Inge Verdaasdonk
Mensen maken de stad, en het is mijn taak om voor ze op te komen, en ze - indien mogelijk zelfs letterlijk - mee te nemen de raadszaal in.

Inge Verdaasdonk, Breda

Inge Verdaasdonk

Gemeente Breda

Naam: Inge Verdaasdonk
Raadslid in de gemeente: Breda
Raadslid sinds: Juni 2018
Partij: SP
Hoofdberoep: Maatschappelijk werker
Twitter@inge75
LinkedInInge Verdaasdonk

Waarom bent u raadslid geworden?

Al jaren ben ik lid van de SP, en ook een actief lid. Naast mijn lidmaatschap van de SP, zat ik in besturen van instellingen rondom belangenbehartiging en was ik lid van cliëntenraden. Begin 2016 ben ik als commissielid maatschappij in de SP fractie gekomen en in juni 2018, met voorkeursstemmen in de raad gekomen als raadslid. Raadslid worden is voor mij een kans om politiek en belangenbehartiging samen te brengen. En zo de verhalen van de straat echt mee de raadszaal in te nemen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja dat beleef ik zeker zo, soms lijkt het college dat misschien te zijn naar de buitenwereld toe. Maar de kaders, de spelregels en de controle ligt toch echt bij de gemeenteraad, waardoor dit het hoogste orgaan is.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

De rode draad door mijn 4 jaar heen zal veelal zijn: praten met de mensen in plaats van over de mensen. Mensen maken de stad, en het is mijn taak om voor ze op te komen, en ze - indien mogelijk zelfs letterlijk - mee te nemen de raadszaal in. Zeker op onderwerpen rondom zorg, kwetsbare mensen en leefbare wijken en dorpen.

Mensen maken de stad, en het is mijn taak om voor ze op te komen, en ze - indien mogelijk zelfs letterlijk - mee te nemen de raadszaal in.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Tot nu toe zijn alle vragen rondom scholing en ondersteuning welke ik had, en vanuit andere raadsleden meekreeg, zonder problemen toegekend.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier is voor mij simpelweg onmisbaar. De hoeveelheid kennis, dossiers, netwerk en bewakers van orde en agenda’s is voor mij een onuitputbare bron. Ik heb dan ook veel en goed contact met de griffie. Voor uiteenlopende verzoeken tot hulp en uitleg zijn ze altijd te bereiken.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad en gemeenteraadsleden zijn als volksvertegenwoordigers toch veelal in gesprek met elkaar. Krachtiger en relevanter wordt het als de inwoners meer en meer betrokken raken hierbij. Zoals in Breda het vergadersysteem dusdanig is veranderd naar een Bredaas Beraad, waar inwoners veel meer mogelijkheden krijgen om onderwerpen te agenderen en om mee te praten. De verbinding maken met inwoners, op een wijze passend bij deze tijd, daar zitten nog volop kansen in.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Het is erg lastig om kaders te stellen en de controle te houden op iets wat over zoveel schijven gaat en waar de directe zeggenschap ver weg is. Dus nee, ik ben daar niet tevreden over. Er gaan enorme bedragen in om, en daardoor flinke risico’s, zonder dat we er als raad echt grip op hebben.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Wat ik in Breda het mooiste voorbeeld vind in de gemeenteraad, is het burgerinitiatief. Inwoners kunnen met een bepaald aantal handtekeningen een onderwerp op de agenda zetten van de raad. Daarna krijgen ze in een burgersessie om hun probleem over te brengen en kunnen raadsleden vooral vragen stellen aan de indieners.
Dit heeft al mooie sessies opgeleverd rondom toegankelijkheid bij evenementen en scouting bijvoorbeeld.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van inwoners staat voor mij altijd voorop. Van onderaf problemen aanpakken is in mijn ogen veel effectiever dan van bovenaf. Tegelijkertijd is het in een stad met 180.000 mensen haast ondoenlijk alles via directe democratie op te pakken, dus wordt het een middenweg, met zoveel mogelijk inbreng vanuit direct betrokkenen, wat door gekozen volksvertegenwoordigers verder opgepakt.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Helaas zijn er in Breda maar 13 vrouwelijke raadsleden. De raad telt 39 raadsleden dus 13 is 1/3. De SP fractie heeft wel een 50% verdeling man/vrouw. De vrouwen in de raad hebben zich in Breda verbonden aan het thema onder de gedeelde slogan: “Als ik het kan, kan jij het ook”, gaan we voor een meer 50/50 verdeling bij de volgende verkiezingen.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Als deze stelling juist zou zijn dan was de hele raad vooral een poppenkast in mijn ogen. Daar zou ik geen onderdeel van uit willen maken. In een debat verkennen we elkaars denkwijzen, visies, grondslagen en delen we ook kennis en verhalen uit de stad. Misschien is het ook wel ons vergadermodel wat “het debat” heeft verandert.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Een burgemeester hoort boven partijen te staan en los van partijpolitiek te zijn. Een burgemeester direct laten verkiezen zou betekenen dat hij /zij zich politiek moet profileren wat afleidt van zijn daadwerkelijke rol, burgemeester van de stad zijn. Waarbij de gemeenteraad wel nog altijd het hoogste orgaan blijft en zal blijven controleren. Zoals het nu georganiseerd is, een verkiezing voor burgemeester door de raad, heeft op dit moment mijn voorkeur.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ja, en is ontoelaatbaar. Het gaat zelfs nog verder dan dat. Als de agressie, intimidatie of het geweld echt gelinkt is aan het volksvertegenwoordiger zijn, dan is het een aanval op ons hele democratische stelsel en een vorm van ondermijning.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik ben inmiddels ruim een jaar raadslid en ben vooral trots op de keren dat een motie vanuit ons, in de oppositie, unaniem werd gesteund door de raad. Hoe dan iedereen op inhoud elkaar weet te vinden en gezamenlijk optrekt om tot een goed resultaat te komen, vind ik iets om trots op te zijn als raad. Natuurlijk kunnen we in debatten laten horen hoe we verschillen van elkaar, maar open staan voor verbindingen en overeenkomsten en zo tot unanieme moties te komen, dat is voor mij wel echt een succes.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Raadslid zijn is best solistisch werk, binnen je fractie ben jij de woordvoerder op je thema’s. En ieder raadslid vult dit in op zijn of haar eigen manier. Mijn advies is dan ook, kijk naar anderen, leer van anderen, maar blijf vooral dicht bij jezelf. Vul het raadslidmaatschap in op een manier die echt bij je past.

Vorige/volgende