U bent hier

Jan Jonkers

Jan Jonkers

Oisterwijk
Ben geen brandblusser en maker van postzegelplannen

Naam: Jan Jonkers
Raadslid in de gemeente: Oisterwijk
Raadslid sinds: 2010
Partij: Algemeen Belang
Hoofdberoep: Voormalig directielid veevoederindustrie, nu net gepensioneerd.

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Belangrijk is om dicht bij de burgers te staan. Een duurzame economische ontwikkeling is de basis voor een goed sociaal beleid. Centraal staan dan: welzijn, welvaart en een leefbare omgeving. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u? Als gemeenteraad moet je duidelijk je stem laten gelden vanuit de burgers tegenover het college. Nieuw beleid, duidelijke kaders, controleren en corrigeren van beleid vormen het uitgangspunt. Met een meerderheid in de raad ben je het hoogste politieke orgaan. De uitvoering bij de burgers moet je voortdurend in de gaten houden.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Een degelijk financieel beleid, een leefbare omgeving(o.a. zwembad, cultuurcentra, fietspaden, woningbouw) en invulling van het 3 D beleid.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

20 – 25 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Geld mag niet de drijfveer zijn voor je raadslidmaatschap. Wat passend is mag wel eens kritisch beoordeeld worden met een vermelding van welke referentie we hier toepassen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Kritiek trek ik me zeker aan. Voorbeelden zijn korte betogen, debatten over inhoud niet personen, duidelijke besluiten nemen en de vertaalslag naar de burgers goed maken.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol van de raad is niet veranderd. Wel is de invulling van de controlefunctie moeilijker. Hoe meet je de maatschappelijke effecten van het gevoerde 3 D beleid? Bereiken we echt de beoogde doelgroepen? Vergeten we niemand? Je contacten met de burgers in het dorp zijn hierbij een eerste graadmeter.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Uitgangspunt is dat de burgers intensiever geraadpleegd worden bij het opstellen van beleidsplannen o.a. middels dialogen. Tegenstrijdige belangen komen dan eerder aan het licht en de burgers zoeken dan eerder zelf onderling de oplossingen hiervoor. Zaak zal zijn om het juiste moment te bepalen waarop de dialoog voldoende heeft plaatsgevonden en de raad de beslissing kan nemen. De raad moet dan steeds meer gaan beoordelen of het proces goed verlopen is.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

In Oisterwijk is er budgettair geen probleem voor opleiding, onderzoek en ondersteuning. Elk raadslid kan met volledige vergoeding opleidingsbijeenkomsten bijwonen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

o.a. een goede informatievoorziening vanuit het college, een krachtige voorzitter van de raad, een goede voorbereiding door de raadsleden, een goede terugkoppeling van het uitgevoerde beleid door het college, voldoende kennis (o.a. dossier) bij de raadsleden, een discussie/debat over hoofdzaken en kernpunten, compromisbereidheid tussen de partijen, een constructief college.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Beide zaken zijn belangrijk. Je kunt ideeën en emoties van burgers pas goed beoordelen bij voldoende inhoudelijke kennis. Dus eerst inhoudelijke kennis dan is een afdoende reactie pas aan de orde naar de inwoners.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Helemaal mee eens. Je moet hier zelf wel een volledige invulling aangeven, zodat de burger ook echt gehoord wordt en meegenomen wordt in het democratisch traject.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Op dit punt heeft al enige vooruitgang plaatsgevonden, maar het kan nog beter. Tussen de verschillende samenwerkingsverbanden zit al veel verschil. De informatievoorziening naar de raad kan veel beter en efficiënter. Alle belangrijke samenwerkingsverbanden jaarlijks in één bespreking van de raad beoordelen op jaarcijfers, bereikte doelen en jaarplannen is een goede zaak. Als raad zullen we er steeds meer aandacht aan moeten gaan besteden omdat steeds meer gemeentelijk beleid hier naar toe gaat en de risico’s groter worden. Wat levert het op voor je eigen gemeente?

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Als ik gekozen wordt, ga ik door als raadslid. Belangrijke doelen zijn dan o.a. een transparant, burgervriendelijk beleid, een leefbare gemeente, een goede invulling van de gemeentelijke samenwerking, infrastructuur en sluipverkeer.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ga uit van de burgerbelangen met in achtneming van de hoofdzaken. Beslis vooral structureel op lange termijn en integraal. Ben geen brandblusser en maker van postzegelplannen.