Jos van Eck
Dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is, is alleen maar theorie in onze gemeente

Jos van Eck, Hulst

Jos van Eck

Gemeente Hulst

Naam: Jos van Eck
Raadslid in de gemeente: Hulst
Raadslid sinds: april 1994
Partij: tot 2010 CDA; daarna eigen plaatselijke lijst: HulstPLUS
Hoofdberoep: was tot 1-1-2002 manager bij zorgverzekeraar CZ en part time bij een onderdeel van de Europese Commissie (grensoverschrijdend zorgverkeer)
Twitter: Jos van Eck@jos_van_eck
Facebook: Jos van Eck

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Eind jaren ’60 gevraagd door een goede kennis om lid te worden van de KVP. Daarna is interesse in plaatselijke politiek gegroeid. Samen met anderen in november 1977 een afdeling van het CDA opgericht. Vanuit mijn werk was ik betrokken bij sociale zaken van gemeenten. 

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ik beleef dat niet zo, maar het zou wel zo moeten. Het college is zeer sterk overheersend. De controle, een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad, komt niet van de grond omdat informatie niet wordt gegeven. De kaderstelling komt dan ook niet van de grond. Dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is, is alleen maar theorie, in ieder geval in de gemeente Hulst.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Meer informatie verstrekking is noodzakelijk voor het voeren van een beleid op de diverse onderdelen om kaders te kunnen stellen en controle te kunnen uitvoeren op door het college uitgevoerde werkzaamheden. Het college moet ook veel meer verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Een jaarverslag is te beperkt om controle uit te voeren. Een voorbeeld: we hebben gevraagd om specificaties van coronauitkeringen aan verenigingen en instellingen. Het antwoord van de wethouder is dat hij geen bedragen geeft. De voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, reageert daar niet op. We hebben ook jaren achtereen gevraagd om cijfers over de uitgaven in het sociaal domein. Het college en de meerderheid van de raad hebben besloten om uit te gaan van 1 bedrag voor het sociaal domein. Informatie over specificaties wmo (huishoudelijke zorg, dagopvang) hebben we geen enkel zicht op en dus geen zicht op aantallen verwijzingen en afwijzingen. De instelling die alles afwerkt voor de gemeente: zelfs hier van wordt geen begroting (voor komende periode) en (financieel) verslag overgelegd. “Dat is in uitvoering”, zegt het college. 

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek ingesteld naar het sociaal werkvoorzieningsschap Dethon want daar zijn problemen onder meer met een vertrek van de directie. We hebben gevraagd om het opgestelde rapport van Deloitte daarover te ontvangen, maar dat krijgen we niet. Door de raad is nu een motie van ons aangenomen om de bestuurlijke rol van het college bij de jeugdzorg onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling van de GGD met voldoende informatieverstrekking aan de raad om het beleid te kunnen bepalen. We gaan afwachten wat daarvan terecht komt. Een probleem blijft dat we geen enkele mogelijkheid hebben om beleidsmatig iets in te brengen op gemeenschappelijke regelingen. 

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Burgerparticipatie via wijk- en dorpsraden is de afgelopen twee jaren door corona geminimaliseerd. Er zijn geen bijeenkomsten geweest terwijl die bijeenkomsten wel als waardevol werden gezien. Tegelijkertijd hebben we gezien dat bij de realisering van een nieuw bestemmingsplan burgers betrokken werden, gegevens konden in brengen maar dat geen van de voorstellen van burgers zijn meegenomen.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Een procent is veel te weinig. We hadden een opzet voor een opleiding/begeleiding voor kaderstelling; die is niet doorgegaan, niemand van de coalitie had zich aangemeld.

Er is deze zittingsperiode vrijwel geen opleiding geweest. Een enkel geval via het cursusaanbod van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waar oppositieleden regelmatig aan hebben meegedaan. De gemeenteraad wordt ook niet betrokken bij de voorbereiding op het VNG Congres. De gemeentesecretaris doet dat niet want dat is "uitvoering"! 

Dat de griffie (op gelijkwaardige basis) een van de drie onderdelen in de gemeente zou moeten zijn met burgemeester en gemeentesecretaris onderschrijven wij maar dat zal bij ons nog wel lang duren want de griffie wordt niet als gelijkwaardig beschouwd en krijgt ook te weinig informatie. 

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? (Graag met toelichting)

Zeker. Het functioneren van een gekozen burgemeester zal veel veranderen. Hoe het ook draait of keert, de politieke achtergrond bij een benoemde burgemeester, leert dat die nooit alle taken goed kan uitvoeren: uitvoerder van de wet, voorzitter van het College en voorzitter van de gemeenteraad. Een gekozen burgemeester door de inwoners zal veel meer voeling hebben met de bevolking en de kenmerken van zijn/haar inwoners veel beter begrijpen. Een gekozen burgemeester kan de belangen van de inwoners veel beter behartigen.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

We hebben een griffier die fulltime in dienst is. Hij verzorgt raadsstukken etc. Ondersteuning naar frakties bij zoals het opstellen van moties vindt heel summier plaats. Juist de rol van de griffier naar de inwoners toe komt niet tot zijn recht. De formatie van de griffie moet uitgebreid worden zodat de griffie die taken kan uitvoeren. Belangrijkste taken: opleiding, begeleiding voor raads- en commissieleden moet ook veel meer ruimte krijgen.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Er is nooit een overdrachtsdocument opgesteld. Onze fractie gaat het overdrachtsdocument inbrengen in het overleg met de fractievoorzitters.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Voor de volgende periode hebben we veel nieuwe aanmeldingen voor onze partij. Dat sterkt ons in onze werkzaamheden. Het feit dat er nog belangrijke projekten lopen en de goede uitvoering van het Handvest Informatie voorziening, dat door de raad unaniem is aangenomen, sterkt mij om door te gaan. Met name de uitdagingen die er liggen binnen het sociaal domein zijn voor mij heel belangrijk. De zorg willen we verbeteren en we willen er voor zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn voor de uitvoering. 

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Ja.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Mijn beste prestatie: het realiseren van een Handvest Informatievoorziening dat unaniem door de gemeenteraad is aangenomen, en dat de basis moet worden voor een goede informatievoorziening van het college aan de raad. 

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Specialiseer jezelf op een beperkt aantal onderwerpen waarin je goed bent, informeer je goed over deze onderwerpen en ga te rade bij deskundigen. Volg de cursussen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de VNG om kennis bij te spijkeren. Zorg voor contacten met collega’s van andere raden. Bouw een goed netwerk op. 

 

 

Vorige/volgende