Hassan Buyatui
De stad maak je samen, waardoor een sociale, duurzame en solidaire gemeente ontstaat.

Hassan Buyatui, Almere

Hassan Buyatui

Gemeente Almere

Naam: Hassan Buyatui
Raadslid in de gemeente: Almere
Raadslid sinds: maart 2014
Partij: PvdA sinds maart 2014 en sinds 14 maart 2019 eenmansfractie: Fractie Buyatui
Hoofdberoep: docent vo
Twitter: @HBuyatui 
LinkedIn: Hassan Buyatui 

Waarom bent u raadslid geworden?

In 2002 ben ik lid geworden van de PvdA. Dat was drie maanden na de moord op Pim Fortuyn. Er heerste spanning in de samenleving. Om me heen zag ik mensen die langs elkaar leefden en ik wilde er iets aan doen.

Langzamerhand werd ik actiever en actiever. Sinds maart 2014 zit ik in de raad dankzij een groep Almeerders, die met hun democratische stemrecht hun vertrouwen in mij kenbaar hebben gemaakt. Ik heb toen de meeste voorkeurstemmen in Almere gekregen. Ook in 2018 ben ik met voorkeurstemmen tot lid van de gemeenteraad gekozen.

Sinds medio maart 2019 heb ik besloten de PvdA-fractie te verlaten en mijn werkzaamheden als lid van de gemeenteraad van Almere voort te zetten onder mijn eigen naam: Fractie Buyatui.

Vanuit de gemeenteraad wil ik een bijdrage kunnen leveren aan een sociaal Almere door te investeren in mensen. De stad maak je samen, waardoor een sociale, duurzame en solidaire gemeente ontstaat. Ook probeer ik het verschil te kunnen maken door dichter bij de mensen te staan en naar ze te luisteren.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Zeker; zonder meer. Weleens wordt er geconstateerd dat het college de raad niet tijdig en volledig heeft geïnformeerd. Dit is onacceptabel. Het college moet juist de raad in de positie brengen zodat de raadsleden hun rol goed te kunnen vervullen.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Almere; de jongste stad van Nederland, vergrijst, maar is zich steeds aan het ontwikkelen. Dat geeft je als raadslid de kans om met de stad mee te denken. Mijn belangrijkste speerpunten voor deze periode zijn:

  • Meer zeggenschap voor bewoners over wat er bij hen in de buurt gebeurt. Participatie in de openbare ruimte dient nog meer gestimuleerd te worden.
  • Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Er moeten de komende jaren meer banen komen in Almere dat evenredig is aan het aantal inwoners of werkzoekenden.
  • Inzetten op vrijetijds-economie. Deze sector groeit in Flevoland harder dan de rest van Nederland.

De stad maak je samen, waardoor een sociale, duurzame en solidaire gemeente ontstaat.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Het bedrag dat staat op de begroting van gemeenteraad en griffie voor opleiding, onderzoek en ondersteuning als percentage van de totale begroting van de gemeente Almere is 0,15% op ruim € 900 miljoen van de totale begroting. Dat is ongeveer € 1,5 miljoen.

Of de budgeten voldoende zijn, is natuurlijk een politieke vraag. De raad is op dit moment zeer tevreden.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Zeer belangrijk. Dat geldt voor alle raadsleden. Almere is een jonge en groeiende stad. Er is daarom altijd wat in de raad te bespreken. De agenda van de raad is hierdoor super druk. Om alles goed te laten verlopen, helpt en adviseert de raadsgriffie de raadsleden daar waar het nodig is. Denk bijvoorbeeld aan achtergrondinformatie die een raadslid nodig heeft voor een belangrijke vergadering.

