Jacinta Floor
Met de kennis van nu moeten we bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden het beleid meer en beter aan de voorkant bij de gemeente verankeren.

Jacinta Floor, Barendrecht

Jacinta Floor

Gemeente Barendrecht

Raadslid sinds: 2014
Partij: VVD
Hoofdberoep: Violiste
Twitter: @JacintaFloor
Facebook: https://www.facebook.com/jacintafloor/
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/jfloor

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben gevraagd politiek actief te worden door een zittend raadslid, vader van een leerling van mij, die mijn liberale benadering herkende. In de gemeenteraad kan ik vanuit liberale invalshoek de gemeente mede vormgeven namens al onze kiezers. En ik kan middels het debat aan een breder publiek uitleggen waarom en op welke wijze wij tot onze standpunten komen. Ik vind het van groot belang dat politiek begrijpelijk blijft voor de inwoners, zonder dat je je meteen gaat beperken tot oneliners.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja en nee. Natuurlijk nemen wij als gemeenteraad uiteindelijk de beslissingen. De informatievoorziening naar de raad kan beter. Hoe beter een raad is geïnformeerd, hoe beter de inhoudelijke discussie gevoerd kan worden. 

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Wij zijn begonnen met een coalitie van 6 partijen en een raad die voor meer dan de helft vernieuwd was. Dat is spannend voor iedereen. In de “commissie” samenleving speelde dat sterk. Nu na 2,5 jaar is het welzijns- en jeugdbeleid in mooie harmonie vastgesteld, en weten we goed wat we aan elkaar hebben en respecteren de bestaande verschillende opvattingen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er is voldoende gereserveerd als je kijkt naar hoeveel er gebruikt van worden gemaakt. Echter voor het goed functioneren van raadsleden en de gemeenteraad als geheel zou het goed zijn hier meer in te investeren en niet terughoudend te zijn met benutten van het beschikbare bedrag en dat eventueel zelfs op te hogen.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik vind dat de griffier een proactieve rol moet spelen en alert moet zijn op ontbrekende basiskennis bij grote of ingewikkelde dossiers. Zeker voor relatief nieuwe raadsleden zijn GR-regelingen of zaken zoals het welzijnsbeleid ingewikkelde of uitgebreide onderwerpen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een scherpere lijn tussen kaders en uitvoering. Stukken staan vol uitvoeringszaken. Dit leidt tot discussies over verkeerde zaken en veel schriftelijke vragen. De stukken die naar de raad komen moeten raadsleden helpen te focussen op de kaders in plaats van de uitvoering. 

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Dat is echt lastig. Bestaande samenwerkingsverbanden zijn heel lastig te veranderen. Met de kennis van nu moeten we bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden het beleid meer en beter aan de voorkant bij de gemeente verankeren.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In Barendrecht zijn enorm veel vrijwilligers actief. Hier is vanuit de gemeente zichtbaar aandacht en waardering voor. Maatschappelijke partners die de vrijwilligers ondersteuner en organiseren worden door de gemeente ondersteunt.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Voor mij is dat representatie door vertegenwoordigers. Helaas zijn veel onderwerpen dermate ingewikkeld dat het voor weinig inwoners haalbaar is zich zo in een participatie traject te verdiepen dat ze goed zich krijgen op alle aspecten. Zonder dit grondige inzicht zullen keuzes veelal door direct (eigen)belang of korte termijn denken worden bepaald. Als raadslid heb je de taak te handelen in het algemeen belang.

'Een diverse en inclusieve raad is echter geen harde voorwaarde; de inwoners moeten zich vertegenwoordigd voelen door de raadsleden en vertrouwen kunnen hebben dat ieder belang even zwaar weegt.'

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Een gekozen burgemeester zal veel minder los van partijen staan, politiek of maatschappelijk. Ik vind dat heel jammer.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk? 

Hoe goed je jezelf ook informeert, je je probeert in te leven en op te komen voor de belangen van anderen, als de beleving van “anders zijn” (leeftijd, gender, herkomst, beperking) verwoord wordt door iemand in persoon, dan is het altijd sterker. Een gemeenteraad hoort een afspiegeling van de samenleving te zijn, dus divers en inclusief. Een diverse en inclusieve raad is echter geen harde voorwaarde; de inwoners moeten zich vertegenwoordigd voelen door de raadsleden en vertrouwen kunnen hebben dat ieder belang even zwaar weegt. 

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Volmondig ja, als raad ben je samen de gekozen vertegenwoordiging. 

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie?

Afgelopen maanden hebben we kunnen merken dat het streamen van vergaderingen, ook twee tegelijkertijd, gemeengoed is geworden. Ik denk dat dit de toegankelijkheid van de lokale politiek zal bevorderen.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Het digitaal vergaderen gaat steeds soepeler, besluitvorming gaat nog hoofdelijk. Natuurlijk mis je het directe contact, maar ook het informele overleg gaat digitaal steeds soepeler. Het echte debat is helaas wel een stuk lastiger geworden. Snelle, korte interrupties komen weinig meer voor.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Bereid grotere, lopende dossiers voor met een ervaren raadslid, eventueel van een andere partij. Een stuk voorkennis helpt bij het doorgronden van de essentie. 

Vorige/volgende