U bent hier

Joop Heesters

Joop Heesters

Geertruidenberg
Iedereen moet mee-participeren en als raadslid moet je die handvatten aanreiken

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Mijn naam is Joop Heesters, in 1938 geboren in Geertruidenberg, inmiddels meer dan 50 jaar getrouwd, heb 2 dochters en 4 kleinkinderen. Ik ben medeoprichter van de plaatselijke politieke partij “Keerpunt ’74 en werd kort na de oprichting in 1974 raadslid en datzelfde jaar nog fractievoorzitter namens deze partij in de gemeenteraad van Geertruidenberg. De functie van fractievoorzitter heb ik ononderbroken namens onze partij bekleed tot 2017. Naast het raadswerk ben ik als verenigingsmens betrokken geweest bij de oprichting van diverse verenigingen op het gebied van sport,cultuur en historie. Ik ben sociaal constructief zichtbaar aanwezig voor onze inwoners en aanspreekbaar voor iedereen, ongeacht maatschappelijke, politieke of godsdienstige overtuiging. Nog steeds sta ik graag op de “barricades”. Ik ben erg trots op dat ik als volksvertegenwoordiger Geertruidenberg als oudste Stad van Holland mee heb mogen besturen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Dat klopt, de raad is de baas en controleert het college bij de besluitvorming. Of dat in de praktijk altijd zo is, betwijfel ik. Zeker als je de rol van oppositiepartij vervult en als de landelijke politiek zich gaan vermengen met de lokale politiek. Raadsleden van landelijke politieke partijen zijn soms met handen en voeten gebonden aan de richtlijnen van hun partij, hoewel zij gekozen zijn om de lokale belangen te dienen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

De afgelopen 3,5 jaar hebben we ons ingezet voor sport, recreatie en toerisme, behoud van monumenten, maar ook voor nieuwbouw en dan met name van seniorenappartementen, gekoppeld aan de gezondheidszorg, zeg maar levensbestendige woningen. Voor de realisatie daarvan ben je wel sterk afhankelijk van ondersteuning door de coalitiepartijen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan raadswerk?

Mijn tijdsbesteding is ruim 20 uur per week en bestaat onder andere uit deelname aan presidium- , ronde tafel- , discussie- en besluitvormende vergaderingen van de gemeenteraad, voorbereiding op genoemde vergaderingen en themabesprekingen met diverse maatschappelijke organisaties. Daarnaast nog de persoonlijke contacten met onder andere het verenigingsleven, ondernemers en particulieren. Daarin gaat veel tijd zitten, maar daar heb ik zelf voor gekozen.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

De raadsvergoeding vind ik passend, ook al steek je er veel tijd in. Ik heb destijds zelf de keuze gemaakt om de lokale politiek in te gaan en ben van mening dat geld daarbij niet de drijfveer moet zijn. Ik heb de periode nog meegemaakt dat je alleen maar presentiegeld kreeg bij aanwezigheid, prima toch. Het raadswerk was toen echter niet zo gecompliceerd. De laatste 20 jaar is er veel veranderd. Er is ook een grotere verantwoordelijkheid weggelegd door de landelijke overheid bij het huidige raadswerk. Ik ben wel van mening dat alle gemeenteraadsleden dezelfde vergoeding zouden moeten krijgen. Grote of kleine gemeente, het werk is hetzelfde.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ik trek me de kritiek zeker aan, omdat ik ervan overtuigd ben dat in Geertruidenberg de raadsleden erg betrokken zijn bij hun raadswerk. We besturen onze stad met 19 raadsleden, 3 wethouders en een voorzitter. We hebben veel maatschappelijke voorzieningen, veel variatie in verenigingen en een goed ondernemersklimaat. Dat er kritiek komt uit de samenleving kan ik goed begrijpen en daar moeten we ook goed naar luisteren als volksvertegenwoordigers. Opbouwende kritiek daar kun je wat mee al is het erg moeilijk om in de politiek het iedereen naar de zin te maken.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Er komt steeds meer op het bordje van de gemeente te liggen. Nieuwe wetten moeten goed worden geïnterpreteerd. Zij bieden namelijk de mogelijkheid voor goede begeleiding van onze inwoners die de ondersteuning nodig hebben, en dat is best wel ingewikkeld. Iedereen moet mee-participeren en als raadslid moet je die handvatten aanreiken.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De omgevingswet is een goede zaak. Ik hoop dat deze wet snel definitief wordt ingevoerd, zowel voor de raad als voor de organisatie, zodat we weten waar we aan toe zijn.

