U bent hier

Ingo Kehe

Ingo Kehe

Weststellingwerf
'Alle raadsleden zijn gelijk; daarom zou de landelijke vergoeding ook gelijk moeten zijn.'

Naam: Ingo Kehe
Raadslid in de gemeente: Weststellingwerf
Raadslid sinds: 30-03-2022
Partij: Blijf Stellingwarfs
Hoofdberoep: Docent/Trainer/Begeleider

Twitter
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik woonde in mijn jeugd in Kreuzberg in Berlijn, achter de muur. We waren toen afhankelijk van de politiek en liefdadigheid. In Nederland denkt men bij “achter de muur” altijd aan Oost-Berlijn, maar wij in West-Berlijn zaten gevangen binnen de muur. Ook al mochten we vrijuit praten, wij mochten niet buiten de muur komen, we konden niet buiten de muur komen. 

Dat heeft een flink stempel gedrukt op mijn leven. Bij ons thuis werd daar al veel over gediscussieerd, omdat mijn moeder wethouder voor Jeugd en Sport was binnen de deelraad. Als kind had ik last van de gevolgen van politieke besluiten omdat mijn leefomgeving daardoor erg beperkt was. Er waren in Berlijn veel sociaal-zwakke gezinnen waarvan de kinderen en jongeren over straat zwierven. Zoals in de film Christiane F., was het leven op straat realiteit voor velen.

Er zijn vele misstanden in onze maatschappij en die beginnen al in de gemeente. Ook van medeburgers waar ik contact mee heb, hoor ik dat ze vaak tegen bureaucratie aanlopen. Ik wil voor hen de tussenpersoon zijn die hun problemen aanpakt. Daarvoor zal ik vaak de confrontatie aangaan en toch met alle partijen goede relaties onderhouden.’

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Nee. De raad zou een onafhankelijk orgaan moeten zijn met een controlerende en uitvoerende taak.

Daar wij vaak tegen de coalitie partijen aanlopen die het college volgen, kunnen we (als oppositie) geen invulling geven aan die taken. Onze voorstellen worden regelmatig van de tafel geveegd. Het gebeurt dat het collegezaken afhandelt zonder de raad te informeren.

Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, waardoor onze gemeenteraad vaak niet meer aan bod komt. Besluiten zijn dan al genomen en controle is nagenoeg niet mogelijk omdat wethouders onderling afspraken maken.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het dualisme was een mooi idee, maar in de praktijk houden de zittende partijen vast aan het model dat zij alles bepalen. Veel raadsleden zitten naar mijn gevoel op hun zetel voor eigen eer en glorie. Ik denk dat er een mentaliteitsverandering moet komen, zodat raadsleden zich écht in gaan zetten als volksvertegenwoordiging en zich meer betrokken gaan voelen bij de onderwerpen die spelen in de maatschappij. Ik ben daarom voorstander van een (extra) burgerraad die initiatieven aandraagt, problemen en knelpunten ter tafel brengt en waar ook naar geluisterd wordt.

Ook zou het mooi zijn als de communicatie tussen oude en nieuwe raadsleden beter van start gaat. Zoals een oud ambachtsman zijn kennis doorgeeft aan de nieuwe generatie, kunnen oude raadsleden ook een vraagbaak voor de nieuwe zijn.

Alle raadsleden zijn gelijk, en daarom zou de ook vergoeding landelijk gelijk moeten zijn. Kleine gemeenten moeten de verantwoordelijkheden met een paar raadsleden delen, waar een grote gemeente dat met veel meer mensen kunnen. Uiteindelijk doet ieder zijn taak binnen zijn portfolio, maar krijgen de raadsleden van een kleine gemeente minder betaald. Een betere vergoedingsregeling zou daarom meer kracht geven aan de functie van raadslid.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Burger onder de burger, mens onder de mensen. We willen allemaal hetzelfde: een vrij, gelukkig en gezond leven. Wat je status of verdiensten zijn is niet waar het om gaat in het leven. Maar we kennen wel een aantal overeenkomstige knelpunten zoals veiligheid, vergrijzing, jongerenbeleid, woningnood, sociale redzaamheid, eenzaamheid en MKB-problemen. 

Mijn strategie is daarom: een verschil benoemen, uitvergroten en dan besluiten nemen. De ruimte zoeken om de belangen van een burger te laten gelden tegenover andere belangen. We zijn een democratie. Dat betekent dat de macht bij het volk ligt en dat de ander gelijk kan hebben.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

Eens, maar onder voorbehoud. Ieder raadslid zit zonder last in de raad, zoals de afgelegde eed zegt. Maar, je bent ook lid van een partij en fractie. Je verwoordt tenslotte de mening van de burgers die op jouw partij hebben gestemd.