De griffie ondersteunt niet alleen raadsleden, maar ook de inwoner van Almere. Bijvoorbeeld met hoe ze invloed kunnen hebben op de lokale politiek. Maar ook door hen te adviseren bij het indienen van een burgeractiviteit.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

In de Metropoolregio Amsterdam werken 35 overheden samen. Sinds januari 2017 is het Convenant Versterking Samenwerking MRA van kracht. Hierbij is de bedoeling dat de gemeenteraden actief worden betrokken bij MRA agenda. Over de gewenste betrokkenheid van de gemeenteraad van Almere bij de MRA zijn er verschillende gesprekken geweest, maar desondanks is de eigen rol en bevoegdheden van de gemeenteraad ten aanzien van de MRA tot op dit moment niet helder genoeg. Het is erg belangrijk om de ontwikkelingen inzake deze regionale samenwerking te blijven volgen en via het college de regiegroep MRA te controleren. Om dit werk optimaal te kunnen doen is de betrokkenheid van de raad essentieel. De griffies van de betrokken overheden kunnen eventueel op dit punt samenwerken om tot een gezamenlijk vergaderschema te komen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raad van Almere is zwak. De coalitiepartijen laten hun oren hangen naar het college, maar vooral naar hun eigen wethouders. Toen het dualisme werd ingevoerd, is dat in Almere uitbundig omarmd. Bij het begin van het dualisme in 2002 waren het juist de coalitiepartijen die kritische vragen stelden aan eigen wethouders. Uit angst voor het vallen van het college worden op dit moment vergaderingen met coalitiepartijen gehouden om de insteek van de besprekingen en het stemgedrag van te voren af te stemmen. Dit is geen dualisme.

Of je nou coalitie of oppositie bent, de gemeenteraad dient echt naar de voorstellen te kijken. Alles van tevoren dichttimmeren is niet van deze tijd.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Nee, niet echt. Op dit moment wordt de raad alleen maar geconsulteerd over een aantal zaken. In de meeste gunstige gevallen kan de raad het college een boodschap meegeven, zonder garanties te hebben dat er degelijk iets mee gedaan wordt.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Bijvoorbeeld tijdens groot onderhoud. In dit geval wordt de participatienota toegepast. Meestal gaat het om informeren van de betrokkenen over de plannen en soms gaat het ook om meepraten en meedenken over het inrichten van het openbare ruimte.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Wat mij betreft samen: het een sluit het ander niet uit. Naast kaders stellen en het controleren van het college, ben ik voorstander van het betrekken van de burgers bij de besluitvorming. Naast het werk op het stadhuis ben ik als volksvertegenwoordiger vaak op straat. Ik spreek met inwoners, ondernemers en allerlei partners in de stad over problemen, maar vooral over oplossingen. Vaker nodig ik ze uit naar het stadhuis in te komen spreken op de politieke markt en af en toe worden ze gefaciliteerd tot het indienen van een burgeractiviteit. Ik ben super trots om dit mee te mogen maken.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Net niet een derde: 14 van 45.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Het is vanzelfsprekend dat een debat gevoerd wordt op basis van je politieke opvattingen, maar ik vind wel dat in alle gevallen het belang van de stad niet uit het oog verloren mag worden.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad natuurlijk.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Helemaal mee eens. Voor democratisch gekozen volksvertegenwoordigers is het belangrijk dat zij gemakkelijk benaderbaar zijn, open in de samenleving kunnen staan, het politieke debat vrij kunnen voeren, publieke taken vrij van dwang en drang kunnen uitoefenen en dat besluiten zonder druk kunnen worden genomen. Raadsleden kunnen echter geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag van inwoners. Dit kan -bedoeld of onbedoeld- de besluitvorming beïnvloeden en raakt daarmee aan de integriteit van de besluitvorming. De gemeente Almere heeft een agressieprotocol opgesteld specifiek gericht op politieke gezagsdragers. Het agressieprotocol heeft tot doel de te volgen procedure helder te maken en om naar derden duidelijk te maken dat de gemeente maatregelen zal nemen tegen grensoverschrijdend gedrag.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

We hebben een aantal keer op locatie vergaderd. Deze vergaderingen werden goed bezocht door de directe betrokken bewoners en ondernemers. Iedereen heeft dit experiment als zeer positief ervaren. Wat mij betreft mag het presidium dit vaker doen, vooral als het gaat om onderwerpen met grote impact.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf jezelf en neem vooral de tijd die je nodig hebt om te groeien. Uiteindelijk komt het goed. Want wat de anderen kunnen, kan jij ook leren. Daarbij kan je de steun die door de griffie aangeboden wordt prima gebruiken. Onderhoud ook je contacten met de stad. De stad in en luisteren naar de inwoners is net zo belangrijk als werken aan je dossierkennis en het bedrijven van de politiek op het stadhuis.

Vorige/volgende