Harry van Huijstee
Samenwerking binnen de raad: hard op de inhoud maar zacht op de relatie

Harry van Huijstee, Ede

Harry van Huijstee

Gemeente Ede

Naam: Harry van Huijstee
Raadslid in de gemeente: Ede
Raadslid sinds: 2012 (of 2018 tussendoor 1,5 jaar wethouder geweest.
Partij: Partij van de Arbeid
Hoofdberoep: ondernemer/ meettechnicus / softwareontwikkelaar
Twitter: @HarryvHuijstee
FacebookHarry van Huijstee
LinkedIn: Harry van Huijstee

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben altijd wel politiek geïnteresseerd geweest, maar ben pas op mijn 40e lid geworden van de PvdA en langzaam steeds actiever geworden. In 2010 heb ik besloten me echt verkiesbaar te stellen om actief bezig te gaan met de tekorten op de woningmarkt en de wachttijden in de sociale huursector te verkorten.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, maar dat moet je als gemeenteraad wel afdwingen, anders loopt een college/wethouder over je heen.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Op wonen natuurlijk, daar is nog evenveel urgentie als voorheen. Maar ook op het sociaal domein: de financiën van de voorzieningen staan onder druk, tekorten lopen op. Dat goed regelen zonder in te leveren op de geboden zorg, dat is de uitdaging.

Samenwerking binnen de raad: hard op de inhoud maar zacht op de relatie

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Voor Rekenkamer, accountant en begeleiding op grote projecten zeker wel, voor opleiding is dat minder, maar dat doet de raad ook zelf: die laat dat over aan de partijen. Er is ook wel een tijdsprobleem, veel raadsleden werken en om dan naast werk en raad een opleiding te doen is voor velen een probleem. Wat meer ondersteuning, inhoudelijk, via de griffie zou denk ik kunnen helpen.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier, of beter de griffie in zijn geheel, is essentieel voor de contacten met de ambtelijke organisatie en inhoudelijke ondersteuning op een veelheid van onderwerpen. Ook praktische ondersteuning bij het maken van moties, het regelen afspraken, vergaderruimtes enzovoort, is erg goed. De inhoudelijke ondersteuning zou voor mij nog wel iets steviger ingevuld mogen worden.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Bij een uitbreiding van de griffie zou er meer inhoudelijke ondersteuning kunnen zijn.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Dat moeten de raadsleden vooral zelf doen: zelf initiatief nemen en minder reageren op het college. En natuurlijk een grotere PvdA-fractie ?

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Dat is heel dubbel. Ik denk dat we zo goed mogelijke controle en invloed hebben binnen de huidige spelregels. Maar veel samenwerkingen lijden aan een democratisch probleem, een veiligheidsregio met 22 gemeentes waar bestuurders overleggen, daar kun je als individuele gemeenteraad weinig mee.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Ede Doet is voor mij het mooiste voorbeeld. De gemeente geeft alle inwoners 3 keer per jaar een bon van 7,50 euro. Buurten, verenigingen en individuele burgers kunnen ideeën indienen en dan medestanders werven. Als je dan voldoende bonnen verzameld hebt, kan jouw eigen idee uitgevoerd worden. Er zijn al veel projecten, meer dan 200, zoals een nieuwe (hele grote) skatebaan in Ederveen, maar ook een AED in de buurt of een buurtmoestuin, waarvan de opbrengsten dan weer naar de ouderen in de buurt gaan. En dat allemaal georganiseerd door de bewoners zelf met minimale regels van de gemeente.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Dit vind ik een valse tegenstelling, beide zijn belangrijk. Directe participatie is essentieel voor alles wat de bewoners direct aangaat. Keuzes maken binnen een begroting of een meerjarig rioleringsplan lenen zich volgens mij meer voor representatie door vertegenwoordigers.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Te klein, 12 van de 39. Dat zou beter moeten.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Nee, het debat dient er volgens mij voor om samen tot de beste besluiten voor de hele gemeente te komen en natuurlijk is mijn inbreng gebaseerd op de politieke overtuiging van mijn achterban. Als we slechts onze eigen overtuiging ventileren, kunnen we net zo goed direct stemmen, want dan luisteren we niet naar elkaar en juist luisteren en ideeën uitwisselen leidt tot betere besluiten.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Ik denk dat het goed is als de gemeenteraad het hoogste orgaan blijft, een vertegenwoordiging van alle burgers. En wat mij betreft kiest de gemeenteraad de burgemeester. Dat voorkomt allerlei gedoe. Een direct gekozen burgemeester zal een eigen politiek programma hebben en dat leidt dan weer tot impasses als de gemeenteraad dat anders ziet.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Klopt, gemeenteraadsleden kunnen alleen hun werk doen en iedereen vertegenwoordigen als ze dat zonder agressie, intimidatie of geweld kunnen doen. Het is een taak van ons allen om daarvoor te zorgen en dus is voor mij een aanval op 1 een aanval op allen.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

We zijn een tijdje terug Gouden Gemeente geweest in het sociaal domein (Sociaal Werk Nederland). Dat is natuurlijk een resultaat van ambtenaren, wethouders en gemeenteraad samen, iets om trots op te zijn. Verder vind ik de samenwerking binnen de raad, hard op de inhoud maar zacht op de relatie, iets waar we als raad trots op kunnen zijn.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg dat je de dossiers kent, niet alleen van papier, maar juist in het veld. Praat met iedereen. Leer en verdiep. Raadslid zijn is een ambacht. Dat vraagt investeren in tijd en veel oefenen! Blijf vooral jezelf.

Vorige/volgende