet hoe ik naar voorgesteld of uitgevoerd beleid kijk, wel hoe ik de verschillen benadruk.
Belangrijkste uitgangspunt is daarbij voor mij dat het algemene belang van Culemborgers voorop moet staan en niet (landelijke en internationale) ideologische en dogmatische thema’s ons lokaal beleid moeten vormen. Als gemeente moet je binnen nationaal en internationaal beleid zoeken naar passende oplossingen voor jouw inwoners.

Democratie is nooit iets van één persoon, maar de mening van velen die samen pro’s en contra’s afwegen en dan met respect voor elkaars standpunt besluiten nemen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Voldoende om ons werk als raad te doen? Zeker. Voldoende voor de ambitie binnen onze Raad? Nee, dat ligt ten grondslag aan de afweging en dilemma dat mijns inziens bij iedere besluit in de raad gemaakt moet worden. Wordt het gemeenschapsgeld op de juiste wijze en aan noodzakelijke zaken besteed? In die afweging moet je als raad de basis op orde hebben, aandacht voor de noden in de stad en dan als laatste invulling aan je ambitie.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier en de griffie zijn de ‘linking pin’ in het web van raad-stad-college-ambtelijke organisatie-GR-buurt gemeenten. Voor mij werkt de griffie voor en in dienst van de raad. Daarnaast worden fracties en raadleden ondersteunt door de griffie in informatie, advies en begeleiding. Een betrokken griffier en griffie zijn belangrijk voor het proces en de contacten.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Dat de Raad, fracties en het individuele raadslid meer uit de raadzaal en vanachter de raadsstukken vandaan komen om actief/actiever inwoners te betrekken. Dus niet alleen “verplichte” en gebruikelijke uitnodigen, openingen, evenementen en inspreekavonden plat lopen, maar gewoon de straat op!

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Grip krijgen en invloed hebben op samenwerkingsverbanden is en blijft een uitdaging. Ik hoor weinig raadsleden die tevreden zijn met de mate van grip. Ben daarom ook blij met een recent initiatief om in onze regio van deelnemende Gemeenteraden om gezamenlijk daar meer in op te trekken, af te stemmen en zo samen sterk te staan.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

We hebben burgerparticipatie en burgerinitiatieven, soms zonder dat er een duidelijke scheiding tussen is. Bij sommige burgerinitiatieven vraag ik mij wel eens af of dit niet gewoon ondernemerschap is waar met behulp van gemeenschapsmiddelen een niche wordt bediend zonder dat er een afweging is van ‘vraag en aanbod’ en/of levensvatbaarheid. Burgerparticipatie wordt in alle besluiten meegenomen, maar het vinden en bereiken van “de burger” is en blijft een uitdaging. Te vaak zijn het de “altijd aanwezige burger”.
In onze gemeente is vanuit een participatievraag tijdens een gemeentelijke bezuinigingsronde een burgerinitiatief ontstaan om binnen de gestelde bezuinigen een zwembadvoorziening te behouden. Dat heeft geresulteerd in een nieuw zwembad dat in 2016 door het burgerinitiatief is gerealiseerd. Nu 3 jaar later zijn er grote financiële problemen en dreigt sluiting van het nieuwe zwembad. Ik merk bij mezelf, en zie dat ook terug bij sommige andere raadleden, de vraag hoe om te gaan met verwachtingen, vertrouwen en verantwoording over en weer tussen bestuur, politiek en “burgers” ten opzichte van initiatieven.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

