Jos Beugelsdijk
Er moet op gemeentelijke niveau meer aandacht komen voor het belang van ‘de mens’.

Jos Beugelsdijk, Noordwijk

Jos Beugelsdijk

Gemeente Noordwijk

Naam: Jos Beugelsdijk
Raadslid in de gemeente: Noordwijk
Raadslid sinds: 2010
Partij: CDA
Hoofdberoep: Juridisch adviesbureau
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/jos.beugelsdijk
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/jos-beugelsdijk

Waarom bent u raadslid geworden?

Uit betrokkenheid met de gemeenschap en om sturing te kunnen geven aan maatschappelijke ontwikkelingen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Dat zou het zeker moeten zijn, is in theorie ook zeker zo, maar de praktijk laat zien dat dit lang niet altijd het geval is. Door een groter kennisniveau bij de wethouders willen raadsleden zich nog al eens laten overtuigen.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Door mijn betrokkenheid bij VluchtelingenWerk heb ik een andere kijk op de sociale kant van de maatschappij gekregen en hoop ik op dat terrein het verschil te kunnen gaan maken. Er moet op gemeentelijke niveau meer aandacht komen voor het belang van ‘de mens’. Niet steeds op het welvaartsniveau, maar veel meer op het welzijnsniveau.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er is voldoende voor gereserveerd, maar wordt door raads- en commissieleden vaak niet voldoende gebruikt. Tijd om je te verdiepen is daar vaak de oorzaak van.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Heel, heel belangrijk. Een goede griffier is onontbeerlijk voor raadsleden en kan het verschil maken.

Er moet op gemeentelijke niveau meer aandacht komen voor het belang van ‘de mens’.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Dat is heel verschillend. Er zijn raadsleden die echt aan de hand meegenomen moeten worden en anderen die dat niet nodig hebben. In het algemeen kan de griffier het verschil maken door:

  • een juiste structuur op te zetten voor informatievoorziening;
  • ondersteuning te bieden bij moties, amendementen en initiatief raadsvoorstellen;
  • goed laten blijken dat ze er is voor de raadsleden en geen boodschapper van wethouders en ambtenaren. Een onafhankelijke positie dus.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ondersteuning om het dualisme meer tot z’n recht te laten komen. Vooral bij de wat (kleinere) gemeente waar de wethouder uit het eigen nest komt, wordt het vaak door raadsleden moeilijk gevonden om haar/zijn eigen mening te laten klinken.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Op de controle kan ik tevreden zijn. De uitvoerende organisaties geven een goed inzicht wat er is gebeurd, zowel op financiële ontwikkelingen als in maatschappelijke kengetallen;
Op sturing geven aan beleidsterreinen niet. Vaak komt een uitgewerkt voorstel op tafel, waar je mag tekenen bij het kruisje omdat andere gemeente dat ook al hebben gedaan. Meer meenemen in beleidsontwikkelingen en -voorstellen is nodig om het democratische gehalte bij samenwerkingsverbanden te verbeteren.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

De gemeente Noordwijk is gestart op 01-01-2019 en gaat werken met rondetafelgesprekken om de burgers vooraf de gelegenheid te bieden mee te praten over alle beleidsvoorstellen.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van de burgers. De raad is een volksvertegenwoordigend orgaan, maar heeft in het verleden bewezen dat niet altijd goed in te kunnen vullen. Bij burgerparticipatie kan daar meer sturing aan worden gegeven, waarbij de raad dan wel de taak heeft en houdt om de burger die niet zo makkelijk zijn/haar mening naar voren kan brengen (kinderen, zieken, ouderen) goed te blijven vertegenwoordigen. Niet het belang van de ‘grootste mond’, maar van het ‘algemeen belang’ dient steeds goed afgewogen te worden.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Jammer genoeg nog niet 50/50, al wordt het wel steeds beter. Bij ons zijn er:

  • 7 vrouwelijke raadsleden
  • 20 mannelijke raadsleden

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Nee, een debat is bedoeld om alle aspecten rondom een beleidsvoorstel goed in beeld te krijgen. Het debat is gekleurd met politieke overtuigingen, maar kan daardoor voor input zorgen bij de juiste besluitvorming. Van belang is wel dat het raadslid zijn/haar rol als volksvertegenwoordiger goed in beeld blijft houden en het algemeen belang laat prefereren boven het individueel belang.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad. We hebben een democratische stelsel, geen congressioneel systeem. Ook op gemeentelijk niveau.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Jazeker, want dat kan betekenen dat door intimidatie, agressie of geweld het democratische systeem wordt ondermijnd. We zijn één Raad en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle burgers. Als één van ons daarop wordt aangevallen/aangesproken, dan geldt dat voor de gehele raad.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Waar ik nog steeds trots op ben, is de stelligheid van de raad bij een voorstel door het college om de sportterreinen te hervormen. De raad vond dat het college haar werk niet goed had gedaan en heeft het college tot drie keer toe gecorrigeerd.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf de hoofdlijnen in beeld houden en laat je niet verleiden door het college om dan zelf maar met een beter voorstel te komen. Het college heeft de rol op zich genomen als bestuurder en het raadslid heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Als het college niet blij is dat je zijn/haar voorstel niet klakkeloos overneemt, is dat maar zo en moet die zijn of haar werk overdoen. Daar worden ze voor betaald.

Vorige/volgende