Daarnaast is politiek nooit persoonlijk. Iemand aanvallen op persoonlijke gronden is dan ook nooit goed te praten.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Allereerst komt deze stroom binnen via de griffie. Er moet dus een goede samenwerking met deze griffie zijn. Dit zal ook door middel van snelle communicatie onder de raadsleden beter lopen. Stukken blijven dan niet liggen en er kan ad rem op geanticipeerd worden. Zo blijft er geen stapel op je wachten.

Je moet bovendien een scanner zijn. Dat betekent dat je al dat materiaal moet scannen op hoofd en bijzaken. Je kan niet álle zaken alleen afhandelen. Je moet je laten informeren over zaken die buiten je portfolio vallen, zodat je een standpunt in kunt nemen. En erop vertrouwen dat je collega’s het goed gelezen en doorgegeven hebben.

Het eigen portfolio moet je uiteraard van binnen en buiten kennen, en je partijgenoten op de hoogte houden van lopende zaken.

 

"Ik bekommer me om de regionale problemen van de burgers zonder te vervallen in ambtelijke taal en gedrag. Mens onder de mensen is mijn motto" 

 

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen?

Vrij weinig. Er is bijna geen grip te krijgen op deze samenwerkingen. Veel is al besloten voor het bij ons op tafel komt. Het college verschuilt zichzelf ook graag achter besluiten die intern binnen verbanden besloten zijn of door maatschappelijke organisaties zijn genomen.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Wij hebben in elk dorp binnen de gemeente een Dorpsbelang. Wij proberen goed te luisteren wat zich daar afspeelt, en wat de zorgen zijn. Er wordt op het gemeentehuis niet altijd naar geluisterd.

Een mooi project: de dorpen in De Groote Veenpolder bundelen hun krachten om een aantal belangrijke uitdagingen gezamenlijk op te pakken. Met inwoners, ondernemers en lokale organisaties gaan zij aan de slag met thema’s jeugd, sport, dorpshuis en wonen/verkeersveiligheid.

Ze gaan dit doen met behulp van de zogenaamde 'Dorps Ontwikkelingsmethodiek' (DOM). De provincie Fryslân stelt vanaf 2022 extra geld beschikbaar om deze aanpak toe te passen in een aantal Friese dorpen. De dorpsontwikkelingsmethodiek helpt om nieuwe mens- en denkkracht in de streek te betrekken en in te zetten voor een aantal belangrijke thema’s die bijdragen aan de leefbaarheid van De Groote Veenpolder.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven.

Eens. De Burgemeester is in principe een neutraal persoon tussen de raad, het college en de ambtenaren.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ervaar de ondersteuning als uitstekend. Wij hebben een paar zeer bekwame griffiers die alles doen om ons te ondersteunen. Daar we veel raadsleden hebben die al jaren meegaan en hun zaken al kennen en niet om hulp vragen, zien zij ook de noodzaak niet om de griffie Fte’s te verhogen. Wij lopen daardoor al jaren achter de feiten aan. Over het algemeen staat de griffie onder grote druk, waardoor meer budget voor fte’s vrijgemaakt moet worden.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Vrouwen zijn in onze raad goed vertegenwoordigt, al denk ik dat het altijd beter kan. Om de verschillende doelgroepen te benaderen en uit te dagen mee te doen, denk ik dat we zouden moeten beginnen met laagdrempelige invoer in de politiek. Zoals bijvoorbeeld een jongeren en/of kinderraad (Kinderburgemeester), waardoor de ouders ook betrokken raken.

Uit persoonlijke ervaring voel ik mij als migrant vaak tegengewerkt. Men kleineert mij graag op uitspraak en heeft geprobeerd mij te weren.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

In het algemeen wil ik betere informatieverstrekking en regelingen van de gemeenschappelijke samenwerking, daarnaast wil ik mij concentreren op onderwerpen die plaatselijk spelen. Het speerpunt in de gemeente is voor de komende vier jaar basisveiligheid van de burger. En dat op elk gebied.

Ik bekommer me om de regionale problemen van de burgers zonder te vervallen in ambtelijke taal en gedrag. Mens onder de mensen is mijn motto. 

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Blijf mens én burger. Als het goed is heb je al een paar jaar als duoraadslid of bij de steunfractie meegelopen, zodat je al ingewerkt bent en al veel mensen kent.

Bouw een groot netwerk op, zodat je alle lopende zaken van alle kanten en standpunten kunt bekijken.