Jan van Dijk
Geen oeverloze discussies over kleine issues en eindeloos vragen stellen waarvan je vooraf weet dat er toch niets met de beantwoording gedaan wordt.

Jan van Dijk, Nissewaard

Jan van Dijk

Gemeente Nissewaard

Naam: Jan van Dijk
Raadslid in de gemeente: Nissewaard
Raadslid sinds: 2006
Partij: ONS
Hoofdberoep: Lid Algemene directie CVO Accent
LinkedIn: Jan van Dijk

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik wilde vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad Spijkenisse en het op peil brengen van de voorzieningen op alle domeinen voor haar inwoners.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Als orgaan, ja. Wel wil ik opmerken dat de wisselwerking met het college van B&W van eminent belang is voor het goed functioneren van de raad.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Na drie collegeperioden als fractievoorzitter van ONS, richt ik mij in deze collegeperiode meer op externe betrekkingen en vertegenwoordigingen. Derhalve mijn benoeming in de VZHG. In dit bredere verband zal ik mij blijvend inzetten voor betere ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren met een achterstand in hun ontwikkeling of met een arbeidshandicap.

Geen oeverloze discussies over kleine issues en eindeloos vragen stellen waarvan je vooraf weet dat er toch niets met de beantwoording gedaan wordt.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Het budget dat in de gemeente Nissewaard is gereserveerd, volstaat om aan de vraag te voldoen.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Zeer belangrijk. Hij ondersteunt in het leggen van contacten met de ambtelijke organisatie, is de spin in het web tussen college en de raad en speelt een grote rol in de voorbereiding van commissievergaderingen, verslaglegging, documentatie verzamelen en organiseren van themabijeenkomsten e.d.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik zie mogelijkheden op het terrein van kennisdeling. Hulp bij het opstellen van amendementen en moties (procedureel en qua vorm) en kennisdeling op het domein van de gemeentewet en de APV met de raadsleden. In het algemeen zou ik willen opmerken dat een griffie zich altijd erg dienstbaar opstelt. Men zou in principe wat krachtiger mogen uitdragen welke Producten en Diensten Catalogus men voor de raadsleden ter beschikking heeft staan.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Meer focus op de inhoud. Geen oeverloze discussies over kleine issues en eindeloos vragen stellen waarvan je vooraf weet dat er toch niets met de beantwoording gedaan wordt.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Ik vind dat tot op heden toe tegenvallen, maar dat is ook afhankelijk van de opstelling van de samenwerkingspartners. Te vaak blijkt in overleggen dat het gezamenlijk belang toch ondergeschikt is aan het individuele belang. Op dit domein kan nog veel gewonnen worden.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In Nissewaard worden zeer frequent bewonersavonden georganiseerd, is er sprake van inspraakavonden en gaan raadsleden en collegeleden wekelijks op locatie in gesprek met inwoners om over belangrijke besluiten en thema’s te praten.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van inwoners. Zij zijn de stem die aangeeft waar men in onze samenleving hinder van ondervindt, waar men tegen blokkades aanloopt en wat men graag verbeterd zou zien. Als gekozen volksvertegenwoordiger vervolgens de taak om deze signalen daar waar mogelijk te vertalen naar beleid.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

35% (13 van de 37 zetels worden door een vrouwelijk raadslid bezet).

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Oneens. Een politiek debat is bedoeld om op basis van inhoudelijke argumenten, waaronder de eigen politieke uitgangspunten, de tegenstrever te overtuigen dan wel mee te krijgen in de eigen argumentatie om besluiten wel of niet positief te adviseren.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Naar mijn persoonlijke overtuiging dient dat de raad te zijn, aangezien zij de inwoners vertegenwoordigen en hun belangen kunnen verdedigen. De burgemeester kan hier eveneens een belangrijke rol in spelen. Echter, deze wordt niet benoemd op basis van populariteit, maar op basis van een zorgvuldige afweging van zijn of haar competenties en bekwaamheden versus het door de raad opgestelde profiel.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Eens. Alle raadsleden oefenen met hart en ziel hun functie uit en leveren hier veel tijd en energie voor in. Als een raadslid in functie een genoemde negatieve ervaring heeft, dan is dat een signaal naar alle raadsleden vanuit de samenleving. Dat kan een aanval van een eenling op een individueel raadslid zijn, maar gevoelsmatig treft het ieder raadslid.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Als raad van Nissewaard hebben we de afgelopen jaren een aantal zeer ingewikkelde processen met elkaar tot een goed einde gebracht. Denk aan het fusieproces tussen Spijkenisse en de gemeente Bernisse, denk aan de voorbereiding van een tijdelijke opvangvoorziening voor statushouders, denk aan de kwestie gebiedsoverdracht Oudenhoorn. Daarnaast zijn er ingewikkelde besluiten genomen ten aanzien van de grondexploitatie, het sociaal domein, de sluiting van het ziekenhuis en diverse gemeenschappelijke regelingen. In al deze kwesties is er veel en diepgaand gedebatteerd in de raad, maar uiteindelijk zijn alle besluiten vrijwel altijd unaniem geweest. En dat toont de kracht van de raad van Nissewaard. Met elkaar en voor elkaar voor de inwoners.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Gun jezelf de tijd om ingewerkt te raken, kies een aantal domeinen waarin je je wilt verdiepen. Zoek contact met de inwoners. En vooral: blijf jezelf en bewaak je balans tussen privé, dagelijks werk en politiek.

Vorige/volgende