Irene Korting
Begin niet met de oplossing in te vullen, maar begin met vragen.

Irene Korting, Dronten

Irene Korting

Gemeente Dronten

Naam: Irene Korting
Raadslid in de gemeente: Dronten
Raadslid sinds: 2010
Partij: VVD
Hoofdberoep: Adviseur gezondheidsverschillen
Twitter: @IreneKorting
Facebook: IreneVVD

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Irene Korting. Sinds 2010 ben ik gemeenteraadslid namens de VVD in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Inmiddels ben ik ook fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Dronten. Ik geloof als raadslid in de vernieuwing van de lokale democratie en de kracht van samenwerking en verbinding. Dat begint met vragen stellen en een open houding. Mijn persoonlijke drive is dat ik in Nederland zoveel kansen heb gekregen, dat ik het belangrijk vind om mij in te zetten voor onze samenleving.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Jazeker. Dat vind ik een belangrijk gegeven omdat raadsleden direct gekozen worden door inwoners.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ouderenzorg is in de gemeente Dronten een belangrijk aandachtspunt. Vanwege de jeugdige polder kwam iedereen hier tegelijk wonen. Daarom zien we de komende jaren ook dat bijna eenderde van alle inwoners een oudere is. Dat betekent iets voor de zorg. En daar moet je nu al over nadenken. Ook is dementie een groot aandachtspunt in onze gemeente. Zo werd mijn motie voor een dementievriendelijke samenleving in Dronten raadsbreed ondersteund. Verder vind ik het oude machtsdenken waarop partijpolitiek gebaseerd is niet meer van deze tijd. Ook de lokale politiek is aan vernieuwing toe. Het is niet voor niets dat inwoners zich afwenden van de politieke arena. Dat is niet goed voor het draagvlak van je besluiten. Raadsleden moeten tegenwoordig besluiten en keuzes goed kunnen uitleggen aan inwoners, bedrijven en organisaties. In de raad van Dronten heb ik door het vertrek van twee wethouders uit het college, kunnen zorgen voor eenheid en verbinding en daarmee kunnen voorkomen dat het college viel. Dat was belangrijk voor een stabiel gemeentebestuur en in het belang van onze inwoners. Dat betekende dat de VVD plotseling in een soort van coalitie zat met o.a. GroenLinks en PvdA. Dan moet je vervolgens echt over de verschillen met elkaar in gesprek gaan en constant de belangen van inwoners voor ogen hebben.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Als fractievoorzitter besteed ik gemiddeld naast mijn baan met veel plezier ongeveer 20 tot 30 uur per week aan het raadswerk. In het weekend lees ik alle stukken en dan heb je nog de fractie- en raadsvergaderingen, werkbezoeken en overleggen met andere politieke partijen. Ook zit ik in de agendacommissie en daarnaast ben ik bezig om de standpunten bij elk raadsvoorstel in een goed verhaal samen met de fractieleden helder te krijgen. Ook toets ik elk raadsvoorstel aan de begroting waarin de raad en het college aangeeft met hoeveel geld zij bepaalde doelen gaan bereiken.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

In Nederland ben je als gemeenteraadslid geen professional die fulltime bezig is met de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak. Als je kijkt naar de verantwoordelijkheid die je als raadslid hebt, dan is de raadsvergoeding niet passend. Het raadswerk wordt steeds complexer. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe zorgtaken binnen het sociaal domein. De besluiten die de gemeenteraadsleden hierover nemen zijn bepalend voor de kwaliteit van zorg voor mensen. Dat gaat mij aan het hart. En dat vind ik een grote verantwoordelijkheid, waarvan ik mij soms afvraag of je dat moet willen overlaten aan raadsleden die hier naast hun baan, in hun vrije tijd, verantwoordelijk voor zijn. Aan de andere kant is het raadswerk in Nederland een hobby die je naast je werk doet en waar iedereen zich verkiesbaar voor moet kunnen stellen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Het is altijd goed om te kijken wat je kunt doen met de kritiek die er is. Een kritische samenleving helpt je om na te denken over de wijze waarop je het raadslidmaatschap invult. Juist als raadslid is het belangrijk om te leren van de signalen die je vanuit de samenleving krijgt. Raadslid zijn is vooral luisteren naar inwoners en ondernemers en daar de punten uithalen die voor mensen belangrijk zijn. En daarnaast uitleg geven over waarom je bepaalde keuzes maakt. Ik merk dat als je dat doet en daar in investeert dat mensen het vaak wel begrijpen. De beleids- en besluitvormingsprocessen en alle regels en wetten zijn vaak erg ingewikkeld en de gemeente is vaak maar een van de spelers in een complex speelveld. Andere partners in de samenleving zijn net zo belangrijk.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol van de raad is zeker veranderd. De verantwoordelijkheid voor goede zorg voor onze jeugd of ouderen of mensen die werk zoeken vraagt nogal wat van een raadslid. De keuzes die je maakt bepalen de mogelijkheden van mensen om de juiste zorg te krijgen of werk te vinden.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Dat zie ik als een kansrijke verandering die hard nodig is. Vooral voor de gemeentelijke organisaties is het een uitdaging om meer aan te sluiten bij initiatieven in de samenleving. Tegelijkertijd is de gemeente niet te vergelijken met een winkel waar je een product kunt kopen. De producten en diensten van de gemeente zijn altijd gebaseerd op (vaak ingewikkelde) wet- en regelgeving. Dat vraagt om zorgvuldigheid en vaak spelen tegenstrijdige belangen van meerdere inwoners, bedrijven of instellingen een rol.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

