Jan Schuring
De raad zit toch echt aan het stuur en kan op de rem trappen als het nodig is.

Jan Schuring, Deventer

Jan Schuring

Gemeente Deventer

Naam: Jan Schuring
Raadslid in de gemeente: Deventer
Raadslid sinds: Februari 2017
Partij: D66
Hoofdberoep: Programmamanager Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Twitter: @jan_Schuring
LinkedIn: Jan Schuring

Waarom bent u raadslid geworden?

Omdat ik mij zeer thuis voelde in het mooie Deventer en wilde mee werken om Deventer verder te ontwikkelen. In mijn loopbaan heb ik overdag vanuit de neutrale inhoud ministers, wethouders en/of gedeputeerden geadviseerd. In de avonduren en weekenden wilde ik zelf mee sturen en ben zo in 2014 op de kandidatenlijst gekomen. De eerste jaren was ik actief als raadsopvolger en door het overlijden van een fractielid werd ik in februari 2017 raadslid.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Jazeker. Formeel neemt de raad de belangrijkste besluiten en is het rechtstreeks gekozen door de inwoners. Dat maakt dat we ons werk niet lichtvaardig moeten nemen. Aan de andere kant zijn we als raadsleden ook amateurs. We hebben niet de tijd en de ondersteuning om echt in de inhoud te duiken zoals het college dat kan doen. Neemt niet weg dat ik in de praktijk ervaar dat de raad toch echt aan het stuur zit en op de rem kan trappen als het nodig is.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Op dit moment loopt het culturele veld in Deventer vast. Veel instellingen kampen met forse financiële tegenvallers terwijl het budget voor cultuur te krap is om alle gaten te dichten. Als fractievoorzitter van een coalitiepartij en woordvoerder voor cultuur is het balanceren, omdat het college niet meer geld vrij maakt voor cultuur terwijl mijn fractie vindt dat we onze ambities voor cultureel Deventer (100.000 inwoners) op peil moeten houden. Dit thema is niet dichtgetimmerd in het coalitieakkoord, dus er is ruimte voor tegenspraak. D66 wil een volwaardig schouwburgaanbod handhaven , het speelgoed-museum overeind houden en we willen dat het poppodium Burgerweeshuis kan moderniseren op een andere plek. Dus vol aan de bak om daarvoor binnen en buiten de coalitie een meerderheid te organiseren en toch ook de verhoudingen binnen de coalitie niet te beschadigen.

De raad zit toch echt aan het stuur en kan op de rem trappen als het nodig is.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik heb geen idee hoeveel geld we hiervoor in Deventer in totaal beschikbaar hebben. Raadsleden hebben eerder een tekort aan tijd, dan aan geld voor trainingen etc. In Deventer blijven de raadsstukken binnen stromen en is er elke woensdagavond een raadsvergadering of raadstafel (commissie). Allemaal heel boeiend, maar het kost ook erg veel tijd.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Niet alleen de griffier, maar de hele griffie is belangrijk voor raadsleden. Ze helpen en denken mee met de formulering van moties/amendementen, kennen de weg binnen de ambtelijke organisatie en het is de organisatie voor de raad. Ik ben heel tevreden met onze (nieuwe) griffier en de hele griffie. Al moeten we als raadsleden natuurlijk zelf met de ideeën en vragen komen. We moeten het zelf doen.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Dat weet ik zo 123 niet. We zijn in Deventer al heel tevreden met onze griffie. Er wordt in het presidium al frequent gekeken naar verbeterpunten in de voorbereiding van stukken voor vergaderingen en het verloop van vergaderingen. De griffie pakt dat bewust op en verbeterpunten worden doorgevoerd. In dat opzicht hebben we een lerende griffie en raad.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Daar staan we als raadsleden toch echt zelf voor aan de lat door het werk ook serieus en krachtig op te pakken. De stukken lezen, praten met relevante partijen in de gemeente, vragen stellen aan de ambtelijke organisatie en/of college, luisteren naar andere fracties etc. Als we ons werk goed doen wordt dat gezien door inwoners, organisaties, journalisten en dergelijke. Het is wel een kwestie van lange adem, maar als raadsleden kunnen we alleen onszelf krachtig en relevant maken. Anderen gaan dat niet voor ons doen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Per saldo wel. Het is een beetje de mode om te klagen over regionale samenwerkings­verbanden met beperkte democratische controle. Maar raadsleden die vragen stellen worden doorgaans goed bediend.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In Deventer hebben we eenmaal per jaar een motiemarkt waar inwoners/organisaties een onderwerp kunnen presenteren aan de raadsleden. Raadsleden kunnen intekenen op een idee dat hen aanspreekt om vervolgens middels een motie het college opdracht te geven om dat idee uit te werken/voeren. Zo heeft een skateclub het voor elkaar gekregen dat er een skatebaan is gerealiseerd. Elk jaar worden er zo’n 10-15 onderwerpen op de motiemarkt gepresenteerd.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

De representatie vind ik belangrijker omdat dat de meeste tijd en aandacht vergt. De meeste kiezers hebben helemaal geen tijd en energie voor participatietrajecten en kiezen volksvertegenwoordigers om namens hen het woord te voeren. Daar denken ze goed over na en ik vind het dus een eervolle taak om dat te doen. Wat niet wegneemt dat we vanzelfsprekend ook ruimte moeten bieden voor participatie rond onderwerpen waar enthousiaste inwoners zich heel sterk voor maken. Die energie moeten we gebruiken voor goede keuzen. Maar de hoofdmoot van het werk is representatie.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Van de 37 raadsleden zijn er 12 vrouw. Dat is veel te weinig. Enkele fracties hebben een 50/50 verdeling. D66 had 4 zetels en een gelijke verdeling. Een raadslid (v) is vorig jaar overgestapt naar een andere fractie (alleen mannen) waardoor ze daar 1 vrouw rijker zijn en wij een vrouw en een zetel armer.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Oneens. Het doel is om de beste besluiten voor de gemeente te nemen. Verschillen van inzicht en voorkeur mogen en moeten er zijn, en door de beste argumenten te wegen en dus soms ook de eigen eerste voorkeur bij te stellen, kunnen we samen de beste besluiten nemen voor onze gemeente. Dat vragen de kiezers ook van ons.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad. In de raad zijn alle opvattingen van de kiezers vertegenwoordigd. Democratischer kan je het niet krijgen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ja, vanzelfsprekend. Als volksvertegenwoordiger zijn we allemaal even kwetsbaar dus verdienen we allemaal exact dezelfde bescherming.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

We hebben heel recent onze nieuwe burgemeester Ron König gekozen. De vertrouwens­commissie had natuurlijk het voortouw, maar ik ben er trots op dat zowel de vertrouwenscommissie als de raad het hele proces vlekkeloos heeft doorlopen en we politieke voorkeuren buiten beschouwing hebben kunnen laten. Het hele proces heeft ook een positieve bijdrage geleverd aan de verhoudingen binnen de raad.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg dat je trots op jezelf mag zijn. Neem het ook niet te zwaar en blijf vooral onbevangen in je functioneren in de raad. Zorg dat je het leuk blijft vinden en met plezier naar de raad blijft gaan. Wat daarvoor allemaal nodig is, mag elk raadslid zelf bedenken.

Vorige/volgende