U bent hier

Harry van den Bergh

Harry van den Bergh

Amstelveen
Simpele informatie over de besluitvormings- procedure gaat voor alles!

Raadslid sinds: 2006-2010 en 2014-2018
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Gepensioneerd, bestuurder, ondernemer
Twitter: @PvdAAmstelveen

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De raad is inderdaad het hoogste politieke orgaan. Ik hecht daar veel waarde aan, maar vindt dat de raad zich niet altijd als het hoogste politieke orgaan gedraagt. Scherper aan de wind zeilen heeft mijn voorkeur. Amstelveen wordt naar mijn mening zeer goed bestuurd, mede door de goede onderlinge verhoudingen. Nadeel is wel dat het college, de raadsleden en de ambtenaren elkaar te vaak al zoenend begroeten en elkaar te amicaal benaderen. Het politieke bedrijf heeft een zekere afstandelijkheid nodig.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik denk dat ik op twee onderwerpen toch enig verschil heb gemaakt: het woonbeleid (motie Dynamische Stad) en het debat over de democratische legitimatie binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Gemiddeld 5 à 10 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ik vind de vergoeding heel billijk, uitgaande van een dag in de week en voldoende kwaliteit bij de raadsleden. Bepalend is ook de werkwijze van raadsleden: toezicht op hoofdlijnen of op details. Ik ben voorstander van een politiek debat op hoofdlijnen en geen voorstander van al te vaak vragenstellerij op details, waarop in tweede termijn vrijwel nooit wordt teruggekomen. Wellicht dat aan de bühne te veel betekenis wordt gegeven.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Uiteraard is er kritiek op Raadsleden en in de democratie is die essentieel. Natuurlijk trek ik mij deze kritiek aan wanneer deze boven het niveau uitgaat van “zakkenvullers” en “opportunisten”. Veel raadsleden doen heel gewetensvol hun werk en verdienen opbouwende kritiek.

Simpele informatie over de besluitvormingsprocedure gaat voor alles!

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Door de nieuwe taken is de raad invloedrijker geworden en de verplichtingen naar de inwoners van de gemeente belangrijker. Van de leden wordt meer inleving vereist in de leefsituatie van inwoners met problemen. Tegelijkertijd heb ik de ervaring dat ook een kritische houding nodig is naar de inwoners, omdat hun verwijten aan de ambtelijke staf ook wel eens ten onrechte zijn. Essentieel zijn empathie voor de inwoners en een zekere assertiviteit bij het oplossen van problemen.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De invoering van de Omgevingswet betekent een gedegener besluitvormingsproces en inzicht in de te behandelen voorstellen van het college. Het versterkt de rol van de raad, die dan wel door de leden moet worden opgepikt. Ik denk dat het nodig is dat raadsleden zich meer bewust moeten zijn van het feit dat hun politieke rol wezenlijk is.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Een heel zwak element in de gemeentelijke bestuursstructuur is de ondersteuning van de Raadsleden i.t.t. de burgemeester en wethouders, die over een eigen staf beschikken. De raadsleden moeten hun positie versterken door de mogelijkheid te scheppen dat fracties beleidsmatige medewerkers kunnen aantrekken. De kosten zijn een fractie van het gemeentelijk budget en dienen het functioneren van de democratie.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De positie van de raad kan versterkt worden door op een meer politieke manier te gaan denken. Dat wil zeggen dat er meer onderscheid gemaakt dient te worden tussen fracties en dat de raad beter de rol van hoofd van de gemeente op zich dient te nemen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Raadsleden dienen emoties te begrijpen en te delen, maar mogen het kennen van de zaak inhoudelijk niet van secundaire betekenis beschouwen. Ratio en emotie zijn onvervangbare elementen in het politieke debat. De ene prevaleert niet boven het andere. Dit is nog los van de vraag hoe het algemeen belang te dienen. Besluitvorming verloopt het beste wanneer alle elementen expliciet worden gemaakt.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Ja zeker, maar hun verantwoordelijkheden zijn vele malen groter en ingewikkelder. De term ambassadeur is mooi gevonden, maar wel aan slijtage onderhevig.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Ik ben helemaal niet tevreden over de controle en invloed van de Raad op de regionale samenwerkingsverbanden. Het is een verfomfaaide structuur geworden, waarin de invloed van de raadsleden zeer beperkt is en de democratische legitimatie is vervangen door een zogenaamde netwerkstructuur, waarmee men het maar moet doen. Het staat naar mijn mening vast dat deze ongelukkige machine vast zal lopen en dat de burger zich zal afvragen wat daar allemaal boven hun hoofd gebeurt. Ik hoop dat veel meer assertieve raadsleden zullen opstaan en de democratische controle komt te liggen waar deze hoort: bij de gekozen volksvertegenwoordiging.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ik stel mij weer kandidaat bij de volgende verkiezing in 2018 voor de gemeenteraad.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Adviezen heb ik wel, maar het is beter om mee te lopen in een fractie. Allebei tegelijk is bij verre het beste. Simpele informatie over de besluitvormingsprocedure gaat voor alles!