Juliette de Graaf
Veel inwoners waarderen het gemak van het inzetten van deze digitale mogelijkheden voor inspraak.

Juliette de Graaf, Bunschoten

Juliette de Graaf

Gemeente Bunschoten

Raadslid in de gemeente: Bunschoten
Raadslid sinds: 28 maart 2018
Partij: VVD
Hoofdberoep: Student bestuurskunde
Instagram: @juliettedegraaf
LinkedIn: Juliette de Graaf

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik heb altijd al interesse gehad voor mensen en ontwikkelingen in de maatschappij. In het eerste jaar van mijn studie heb ik voor een opdracht een keer een bezoek gebracht aan een vergadering van de gemeenteraad. Daar is mijn interesse voor lokale politiek ontstaan. Later ben ik me gaan verdiepen in de lokale politieke partijen en besloot ik een mail te sturen aan één van die partijen. In eerste instantie was het de bedoeling om rustig op te bouwen maar door een enorme winst bij de lokale verkiezingen groeide onze partij van twee naar vijf zetels en kwam ik op een vijfde plek direct in de gemeenteraad.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

De gemeenteraad is inderdaad het hoogste politieke orgaan maar in de praktijk is de gemeenteraad ook erg gebonden aan hogere wet- en regelgeving. Uiteindelijk dient de raad zich ook binnen die kaders te begeven en kan zij dus niet zomaar alles bepalen. Daarnaast heeft de raad ook een sterke afhankelijkheid van het college die voor het dagelijks bestuur van de gemeente is aangesteld. Uiteindelijk controleert en stuurt de raad op hoofdlijnen en grijpt zij in zodra iets niet loopt zoals gewenst.

3. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raad is er om kaders te stellen en op hoofdlijnen te controleren of het door haar aangestelde college het beleid op een goede wijze tot uitvoering brengt en of het gevoerde beleid van de gemeente naar wens verloopt. De beschikbaarheid van goede opleiding en training van raadsleden is daarbij belangrijk, al ligt daar ook een verantwoordelijkheid voor raadsleden zelf aangezien er al veel wordt georganiseerd op dit vlak.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Regionale samenwerking is een belangrijk instrument voor gemeenten om hun taken te kunnen blijven uitvoeren. Tegelijkertijd is aandacht voor de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden ook erg belangrijk. Met de komst van de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) wordt dit de komende periode zeer actueel. De gewijzigde Wgr stelt raadsleden in staat om hun kaderstellende en controlerende rol te versterken. Op dit moment bespreken wij dit in onze gemeente in de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. De komende periode zullen we daarover verder met elkaar in gesprek gaan. De gewijzigde Wgr vergroot participatiemogelijkheden van inwoners en stakeholders bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Onze gemeente werkt de laatste tijd veel met online enquêtes die via de sociale media worden gedeeld. Deze enquêtes worden vaak meer dan duizend keer ingevuld, op een bevolking van 22.000 is dat een zeer hoge respons. Het biedt een laagdrempelige manier voor inwoners om mee te denken over beleid. Inwoners kunnen vanuit huis meedenken over gemeentelijk beleid en hoeven niet meer naar het gemeentehuis te komen. Veel inwoners waarderen het gemak van het inzetten van deze digitale mogelijkheden voor inspraak. Om de toegankelijkheid voor alle doelgroepen te waarborgen zijn de enquêtes ook op papier in te vullen.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Ook bij ons is hiervoor een beperkt budget beschikbaar. Dit komt omdat deze discussies bij gemeenten ook vaak politiek worden gemaakt en zeker bij bezuinigingsrondes zijn deze budgetten de eerste die worden gekort. Daarom zou een mogelijke uitkomst kunnen zijn dat dit op afstand wordt geplaatst van gemeenten, en dat er vanuit het Rijk een specifieke uitkering komt met een vast bedrag per raadslid dat beschikbaar is voor opleiding en ondersteuning van raadsleden. Dan creëer je een vast kader en maatstaven op basis waarvan een budget voor opleiding en ondersteuning voor raden van gemeenten wordt gebaseerd.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Hoewel de verhouding ten opzichte van nu ongetwijfeld zal veranderen, zien we dat een direct gekozen burgemeester ook prima functioneert in veel andere landen in de wereld. Dus waarom zou het in Nederland dan anders uitpakken? De afgelopen kabinetsperiode is de Kroonbenoeming van de burgemeester uit de Grondwet gehaald, waardoor de direct gekozen burgemeester in de gewone wet geregeld kan worden met een meerderheid in de Tweede- en Eerste Kamer. Het is denk ik niet meer de vraag óf er een direct gekozen burgemeester komt, maar wanneer er een direct gekozen burgemeester komt. Zelf denk ik dat een gekozen burgemeester even ‘kundig’ de taken kan uitvoeren die een burgemeester op dit moment uitvoert.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Onze griffier is altijd beschikbaar om met raadsleden in gesprek te gaan over (ondersteunings)vragen die bij hen leven, dat ervaar ik als heel prettig. Natuurlijk is er ook altijd ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over verbeterpunten als daar behoefte aan is. Dat doe ik bij voorkeur met de griffier zelf, het is minder passend om dit via een interview te doen. In algemene zin willen we de komende periode een verbeterslag gaan maken met het raadsinformatiesysteem, zodat raadsinformatie beter vindbaar is voor inwoners. Samen met de griffier zal daar de komende periode aan worden gewerkt.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Nee dat gebeurt bij ons op dit moment niet, maar dat komt omdat dit ook al grotendeels binnen fracties zelf wordt georganiseerd. Wel is er altijd een kennismakings- en trainingsmoment voor de nieuwe raad waarbij de nieuwe raad voorbereid op de komende periode. Als ik een overdrachtsdocument zou moeten opstellen zou ik met name aandacht vragen voor de grote opgaven die de afgelopen jaren op ons zijn afgekomen zoals de decentralisaties binnen het Sociaal Domein en de Omgevingswet. Daarnaast zou ik adviseren allereerst te starten met het bestuderen van de begroting en jaarrekening van de afgelopen jaren.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Op dit moment ben ik mijn studie aan het afronden. Dat betekent dat ik op zoek ga naar een baan en mijn leven op dat vlak best wel zal veranderen; dit kan ik nu nog niet helemaal kan overzien. Maar het raadslidmaatschap wil ik graag blijven voortzetten omdat er nog veel mooie dingen zijn te realiseren binnen onze gemeente waar ik mijn bijdrage aan wil blijven leveren.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Nee.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Als raadslid heb ik mij willen inzetten om jongeren meer te betrekken bij de politiek. We hebben hier de afgelopen jaren aan gewerkt via onze werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. Eén van de uitkomsten van die werkgroep is de invoering van een Kinderburgemeester. Op alle basisscholen wordt daardoor vanaf nu een gastles gegeven over democratie en politiek waarna iedere basisschool een kandidaat afvaardigt voor het kinderburgemeesterschap. In juni is de eerste kinderburgemeester van Bunschoten gekozen. Ik ben er trots op dat we op deze manier jongeren nu betrekken bij democratie en politiek.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Maak in het begin vooral gebruik van alle mogelijkheden die er zijn voor hulp en ondersteuning. Er zijn veel mensen die je daar graag bij helpen zoals collega raadsleden, de griffier of de burgemeester.

Vorige/volgende