U bent hier

Jelle de Visser

Jelle de Visser

Leeuwarden
De politieke macht is in handen van alle inwoners in gezamenlijkheid.

Raadslid sinds: 2006 in Boarnsterhim en vanaf 2010 in Leeuwarden
Partij: PvdA
Hoofdberoep: geen
Twitter: jelle de visser
Facebook: -

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Formeel is de raad het hoogste orgaan. Veel bevoegdheden zijn echter overgedragen aan zelfstandige bestuursorganen als woningcorporaties en schoolkoepels en ook aan het college van B & W. Op goede gronden ten tijde van die beslissingen, maar het heeft er wel toe geleid dat er veel lokale kwesties zijn waar de raad niet meer over gaat zonder dat inwoners zich daarvan bewust zijn.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

We proberen in onze fractie, de grootste PvdA raadsfractie van ons land, zoveel mogelijk met een eensluidend standpunt te komen. Omdat ik me vooral met de gemeentefinanciën bezig houd, zijn de diverse wijzigingen in de betreffende verordening voor zover niet voortvloeiend uit landelijke regelgeving, door mij geïnitieerd. Dat geldt ook de actie om iets te doen aan het veel te hoge salaris van de directeur van de BNG.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

25 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Voor de gemeenten uit de G32 groep is het voldoende. Maar in kleinere gemeenten weet ik uit ervaring, is de vergoeding zodanig laag dat te veel zeer capabele mensen voor de eer bedanken.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee. Dan moeten die critici zich kandideren. Simpel.

De politieke macht is in handen van alle inwoners in gezamenlijkheid.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De taak is weer een stukje complexer geworden. Met name voor raadsleden in een centrumgemeente als de onze waar veel werk wordt uitgevoerd ten bate van de omliggende regio. Het geeft een extra verantwoordelijkheid.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Het doel is vereenvoudiging en bevordering van overzichtelijkheid en makkelijker werken voor zowel de aanvrager als de verlener van een vergunning. Of dit doel wordt bereikt is nu nog niet te zeggen en wat het voor de raad betekent evenmin.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Het is mij nooit ter ore gekomen dat een raadslid een cursus wilde volgen en vervolgens kreeg te horen dat er geen budget voor was. Zelf declareer ik nooit iets voor scholing of reiskosten; daar is de raadsvergoeding immers ook voor bedoeld en het voorkomt gedoe met bonnetjes.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Wanneer een raadslid na beëdiging aan zijn taak begint is het verplicht stellen van een stukje scholing niet verkeerd. Daarnaast zou het goed zijn wanneer de zeggenschap over bijvoorbeeld wooncorporaties weer bij de gemeenten komen te liggen en dient het rijk zich verre te houden van zeggenschap over gedecentraliseerde taken.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Zonder kennis geen goed bestuur. Emoties dienen gehoord te worden maar ondergeschikt te blijven aan de rede. De langere termijn dient immers steeds de korte te domineren.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Eens. Maar dat zijn de leden van het college evenzeer. De politieke macht is in handen van alle inwoners in gezamenlijkheid en dat moeten ook lokale politici blijven uitdragen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Sommige samenwerkingsverbanden lopen probleemloos en andere niet. Bij die laatste ligt beëindiging voor de hand, maar in gemeenschappelijke regelingen is dat vaak zeer lastig.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Nee, ik heb er dan 3 perioden op zitten en maak bij voldoende geschikte kandidaten graag plaats voor een bevlogen politiek talent.

Wat zijn uw belangrijkste adviezen voor nieuwe raadsleden?

1. Volg in het begin van je lidmaatschap een relevante cursus.
2. Verwerf een plek binnen de sociale media.
3. Focus je op je portefeuille.
4. Lees veel en neem kennis van alles wat er speelt.
5. Steek in het begin extra veel tijd in nieuwe functie.
6. Ga mede daarom minder uren werken als je een baan hebt.