Er worden nogal wat wetten samengevoegd. Belangrijke thema’s in die nieuwe wetten zijn de participatie van inwoners en bedrijven en belangenorganisatie. De zorg voor helderheid, transparantie en communicatie is belangrijk. Het is een hele omslag voor bestuur en organisatie.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik ervaar dat we voldoende budget hebben voor scholing, onderzoek en ondersteuning.
Onze griffier geeft op tijd aan wat de mogelijkheden zijn en waar we het budget aan mogen besteden. Zij is zeer alert als het gaat over budgetbesteding. Zelf zal ik niet zo gauw gebruik maken van deze regeling, maar dat heeft misschien te maken met mijn 44-jarige ervaring als raadslid. Opleiding en bijscholing blijf ik belangrijk vinden, met name voor nieuwe raadsleden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Om krachtig te besturen, zullen de raadsleden zich goed moeten kunnen voorbereiden en voorzien moeten worden van alle relevante stukken om zich te kunnen inlezen, wat nodig zijn om een juist besluit te kunnen nemen. Het komt te vaak voor dat stukken niet goed zijn onderbouwd of incompleet zijn. Dat is onzorgvuldig en wekt irritatie op. Je hoort als raadslid te weten wat je besluit.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Dat gaat samen. Ideeën en emoties van inwoners zijn voor mij zeer belangrijk. Zij geven aan wat er leeft bij de inwoners. Maar of het belangrijker is dan de inhoudelijke kennis dat geloof ik niet. Zonder goede kennis van zaken kun je maar moeilijk een besluit vormen. Hoewel ik van nature een emotionele bestuurder ben, zal de inhoudelijke kennis uiteindelijk doorslaggevend zijn.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Raadsleden van lokale partijen, met de nadruk op lokale partijen, zijn de ambassadeurs van onze lokale democratie. Zij moeten voor iedereen aanspreekbaar zijn en ter verantwoording geroepen kunnen worden door de kiezers die zij vertegenwoordigen in de raad.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Gedeeltelijk ben ik tevreden, controle op de regionale samenwerkingsverbanden blijft noodzakelijk. Toch is de kans groot dat bij de regionale samenwerkingsverbanden het, vooral financieel gezien, wel eens behoorlijk uit de hand kan lopen en dat we dan voor voldongen feiten komen te staan. Gelukkig houden onze vertegenwoordigers, en met name onze burgemeester, goed in de gaten wat wel en niet kan, zij is zeer nauwgezet in diverse zaken. Desondanks moet een kleine gemeente nogal eens buigen voor de grotere gemeentes en dan wordt het vaak slikken of stikken. Er zijn soms besluiten die de raad moet nemen vanwege een samenwerkingsverband, maar waar je alleen maar ja tegen kunt zeggen. Ik begrijp dat wel, maar het is soms frustrerend.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ik stop na bijna 44 jaar raadslid, waarvan 40 jaar als fractievoorzitter, maar als mijn gezondheid het toelaat, neem ik nog graag een adviserende rol op me. De idealen van de partij die ik zelf mee heb opgericht kan ik niet zomaar loslaten.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Weet goed waar je aan begint. Zorg dat je voldoende tijd vrij maakt, bereid je goed voor en zie het niet als zomaar een leuke job voor erbij. Belangrijk is, leg je oor goed te luisteren in de samenleving. Houdt daarbij in je achterhoofd dat je door de gemeenschap gekozen bent op vrijwillige basis.