Hilde Onderdijk
Zorg voor goede communicatie en respecteer collega raadsleden

Hilde Onderdijk, Middelburg

Hilde Onderdijk

Gemeente Middelburg

Naam: Hilde Onderdijk
Raadslid in de gemeente: Middelburg
Raadslid sinds: 2018
Partij: Fractie Onderdijk
Hoofdberoep: juridisch adviseur
 

1.Waarom ben je raadslid geworden?

Het kunnen meedenken en meewerken aan een goede leef- en werkomgeving voor iedere Middelburse burger was voor mij een wens en motivatie.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja, dat beleef ik ook zo. Het betekent echt met al je inzet klaarstaan voor de diverse onderwerpen die zich voordoen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De vele onderwerpen die bij de gemeente binnenkomen en op de raadagenda staan volledig en tijdig aanreiken zodat deze in de diverse commissies ter sprake kunnen komen. Tijdig eventuele insprekers de kans geven dat zij hun problemen kenbaar kunnen maken bij een raadscommissie of raadsvergadering. Helderheid en openheid.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkings-verbanden en verbonden partijen te krijgen?

Vanuit de griffie worden besprekingen hierover tijdig aangegeven, diverse fracties haken er op in zoals met betrekking tot informatie over participatiebeleid, jeugd- en jongerenbeleid en de omgevingsvisie.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Er speelt al jaren een probleem met betrekking tot het ontwikkelen van een bedrijventerrein in de gemeente Middelburg en waarover de inwoners van het betrokken dorp door de gemeente onvoldoende duidelijkheid gegeven wordt.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Vanwege corona zijn minder uitgaven gedaan. Er waren wel diverse seminars gepland waarvoor je keuzes kon maken.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Je zou kunnen denken aan een ommekeer: er zou minder afstand zijn tussen burgers, burgemeester en raad vanwege een gevoelsmatig directer betrokkenheid met de burgers.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

De ondersteuning van de griffie is goed, hij/zij hoort en weet veel over wat in de raad gevraagd wordt, is een vraagbaak en rustpunt in diverse situaties.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Het is mij niet bekend dat er een overdrachtsdocument is. Maar ik zou de nieuwe gemeenteraad na maart de verdere vorderingen van de in gang gezette burgerparticipatie willen laten meegeven in een overdrachtsdocument.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

De factoren burgerparticipatie, goede gezonde leefomgeving in een sociaal maatschappelijk verantwoorde omgeving en vooruitgang.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Nee.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

De ontwikkeling en aandacht van goede wegen-infrastructuur in Arnemuiden nog voordat de bouw van het park start. De toezeggingen door de eigenaren van het waterpark Veerse Meer dat het gebied rond het Veerse Meer voor de huidige gebruikers geen belemmeringen zal betekenen.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Draag optimale zorg aan een goed communicatiepatroon en respecteer je collega’s raadsleden.

Vorige/volgende