De representatieve vertegenwoordig als rechtstreeks publiek en openbaar gekozen volksvertegenwoordiger door alle ingezetenen (of althans door degene die hun stemrecht gebruiken). Deze volksvertegenwoordigers zijn van onbesproken gedrag (in Culemborg wordt een VOG gevraagd), maken hun functies en belangen openbaar en zijn door alle inwoner aanspreekbaar op hun verantwoording.
Burgerparticipatie zou de kracht van en betrokkenheid bij lokale democratie moeten versterken, maar de afwegingen, bewaking algemeen belang en verantwoording ligt bij de representatieve volksvertegenwoordigers.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Ik ben er trots op dat ik de fractievoorzitter mag zijn van een fractie met 2 vrouwen en 2 mannen, dat onze fractie het jongste raadslid en het oudste raadslid van de Culemborgse raad heeft, maar bovenal dat de gehele fractie met voorkeurstemmen in de raad is gekozen. Dat laatste vraagt inzet, tijd en lef van een ieder, man of vrouw.
In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heb ik als lijsttrekker veel gesprekken met mogelijke vrouwelijke kandidaten gehad en jammer genoeg haken veel vrouwen uit eigen overwegingen af op het punt van tijdsverdeling tussen werk, gezin en raad. Dat zelfde gesprek is er ook met alle mannelijke kandidaten geweest, want 4 jaar in de raad zitten hou je alleen maar vol als je vanuit thuis op steun kan rekenen.
De discussie over vrouwen in de raad is voor mij allereerst een afweging die iedere vrouw zelf moet voeren en met haar partner. Mijn vrouw is ook politiek actief en dat betekent dat wij thuis ook keuzes maken en wij samen onze verantwoording van werk en gezin verdelen. Daar heeft een overheid of een vrouwen quotum niks mee te maken. Man en vrouw zijn gelijkwaardig en dat begint thuis!
Van de 21 Culemborgse raadsleden zijn er 8 vrouwelijke raadsleden, een College van 4 wethouders met 1 vrouw en een man als Burgemeester.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Daar heeft het vaak wel alle ogenschijn van. Maar door juist de verschillen met een vergrootglas uit te leggen, kan vanuit een wederzijds begrip voor standpunten toch tot een compromis gekomen worden. Dat lukt niet altijd, maar met het uitgangspunt dat we besluiten nemen voor onze stad en niet voor onze partij komen we er verassend vaak uit om een gewogen en verantwoord besluit te nemen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Voor mij is dat simpel, democratie is nooit iets van één persoon, maar de mening van velen die samen pro’s en contra’s afwegen en dan met respect voor elkaars standpunt besluiten nemen. Dat kan nooit in 1 persoon, dus een rechtreeks gekozen Gemeentraad moet het hoogste bestuursorgaan zijn.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ik sta voor het vrije woord voor ieder en iedereen moet en mag zeggen wat hij/zij vindt. Andersom verwacht je dat ook. Belangrijk daarbij is wel waar liggen de grenzen en iedereen moet zich realiseren en afwegen waar de persoonlijke vrijheden van de een overlast of kwetsend zijn voor de ander. Dat betekent voor mij dat degene die bewust er op uit is een ander (persoonlijk) te kwetsen daar door mij op aangesproken zal worden.
Met betrekking tot de stelling vind ik die heel nobel, maar op basis van persoonlijke ervaringen niet reëel. In een wereld van social media is zichtbaar dat raadsleden en/of (democratische) partijen voor de meest verschrikkelijke zaken worden uitgemaakt en niemand staat op. De enkeling die dat wel doet is meteen ook het doel van semi-beroeps toetsenbord terroristen. Meer solidariteit en collegialiteit zou mogen.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Dat vind ik voor de huidige Gemeenteraad erg lastig omdat er in mijn beleving nog geen daadwerkelijke resultaten bereikt zijn waar inwoners baat van hebben of bemerken. Wel ben ik blij met een initiatief van de raad waarbij de raad in aanvulling op commissie en raadsvergaderingen zich 1 keer per maand vroegtijdig over een onderwerp laat informeren in een Beeldvormende avond. In de aanloop naar grote beslissingen een mooi middel om als raad breed geïnformeerd te worden door deskundigen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf vooral je zelf en geef je mening. Stel vragen, ook aan voorgangers om dossierkennis op te bouwen. Laat raadsstukken niet de overhand krijgen en heb aandacht voor scholing, maar boven alles blijf je inwoners betrekken.

Vorige/volgende