Jan Verhagen
Ik hoef niet te weten welk percentage van het WMO-vervoer goed gaat als ik zie en hoor dat het vaak mis gaat

Jan Verhagen, Heemstede

Jan Verhagen

Gemeente Heemstede

Naam: Jan Verhagen
Raadslid in de gemeente: Heemstede
Raadslid sinds: oktober 2022, en eerder van maart 2002 tot maart 2004
Partij: Heemsteeds Burger Belang
Hoofdberoep: Medewerker gemeente Den Haag
 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Vooral om mijn eigen leefomgeving, mijn dorp, zo goed en mooi mogelijk te maken.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Jazeker – maar het is wel nodig om het college én de gemeenteraad daar regelmatig aan te herinneren.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Zorgen dat je door de inwoners gezien wordt als vertegenwoordiger van hén, en niet als vertegenwoordiger van de gemeente. Bij veel voorstellen, zeker over de fysieke ruimte, komen inwoners vaak tegenover de gemeente te staan. Er komt bijvoorbeeld een nieuw gebouw vlak bij hun huis. Als volksvertegenwoordiger moet je niet blind kiezen voor het algemeen belang maar proberen het algemeen belang en het individuele belang van die inwoners tegelijk te verbeteren. En als dat niet lukt, moet je een afweging maken tussen die twee belangen. Als de inwoners zien dat je als gemeenteraad open en weloverwogen die afweging maakt, krijg je meer respect – en word je dus krachtiger en relevanter.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Landelijke partijen zijn behoorlijk elitair, lokale partijen zijn dat veel minder. Ik wil goed benaderbaar zijn, zo staat mijn whatsapp open tijdens gemeenteraads- en commissievergaderingen. Als enige van de 21 raadsleden staat mijn telefoonnummer gewoon op de gemeentelijke website.

We zijn, met 5 van de 21 zetels, de grootste oppositiepartij. Oppositie voer je niet door tegen de voorstellen van het college te zijn maar door zelf met betere voorstellen te komen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Elk raadslid mag een eigen standpunt innemen, maar het werkt natuurlijk niet als je als fractie steeds verdeeld stemt. Bovendien ben je gekozen op een verkiezingsprogramma, waar je alleen van mag afwijken als je een héél goede reden hebt. Een raads- en commissievergadering is geen brainstormbijeenkomst maar gericht op het afwegen van belangen en het nemen van besluiten. Ten slotte: het werkt gewoon beter om respectvol naar alle anderen te zijn.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Selectief lezen en vertrouwen op je fractiegenoten. Bovendien ligt de wijsheid vaak op straat. Ik hoef niet te weten welk percentage van het Wmo-vervoer goed gaat als ik zie en hoor dat het vaak mis gaat.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

We spreken het college aan op ontwikkelingen in de gemeente, ongeacht of de eigen gemeente die uitvoert of een samenwerkingsverband. Als een wethouder dan reageert met “ik wil wel maar ik kan niet, want gemeenschappelijke regeling” dan is het zijn taak om dat toch te regelen – als het niet nu kan, dan toch wel over een halfjaar of een jaar.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Op initiatief van onze partij is elk jaar een paar ton beschikbaar voor projecten die inwoners zelf kunnen aandragen. Daar wordt goed gebruik van gemaakt.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Er zijn burgemeesters die zich vooral gedragen als voorzitter van het college en er zijn burgemeesters die zich gedragen als voorzitter van zowel raad als college. De bedoeling van de Gemeentewet is dat tweede. Ik geloof daar wel in, een goede burgemeester kan zo een verbinding leggen tussen gemeenteraad/volksvertegenwoordiging en college.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

We hebben bij de begroting aan de griffie € 60.000 extra gegeven, unaniem. Het moet wel ooit genoeg zijn, de taken moeten zich niet blijven uitbreiden.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Ook in een welvarende gemeente als Heemstede zijn veel mensen afgehaakt van de politiek en moeilijk bereikbaar. Er heerst een diep wantrouwen naar alle overheid. Dat hangt minder samen met geslacht en afkomst en meer met opleiding, werk en omgeving, kortom: met sociale klasse. Het beste wat je kunt doen is steeds laat zien welke keuzes jij zou maken en waarom, zodat ook de afgehaakten gaan zien dat er wél iets kan veranderen.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Als we de uitgaven van de gemeente in toom kunnen houden, graag! Tot en met 2025 is er voldoende geld, maar vanaf 2026 en 2027 dreigen er enorme tekorten. In 2026 komen de gemeenten € 150 per inwoner tekort, in 2027 en later nog veel meer. Het is verstandig daar nu al rekening mee te houden.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Ken je mederaadsleden en collegeleden. Weet wat hun achtergronden, hun deskundigheden en hun doelen zijn. Discussies kun je winnen met argumenten en voorstellen die aan hun onderliggende wensen tegemoet komen.

Vorige/volgende