U bent hier

Hanneke van der Leun-Schout

Hanneke van der Leun-Schout

Zederik
Trots op het feit dat ik me door niets en niemand laat weerhouden om machtsposities te doorbreken.

Raadslid sinds: maart 2014
Partij: VVD
Hoofdberoep: Teamleider Volmacht audit
Twitter: @HaLeSch

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Het voelt in de dagelijkse praktijk niet als het hoogste politieke orgaan, terwijl het feitelijk wel zo is.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Deze raadsperiode is de laatste als zelfstandige gemeente. De kern is hoe maken we onze dorpen klaar voor de toekomst in een grotere gemeente, waarbij we juist de kracht van de dorpen vast willen houden. Daarnaast maken de vrouwelijke raadsleden uit de drie gemeente zich sterk om meer vrouwelijk talent binnen te halen. We streven naar 1/3 vrouwelijke raadsleden in de nieuwe gemeente. Volksvertegenwoordiging hoort een afspiegeling te zijn van de samenleving. En de samenleving bestaat niet voor 80% uit blanke mannen tussen de 50 en 75. Daarnaast maak ik me erg druk dat ons belastinggeld nuttig wordt besteed. Met name bij de gemeenschappelijke regelingen zie je teveel bureaucratie en trekken ze zich te weinig aan van juiste en tijdige levering van informatie. Voor die partijen ben ik een luis in de pels, in het belang van de belastingbetaler.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dat verschilt per week, het varieert van 1 tot 4 avonden door de weeks met daarnaast voorbereiding/leeswerk vaak in het weekend. En daarnaast bijeenkomsten bij de partij of scholing.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

In de politieke heb je een dikke huid nodig. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Ook binnen je eigen achterban heb je op onderwerpen wel eens verdeeldheid. Van belang is of je jezelf trouw bent gebleven en in je overwegingen alle belangen hebt meegenomen.

Trots op het feit dat ik me door niets en niemand laat weerhouden om machtsposities te doorbreken.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Gelukkig niet mee te maken gehad. Zou voor mij juist een reden zijn om door te gaan. Geweld en bedreigen horen niet in onze samenleving thuis en dienen hard aangepakt te worden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Ik heb er gelukkig niet mee te maken gehad, maar ik kan me voorstellen dat als je er wel mee te maken hebt dat er maatregelen genomen moeten worden om je veilig te voelen en in vrijheid je werk voor de samenleving te doen.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Uiteraard heeft dat impact. Ruim 1/3 van de begroting gaat nu over mensen ipv bijvoorbeeld over stenen. Juist in onze gemeente met dorpen waarin je elkaar kent en naar elkaar omkijkt. We zijn nu bezig met een rekenkameronderzoek over het sociaal domein naar de gemeentelijke werkwijze en de maatschappelijke effecten. Leerzaam en leuk om te doen. Daarnaast zie je dat de gemeenschappelijke regelingen van waaruit een deel van deze activiteiten georganiseerd worden nog niet kunnen voldoen aan de kwaliteit van verantwoording afleggen en gegevens tijdig opleveren.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Bij ons gebeurt daar nog te weinig, komt deels omdat we in het fusietraject zitten. In de aanloop naar de nieuwe gemeente wordt hier wel mee gestart.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Ik ben trots om ons vrouweninitiatief, maar ook trots op het feit dat ik me door niets en niemand laat weerhouden om machtsposities te doorbreken, in het belang van onze inwoners. In het begin van de raadsperiode was de Dienst Gezondheid en Jeugd het zorgenkind van de gemeenschappelijke regelingen en heb ik in alle 16 andere VVD fracties benaderd om een gezamenlijk statement te maken. Inmiddels gaat het beter met deze regeling, maar zijn er weer andere regelingen die we scherp moeten houden.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Doe het met passie en plezier en zorg dat je achter elke beslissing staat die je moet nemen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ook bij ons is daar geen royaal budget voor. Wij werken als raadsleden mee aan het raadsonderzoek. We investeren onze eigen tijd om deze budgetten laag te houden. Elke euro die we uitgeven is uiteindelijk opgehoest door inwoners en ondernemers en dat moet zuinig en zinnig worden uitgegeven.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Zeker in een kleine gemeente is dat niet passend. Als geld je driver is dan is politiek niet je loopbaan.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

De balans tussen alle drie. Het volk moet zich vertegenwoordigd voelen bij de besluiten die je neemt en kaders die je stelt. Bovendien is het nodig dat de controle op zuinige en zinnige bestedingen actief wordt uitgevoerd.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

De raad staat teveel op afstand en samenwerkingsverbanden leveren te laat de stukken, zodat er geen tijd is om georganiseerd op te treden. Raden moeten elkaar meer opzoeken en samenwerken om deze regelingen scherp te houden. Die verantwoordelijkheid start bij ieder individueel raadslid.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De mensen die er zitten maken het verschil, zorg dat je als raad goed samenwerkt op de terreinen waar je elkaar kunt vinden. Een goede sfeer, een eerlijk debat op inhoud en passie voor het vak zorgen voor een betere samenleving. En uiteraard het besef voor wie je daar zit.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Inwoners zijn ogen en oren in de samenleving en kunnen zaken altijd melden bij een raadslid. Een raadslid moet wel helder zijn in het scheppen van verwachtingen. Het individuele belang moet soms wijken in het algemeen belang. Met een eerlijk en duidelijk antwoord bereik je meer dan met u vraagt en wij draaien.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’

De politieke meningsverschillen over lokale zaken, dan voor. Landelijke zaken in Den Haag. Politieke verschillen horen thuis in het debat in de raad. Bij een groter lokaal thema is het wel van belang dat je inwoners en ondernemers betrekt. Wij hebben daarvoor een ronde tafel gesprek geïntroduceerd waarbij betrokken partijen bij een onderwerp uitgenodigd worden om hun verhaal te doen en argumenten te delen met de raad.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Als volksvertegenwoordiger neem je je rol serieus als je het debat voert op inhoud en niet op de persoon. Iedereen hoort zich te gedragen, maar als je een publieke functie uitvoert helemaal.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Als de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een gemeente is waar het prima leven is, waar je goed en betaalbaar kunt wonen, waar ruimte is voor eigen initiatief, waar iedereen mee doet, waar iedereen goede zorg krijgt en waar je je veilig voelt.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ik hoop nog lang mijn bijdrage te kunnen leveren aan een betere samenleving.