Henri de Raad
Houd voor ogen waarom je raadslid bent geworden en blijf dit doel nastreven.

Henri de Raad, Altena

Henri de Raad

Gemeente Altena

Naam: Henri de Raad
Raadslid in de gemeente: Altena
Raadslid sinds: januari 2019
Partij: SGP Altena
Hoofdberoep: ICT-/Servicemanager
LinkedIn
Twitter
Facebook

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Als raadslid kun je iets betekenen voor een ander, je bent in staat om het verschil te maken. Ik heb altijd de drive gehad om me, naast mijn baan, in te zetten voor de maatschappij en het raadslidmaatschap geeft hier een goede invulling aan. De politiek komt steeds verder van de burger af te staan. De gemeente waar ik raadslid mag zijn is een fusiegemeente dat is ontstaan uit drie andere gemeenten. Met een totale oppervlakte van ruim 226 km² en 21 kernen met allemaal hun eigen identiteit zie ik het als een uitdaging om de burger betrokken te houden en hun stem te laten horen. Vanuit mijn geloofsovertuiging heb ik gekozen voor een politieke partij met een reformatorische signatuur om op grond van de Bijbel en Gods Woord politiek te bedrijven.
 

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

In onze gemeente is het samenspel tussen college en gemeenteraad over het algemeen prima in orde. Gezien de grootte van de gemeente heeft het college veel bevoegdheden en vrijheden toebedeeld gekregen zodat de gemeenteraad vooral op hoofdlijnen in stelling wordt gebracht. De uitdaging is om als gemeenteraad onze rol te pakken en niet alleen maar achter het college “aan te lopen”. Daarom definiëren we aan het begin van iedere raadsperiode een aantal belangrijke thema’s waarbij de raad op kop gaat.
 

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad is er vooral om kaders te stellen en het college te controleren op de uitvoering van het afgesproken beleid. Om dit op een juiste manier te kunnen doen is kennis en kunde essentieel. Gelukkig worden er door onze griffie regelmatig kennissessies georganiseerd over diverse thema’s. Daarnaast heb je als raadslid ook een verantwoordelijkheid om te zorgen dat je op de hoogte bent van relevante wet- en regelgeving en voldoende dossierkennis. De opkomst bij verkiezingen lijkt steeds lager te worden. Als gemeenteraad hebben we de taak om zichtbaar te zijn en uit te dragen naar de inwoners waar we mee bezig zijn, maar ook de inwoners te betrekken bij beleidsvorming. Het is van belang dat we inwoners ervan bewust maken dat in de gemeenteraad beslissingen genomen worden die direct met hun woon- en/of leefomgeving te maken hebben.
 

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

4 jaar geleden ben ik voor het eerst verkozen als raadslid. Daarvoor had ik nog geen directe politieke ervaring. De eerste tijd heb ik vooral nodig gehad om het reilen en zeilen van een gemeente, college en gemeenteraad te doorgronden. Met de coronacrisis tussendoor is dit minder snel gegaan dan gewenst. De nieuwe raadsperiode ben ik bewuster bezig met mijn rol als volksvertegenwoordiger. Ik krijg energie van de contacten met inwoners en het bieden van een luisterend oor. Daarnaast houd ik me graag bezig met de wat concretere thema’s zoals volkshuisvesting en openbare orde en veiligheid.
 

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Tot op zekere hoogte mag ieder raadslid zeggen wat hij/zij wil, al moet dit wat mij betreft wel altijd over de inhoud gaan en niet over personen. Daarnaast geldt er een bepaalde mate van fractiediscipline en mag die mening niet ineens geheel afwijkend zijn van het partijprogramma, want op basis van het partijprogramma ben je verkozen als raadslid. Als SGP mogen wij deel uit maken van de coalitie en hebben we ons geconformeerd aan het coalitieprogramma, een mening zal dus in lijn moeten zijn met de gemaakte afspraken.
 

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Eén van mijn valkuilen aan het begin van mijn raadslidmaatschap was dat ik alles wilde lezen en overal van op de hoogte wilde zijn. Na verloop van tijd kwam ik erachter dat dit een onmogelijke opgave is. Mijn focus ligt nu vooral op de portefeuilles die aan mij zijn toebedeeld.
 

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Als gemeenteraad worden we regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan diverse overlegstructuren met regionale samenwerkingsverbanden. Toch blijft het in de praktijk lastig om hier grip op te houden en is de afstand tussen diverse gemeenschappelijke regelingen en de gemeenteraad vaak groot. Dit heeft ook wel te maken met de hoeveelheid tijd die al op gaat in alles rondom de eigen gemeenteraad.

 

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Wij brengen iedere maand met een afvaardiging van de gemeenteraad een bezoek aan één van de kernen. Er wordt dan door de griffie, in samenwerking met bijvoorbeeld een dorpsraad, een programma opgesteld waarbij we vanaf halverwege de middag te gast zijn en meegenomen worden langs bezienswaardigheden en belangrijke elementen in de betreffende kern. Daarnaast spreken we dan met diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties. In de avond vergaderen we dan ook in de kern en hebben alle inwoners de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier in te spreken en zo hun zorgen of wensen kenbaar te maken aan de gemeenteraad en het college.
 

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Het is belangrijk dat de voorzitter van de gemeenteraad onpartijdig is en boven de partijen staat. Zolang een burgemeester op deze manier uitvoering geeft aan zijn voorzitterschap, ben ik het eens met de stelling.
 

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

We mogen ons als gemeente Altena gelukkig prijzen met een zeer actieve en enthousiaste griffie. De ondersteuning vanuit de griffie naar ons als raadsleden is meer dan prima op orde. De griffie zet zich er maximaal voor in om de gemeenteraad in positie te brengen en ook om de zichtbaarheid van de gemeenteraad naar de inwoners te vergroten. Voor nieuwe raads- en burgerleden heeft de griffie een inwerkprogramma opgesteld om zo wegwijs te worden in gemeente en politiek.
 

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In onze gemeente heeft iedereen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van ras, achtergrond of afkomst. Iedere partij geeft hier op zijn of haar eigen manier invulling aan. Er zijn momenteel geen specifieke zaken ingericht met als doel om de invloed van een bepaalde groep te vergroten.
 

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Het thema volkshuisvesting is één van mijn belangrijkste speerpunten. Door de coronacrisis en de landelijke ligging van onze gemeente hebben we in de afgelopen jaren meer en meer gezien dat woningzoekenden vanuit de randstad zich vestigen in onze gemeente omdat er steeds meer tijd- en plaats onafhankelijk gewerkt kan worden. Dit naast de steeds groter wordende getallen rondom plaatsing van statushouders en spoedzoekers is het effect op de woningmarkt groot en zullen we de komende jaren veel nieuwe woningen moeten realiseren. Flexibiliteit en creativiteit is geboden zodat er ook ruimte is voor nieuwe woonvormen.
 

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Laat je niet alleen leiden door de waan van de dag en door de stroom van informatie vanuit het college, maar bepaal ook je eigen agenda. Houd voor ogen waarom je raadslid bent geworden en blijf dit doel nastreven.

Vorige/volgende