U bent hier

Kitty Schmidt-Versteeg

Kitty Schmidt-Versteeg

Deventer
Kritiek is altijd goed en houdt je scherp.

Raadslid sinds: 2010
Partij: Deventer Sociaal
Hoofdberoep: Geen
Twitter: @KitSchmidt

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De raad moet het college duidelijke kaders meegeven en deze ook actief controleren. Dit betekend goed monitoren en alle mogelijke instrumenten inzetten om het college te houden aan gemaakte afspraken en waar nodig bijsturen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Onze partij heeft zich voornamelijk ingezet voor:

- Een experiment met regelarme bijstand in Deventer.

- Duurzame en betaalbare woningen voor alle Deventenaren.

- Keuzevrijheid voor schuldhulpverlening en bewindvoering in Deventer.

- Meer aandacht voor zwerfjongeren en passende ondersteuning voor deze groep.

- Een effectief en betaalbaar afvalbeleid.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Gemiddeld 20 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Persoonlijk vind ik de raadvergoeding passend. Kan me echter voorstellen dat het voor raadsleden in de kleinere gemeenten gezien de toegenomen werkdruk als te laag wordt ervaren.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Kritiek is altijd goed en houdt je scherp. Het is goed om na te gaan waar de kritiek vandaan komt en of deze terecht is.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

We zien een grote toename van eigen initiatieven na de komst van de decentralisaties.

De raad komt hierdoor op een eerder moment in beeld, we gaan anders om met het stellen van de kaders en de controlerende taken. Het is een uitdaging om als raadslid uitvoering te geven aan deze nieuwe rol.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Een verandering in de werkwijze van de raad, de raad zal vooraf de norm stellen waaraan minimaal moet worden voldaan. Hoe ver dit in detail zal gaan is per gemeente verschillend. De raad zal alert moeten zijn bij de invoering omdat alle domeinen betrokken worden bij de nieuwe omgevingswet.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

De raad in Deventer heeft ervoor gekozen extra te investeren in de griffie. Er is voldoende ruimte voor opleidingen en ondersteuning wanneer daar behoefte aan is.

Kritiek is altijd goed en houdt je scherp.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een sterke griffie kan de raad helpen om beter en krachtiger te kunnen opereren. Daarnaast is het ook belangrijk dat daar waar nodig extra scholing of trainingen worden georganiseerd.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Beide zijn belangrijk, om inwoners goed bij te kunnen staan is inhoudelijke kennis ook nodig.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Helemaal mee eens.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Samenwerken in regioverband is een uitdaging. Het is aan de raad zelf om samen met de wethouder goed aangehaakt te blijven over besluiten die worden genomen. In Deventer hebben we zeer regelmatig overleg over de laatste stand van zaken. Daarnaast ontvangen we de inbreng van andere gemeenteraden en adviesraden uit alle gemeenten die participeren in ons regioverband.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Als ik opnieuw gekozen wordt ga ik graag nog een periode door als raadslid

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Kies een portefeuille die bij je interesses past. Laat je goed bijpraten over besluiten die door de vorige gemeenteraad zijn genomen. Klop met vragen aan bij de griffie of ga in gesprek met raadsleden die al een periode actief zijn geweest.