U bent hier

Juliëtte Esmée Rot

Juliëtte Esmée Rot

Zaanstad
Doe dit vooral met veel liefde en toewijding.

Raadslid sinds: 2014
Partij: Democratisch Zaanstad
Hoofdberoep: Consultant
Twitter: @JulietteRot
Facebook: facebook.com/Juliette-Rot

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Nee. De gemeenteraad van Zaanstad heeft in 2009 een enorme hoeveelheid bevoegdheden gedelegeerd aan het college. Laatstgenoemde rapporteert niet heel volledig en actief aan de gemeenteraad. Om deze reden hebben er meerdere interpellatiedebatten aangaande informatievoorziening plaatsgevonden.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Voornamelijk in de ruimtelijke ordening, in juridische zin. Mijn bedoeling is om, naast zorg dragen voor een goede ruimtelijke ordening in de gemeente, kennis bij mijn collega's te vergroten aangaande dit domein.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Gemiddeld 30-40 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Er wordt regelmatig kritiek geuit op de kwaliteit van gemeenteraadsleden. Dat hangt gedeeltelijk samen met de hoogte van de vergoeding voor het raadswerk. Over het algemeen is de vergoeding niet afdoende om serieus arbeidsverlet te compenseren, waardoor een eenzijdig samenstelling in professie van gemeenteraadsleden ontstaat. Er zijn bijvoorbeeld weinig ondernemers actief in de lokale politiek.

Doe dit vooral met veel liefde en toewijding.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja. De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor haar controlerende taak vergroot met het toenemen van gedelegeerde taken.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

De gemeenteraad zal maatregelen moeten treffen ter vergroting van de betrokkenheid van burgers bij ruimtelijke ordening. De Omgevingswet is er immers mede op gericht om in een vroeg stadium burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties deel te laten nemen in de totstandkoming van het beleid -en besluitvormingsproces. Daar zijn prachtige verhandelingen over geschreven en nog mooiere voornemens genomen. De praktijk blijkt weerbarstig.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het vergroten van kennis aangaande wetgeving, de eigen positie en bijbehorende bevoegdheden. De gemeenteraad dient daarnaast meer op te treden als één orgaan in het belang van de gemeente door partijpolitiek ondergeschikt te maken. Op deze wijze ontstaat een meer stabiele en betrouwbare overheid en een gemeentelijke organisatie die weet waar het aan toe is.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Nee. Inhoudelijke kennis is benodigd om ideeën en emoties aan de orde te kunnen stellen. Kennis helpt het onderwerp te formuleren en zorgt er daarmee voor dat partijen hun standpunten over het onderwerp kenbaar kunnen maken.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Daar ben ik het mee eens omdat ik dat zelf zo ervaar.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee. Controle en invloed uitoefenen op regionale samenwerkingsverbanden gebeurt vaak achteraf, na een incident, omdat regionale samenwerkingsverbanden op grote afstand van de gemeenteraad acteren. Bovendien worden bestuurlijke en financiële afspraken vaak voor een lange termijn gemaakt.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ja. (Bij herverkiezing uiteraard 😁)

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Bijt je vast in dossiers en situaties die opgelost moeten worden en doe dit vooral met veel liefde en toewijding.