Jurgen Nobel
Ideeën en emoties zijn begrijpelijk maar ik vind dat je altijd moet kijken naar het algemeen belang

Jurgen Nobel, Haarlemmermeer

Jurgen Nobel

Gemeente Haarlemmermeer

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Jurgen Nobel, 29 jaar en woonachtig in Hoofddorp. In het dagelijks leven ben ik ondernemer en maak ik veel mensen blij met hun dagelijkse bakkie troost. Ik ben de eigenaar van het koffiemerk LE.BON koffie. Onze koffie wordt lokaal gebrand en geschonken in hotels en horecagelegenheden. Als raadslid ben ik erg ondernemend. Ik probeer mij in de raadzaal zoveel mogelijk in te spannen voor een overheid die zich niet continu met mensen bemoeit. Het opleggen van allerlei regels is vaak overbodig. Ik geloof sterk in de eigen kracht van mensen. Zo weten de meeste ondernemers prima hoe ze hun zaken moeten regelen zonder een overheid die zich daarin mengt.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan omdat zij het college van B&W controleert. Bovendien beschikt de gemeenteraad over het budgetrecht, daarmee gaat zij over het geld. In de praktijk ervaar ik dat de gemeenteraad het hoogste politieke orgaan is. Soms weet het college de leden van de gemeenteraad slim tegen elkaar uit te spelen. De gemeenteraad vergeet dan haar eigen regierol te pakken.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

De afgelopen raadsperiode heb ik me hard gemaakt voor meerdere zaken. Het beëindigen van de maffia-achtige praktijken van malafide taxichauffeurs op Schiphol zie ik als een tastbaar succes in de afgelopen periode. Namens de VVD heb ik sterk aangedrongen op het aanpassen van lokale regelgeving en meer handhavers. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de malafide taxichauffeurs op de luchthaven zijn aangepakt.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dat verschilt per week en is afhankelijk van het aantal onderwerpen op de raadsagenda. Gemiddeld ben ik zo’n 20 uur per week met het raadswerk bezig.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ik vind de vergoeding passend. Haarlemmermeer is een grote gemeente waardoor de vergoeding best aardig is. Ik denk bovendien dat er maar weinig raadsleden zijn die in de gemeenteraad zitten vanwege de financiële vergoeding. Zeker voor kleine gemeenten is de vergoeding ten opzichte van het aantal uren dat je in het raadswerk steekt laag.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Die kritiek trek ik me deels aan omdat de kritiek ook op mij afstraalt als raadslid. Aan de andere kant kan je van goedwillende amateurs niet verwachten dat zij altijd kwalitatief goed werk leveren. De gemeenteraad heeft immers geen leger van ambtenaren klaar staan. Daardoor ontbreekt het vaak aan expertise in fracties om een kwalitatief goed oordeel te vellen. Aan onze democratie hangt dus een prijskaartje.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol van de raad is volgens mij niet veranderd, maar raadsleden moeten meer dan voorheen belangrijke beslissingen nemen over de zorg van inwoners.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De invoering van de Omgevingswet zie ik als een kans. Het biedt ruimte voor initiatieven uit de samenleving en maatwerk. De raad moet uiteindelijk toetsen of alle belangen zijn meegenomen en stuurt daar waar nodig het college aan. De nieuwe Omgevingswet gaat over de hele leefomgeving en wordt daarom een belangrijk thema.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Het percentage dat wordt gereserveerd vind ik niet zo belangrijk. Belangrijker is dat de raad goed ondersteund wordt. In de gemeente Haarlemmermeer is dat het geval.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De afgelopen vier jaar heb ik veel afsplitsingen gezien in de gemeenteraad. Ik ben van mening dat afsplitsingen ervoor zorgen dat het besluitvormingsproces trager verloopt. De gemeenteraad zou krachtiger zijn als mensen hun raadszetel moeten inleveren indien ze besluiten hun partij te verlaten. Veel raadsleden halen de raadszetel niet op eigen kracht. Je kunt je daarom afvragen hoe legitiem het is dat zij in de raad blijven zitten.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ideeën en emoties zijn begrijpelijk maar ik vind dat je altijd moet kijken naar het algemeen belang. Het omleggen van een weg kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een handjevol mensen meer overlast ervaart. Terwijl een hele grote groep mensen door diezelfde omlegging minder overlast ervaart. De emotie van de kleine groep mensen is begrijpelijk maar op basis van inhoudelijke kennis is het verstandiger het algemeen belang voorrang te geven.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Ik ben het eens met de stelling. Zeker als raadsleden ook echt de gemeente ingaan en hun oor te luisteren leggen bij de mensen die ze vertegenwoordigen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

De controle en invloed op regionale samenwerkingsverbanden is een stuk lastiger dan zaken die primair in de gemeenteraad worden behandeld. Bij een nieuwe ov-concessie kan het bijvoorbeeld zo zijn dat er gemiddeld genomen meer passagiers worden vervoerd en dit ook sneller gebeurd maar dat een klein dorp haar busverbinding kwijtraakt omdat dit voor de regio niet rendabel is. Bij dergelijke regionale concessies is het voor raadsleden moeilijker om hun invloed uit te oefenen.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ik heb me opgegeven voor de kieslijst. In november 2018 zijn echter pas verkiezingen in onze gemeente omdat Haarlemmerliede & Spaarnwoude straks onderdeel worden van de gemeente Haarlemmermeer.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Je kunt helemaal opgaan in het lezen van raadstukken maar het is verstandiger om erop uit te gaan en vooral goed te luisteren naar inwoners en ondernemers.

Vorige/volgende