De raad is volgens mij vaak wat bescheiden in haar investeringen in opleidingen. Onze gemeenteraad is daar geen uitzondering in. Terwijl dat wel heel belangrijk is om het besluitvormingsproces goed te laten verlopen. In Nederland kan iedereen zich verkiesbaar stellen. Dat is vanuit een democratisch oogpunt belangrijk. Voor raadsleden maken we bewust de keuze dat iedereen verkiesbaar kan zijn. Dan vind ik wel dat je raadsleden moet opleiden of begeleiden. Zodat zij besluiten nemen waar draagvlak voor is en die zij ook nog goed moeten kunnen uitleggen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Stop met het vooraf dichttimmeren van beleid. Bepaal samen met partners in de samenleving welke maatschappelijke vragen belangrijk zijn en maak daar samen een agenda voor. In Dronten wordt er na de verkiezingen gewerkt met een raadsprogramma waarin ook deze partners een rol hebben. Want de gemeente is voor een groot deel afhankelijk van zorginstellingen, inwonersinitiatieven, het onderwijs, woningbouwcoorporaties etc. Vaak is het argument dat een dergelijke samenwerking de partijpolitiek schaadt. Maar dat zie ik niet zo. De inhoudelijke verschillen en keuzes over bepaalde onderwerpen tussen de politieke partijen blijven.

Daarnaast is opleiding en training van de gekozen raadsleden ook een belangrijk aandachtspunt. Zodat ze beter kunnen uitleggen waar de gemeente over gaat, wat de gevolgen van besluiten zijn etc. Tot slot vind ik het ook belangrijk dat raadsleden (waarvan verwacht wordt dat ze op hoofdlijnen sturen) ook het kaf van het koren kunnen scheiden. Dat vraagt om uitzoomen en een bredere blik. Zo heb ik ervaren dat bijvoorbeeld de leefomgeving heel belangrijk is voor het sociaal domein.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Allebei zijn ze van groot belang om afwegingen te maken. Ik probeer zelf altijd voorafgaand aan een leesweekend al van inwoners, het bedrijfsleven, organisaties of het college te horen wat zij ervan vinden. Daarna ga ik pas lezen met al die signalen in het achterhoofd.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Daar ben ik het mee eens. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van de overheidslaag die het dichtst bij inwoners is georganiseerd.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Ik maak mij soms wel zorgen over de controlerende rol van de gemeenteraad bij de samenwerkingsverbanden. In hoeverre heb je daar als raad nu echt grip op? Tegelijkertijd ben je wel als gemeenteraad eindverantwoordelijk als het mis gaat.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ja, ik sta op nummer twee voor de VVD in Dronten. Mijn doel is zorgen voor goede en liefdevolle ouderenzorg in de gemeente Dronten. Waarbij we vooral naar de mens kijken. De zorg kent een hoog prijskaartje, meer dan we economisch kunnen bijbenen. En als we willen dat voor iedereen de beste zorg beschikbaar blijft, is het belangrijk dat we continu kijken of we de juiste dingen doen en of we dat goed doen. Ingrediënten als een vleugje boerenverstand, belangen kunnen verbinden en zorgen dat wetgeving op elkaar aansluit zijn essentieel.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Maak het raadswerk leuk en blijf nieuwsgierig! Focus je in eerste instantie op zaken waar je gepassioneerd voor bent. In de eerste maanden is alles nieuw en krijg je ontzettend veel informatie. Begin niet met de oplossing in te vullen, maar begin met vragen. En zorg ervoor dat je bereikbaar bent. Zoveel mogelijk. In de supermarkt of op Facebook. Via de traditionele media en de sociale media. En ga daar het gesprek aan. Reageer op zaken die spelen in de samenleving en zorg dat je de juiste informatie krijgt. De vraag ‘wat kan er volgens u beter?’ leidt altijd weer tot nieuwe inzichten en uiteindelijk een betere oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Vorige/volgende