Janneke van Heugten
De verhalen achter de cijfers doen er ook toe.

Janneke van Heugten, Nijkerk

Janneke van Heugten

Gemeente Nijkerk

Naam: Janneke van Heugten
Raadslid in de gemeente: Nijkerk
Raadslid sinds: Juni 2018
Partij: PRO21 namens GroenLinks (PRO21 is de samenwerking van D66/GroenLinks/PvdA in de gemeenteraad van Nijkerk)
Hoofdberoep: Sociaal ondernemer, Oprichter Mediaplatform VIDM
Twitter: @JannekeVIDM
Facebook: https://www.facebook.com/janneke.vanheugten

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Janneke van Heugten, 41 jaar, sociaal ondernemer en nieuw in de gemeenteraad van Nijkerk. Mijn voornemen was om niet alleen met mijn neus in de documenten te zitten, maar ook vooral het contact met de inwoners op te zoeken. Dat lukt gelukkig goed. Ik vind het belangrijk dat mensen gelijke kansen krijgen en dat niemand tussen wal en schip valt. Naast oog voor kwetsbare mensen in de samenleving heb ik ook interesse in de positie van (kleine) ondernemers.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik beleef dat niet heel bewust zo, maar heb wel het gevoel dat je het verschil kunt maken. Daarvoor is het essentieel om je informatie goed te verzamelen en dus ook echt het gesprek aan te gaan met meerdere belanghebbenden voordat je als raadslid je oordeel vormt.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Kort nadat ik geïnstalleerd was, heb ik schriftelijke vragen over het leerlingenvervoer gesteld. Een dossier waar ik mij vanuit de steunfractie al in had verdiept. Het zijn vaak kwetsbare kinderen die van het leerlingenvervoer afhankelijk zijn. Als er iets fout gaat, kunnen kinderen overprikkeld op school aankomen en daarna weer overprikkeld thuis komen. Dat heeft gevolgen voor de leerling, voor de klas en voor de thuissituatie. Ik zal mij deze raadsperiode blijven inzetten voor goed leerlingenvervoer. Ook de communicatie tussen gemeente en inwoners kan beter. Ik heb een p.r.-achtergrond en vind het belangrijk om scherp te zijn op laagdrempelige communicatie. Maar ook inwoners met verward gedrag, inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en inwoners die te maken hebben met dementie hebben mijn aandacht. De onderwerpen die mij aan het hart gaan, zitten vooral in het sociaal domein.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Er wordt veel gevraagd van een raadslid. Je bent meerdere avonden in de week weg. Je moet ook overdag regelmatig met je werk schuiven. Als je naast het inlezen ook het gesprek met inwoners en andere betrokken partijen wilt opzoeken, is het raadswerk een flinke tijdsinvestering. Ook moet je over een bepaald denkniveau beschikken. Als je het vanuit die hoek bekijkt, verdient een raadslid meer dan het krijgt. Aan de andere kant ga je de raad vooral in om iets voor de samenleving te betekenen. Het zal altijd lastig blijven hoe je daar een passende financiële beloning aan hangt.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee. Ik heb veel vertrouwen in de Nijkerkse gemeenteraad. En dat is op dit moment mijn referentiekader. We hebben een rijkdom aan kennis en achtergronden in de raad zitten.

De verhalen achter de cijfers doen er ook toe.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Door de decentralisatie van taken naar de lokale overheid, wordt ook de lokale politiek belangrijker. Haar invloed op de gemeente en met name inwoners die ondersteuning nodig hebben om zichzelf te redden wordt groter. Omdat inwoners en bedrijven nadrukkelijker worden uitgenodigd om meer mee te denken en mee te doen, vereist dat ook een andere opstelling van de gemeente en van de raad. Beter luisteren naar de omgeving en die nadrukkelijker betrekken in beeldvorming, oordeelsvorming én uitvoering.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Als het goed is, komt er door de Omgevingswet meer afwegingsruimte om lokaal te besluiten over de leefomgeving. Ideeën van bewoners kunnen bijvoorbeeld meer ruimte krijgen. Als bewoners zelf invloed hebben op het vormgeven van hun leefomgeving kan ik mij indenken dat ze zich ook meer verantwoordelijk voelen voor deze omgeving. Het lijkt mij daarom goed om deze betrokkenheid te stimuleren. Dat betekent echter niet dat ineens alles mogelijk is. Het is belangrijk dat de kaders helder zijn om teleurstellingen te voorkomen. In mijn ogen heeft de raad onder andere een taak in het opstellen van deze kaders.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

De rekenkamer heeft voldoende capaciteit om onderzoeksvragen van de raad uit te voeren. De griffie ondersteunt de raad op een professionele manier met voldoende capaciteit. In het introductieprogramma heeft de griffie een heel goed en uitgebreid introductieprogramma opgesteld om nieuwe raadsleden een goede start te laten maken.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Bij ons staat er bijvoorbeeld op de agenda of de gebiedsteams in dienst van de gemeente moeten komen. Er werd een avond georganiseerd waarin zowel cijfers werden gepresenteerd als verhalen gedeeld door de hulpverleners van de gebiedsteams. Er was voldoende ruimte om vragen te stellen. Alle gemeenteraadsleden hadden door deze opzet de kans tegelijkertijd dezelfde informatie van de betrokken partijen te krijgen. Het interactieve karakter van de bijeenkomst verhoogt de kwaliteit van de besluitvorming. De verhalen achter de cijfers doen er ook toe. Dit soort bijeenkomsten vind ik onmisbaar voor een krachtige gemeenteraad. Daarnaast vind ik het signaleren van problemen een belangrijke taak van een raadslid.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Ja.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Dit is niet mogelijk. Wil je je werk als raadslid goed doen, dan moet je erg selectief zijn om wat je doet ook goed te doen. In afstemming met je fractie kun je de belangrijkste dossiers goed verdelen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Je hebt individuele belangen van inwoners. Het is een belangrijke taak van de raad om ook het belang van anderen en het algemeen belang af te wegen in haar besluiten.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Door regionale samenwerking kan de gemeente meer bereiken dan individueel. Ook wordt vaak via regionale samenwerking (co)financiering gevonden. Controle en invloed op de (regionale) samenwerkingsverbanden door individuele raden is moeilijker. Dit komt omdat het samenwerkingsverband meer op afstand staat van de raad, andere partijen ook hun (andere) belangen kunnen hebben en er vaak indirecte vertegenwoordiging is van de raad.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg dat je een mentor naast je hebt die de weg weet en je wegwijs kan maken. Investeer daarnaast in het volgen van trainingen. Zeker trainingen waarbij gemeenteraadsleden uit andere gemeenten hun ervaring deelden, hebben mij enorm geholpen bij het opstarten.

Vorige/volgende