Koen Bokhorst
Je bent pas echt een goed (lokaal)politicus als je je kennis kan combineren met wat er gebeurt in de stad.

Koen Bokhorst, Almere

Koen Bokhorst

Gemeente Almere

Naam: Koen Bokhorst
Raadslid in de gemeente: Almere
Raadslid sinds: Maart 2018
Partij: Almeerse VVD
Hoofdberoep: Verenigingscoördinator op het partijbureau van de VVD
Twitter: Koen Bokhorst
Facebook:Koen Bokhorst 
Instagram: Koen Bokhorst
LinkedIn: Koen Bokhorst 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Als jonge Almeerder heb ik mijn stad zien veranderen van een jonge tot een volwassen stad en in al die jaren heb ik veel vrienden en kennissen gesproken over wat er beter kan aan Almere. Almere vierde onlangs haar 45e verjaardag en dat betekent dat het jonge Almere ouder wordt en de stad waarin ik ben opgegroeid en mij thuis ben gaan voelen voor een aantal grote uitdagingen is komen te staan zoals op het gebied van de wonen, veiligheid, onderwijs en duurzaamheid. Aan die uitdagingen wil ik mijn steentje bijdragen. Niet door te schreeuwen langs de zijlijn, maar door signalen van mijn vrienden, kennissen en onze inwoners ook daadwerkelijk om te zetten naar resultaat zodat wat goed is aan Almere goed blijft en wat beter kan ook beter wordt.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Het voelt gek om dat over jezelf te zeggen, maar ja, als het gaat om de besluiten die wij nemen als gemeenteraad voelt het wel alsof wij als raad het hoogste politieke orgaan zijn. Dat komt omdat de besluiten die wij nemen onze inwoners direct raken en impact hebben in de stad.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Raadsleden zouden er wat meer op uit moeten gaan. Meer de stad in om te zien, te horen en te ervaren wat de impact is van besluiten die wij als raad nemen. Als Almeerse VVD doen wij dat regelmatig, maar ook wij zouden dat nog vaker kunnen doen. Nog te veel en te vaak speelt de politiek zich af in de raadzaal of carrouselvergaderingen (de Almeerse commissievergaderingen). In het huidige lokale politieke systeem ligt daar nu nog de nadruk op, want in de raadzaal of carrouselvergaderingen vinden doorgaans de debatten en de besluiten plaats, maar het feit dat het opkomstpercentage zo laag is bij gemeenteraadsverkiezingen betekent dat we in de toekomst anders politiek moeten gaan bedrijven. Minder op het stadhuis en meer de stad in. Dat zou een gemeenteraad krachtiger en relevanter maken.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

De raad van Almere is een mondige gemeenteraad en neemt geen blad voor de mond als het gaat om samenwerkingsverbanden. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Onze raad stelt zich dan elke keer weer de vraag: wat voor meerwaarde heeft deze samenwerking nu écht voor onze stad en haar inwoners. Om onze ogen op de bal te houden zijn wij in Almere bijvoorbeeld de (M)RA-dar begonnen. Een technische sessie waarin raadsleden voordat ons college binnen de MRA in gesprek gaat, kan bijsturen.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

De beste manier van burgerparticipatie waren voor mij de stadsgesprekken om te komen tot een nieuw coalitieakkoord en een aantal besprekingen van de gemeenteraad op locatie. Tijdens de stadsgesprekken in alle stadsdelen van Almere konden inwoners input geven over situaties in hun wijk. Deze input is gebruikt om het coalitieakkoord beter te laten aansluiten bij de behoeften en signalen van inwoners. Bij het vergaderen op locatie (pre-corona) zoeken wij als raad letterlijk en figuurlijk onze inwoners op. Deze besprekingen vinden dan plaats in de wijk of buurt waar een bepaalde ontwikkeling zich afspeelt en inwoners daar ook direct op kunnen reageren. In plaats van inwoners die naar ons toe moeten komen, komen wij dus zelf naar inwoners toe.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

De raad van Almere heeft een griffie van elf personen en biedt verschillende vormen van opleiding, onderzoek en ondersteuning. Daarnaast werkt onze griffie continu aan een platform waarop raadsleden kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ik ben bijvoorbeeld zelf ook voorzitter van de carrouselvergaderingen en jaarlijks komen de voorzitters meermaals bij elkaar voor trainingen en intervisies. Daarnaast organiseert onze griffie twee keer per jaar studiedagen waarin meerdere facetten van het raadswerk uitgelicht en verdiept worden. Eén van de studiedagen (pre-corona) is een werkbezoek aan een andere gemeente om te gluren bij de buren en te leren van andere gemeenten.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Het lijkt mij geen goed idee om de burgemeester direct te kiezen. Daarmee zou de benoeming van een burgemeester een populariteitswedstrijd kunnen worden terwijl een burgemeester meer is dan alleen het gezicht van de gemeente. Een burgemeester moet onze stad ook naar buiten vertegenwoordigen en moet in staat zijn het politieke proces lokaal te bewaken. Het huidige systeem waarin een door het volk gekozen vertegenwoordiging de burgemeester kiest is voor mij een systeem dat zorgt voor een goede verhouding tussen raad en de burgemeester.  

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

De raad van Almere wordt door elf griffianen ondersteund. Hun inzet wordt door velen in de raad van Almere gewaardeerd. De ondersteuning vanuit de griffie is professioneel en robuust. De vraag is wel of we vooral moeten blijven inzetten op een stevige griffie of dat we in de toekomst meer moeten investeren in de individuele ondersteuning van fracties om zo de kwaliteit van lokale fracties te verbeteren. Op dit moment is Almere de achtste stad van Nederland en het is onze ambitie om met 350.000 inwoners te groeien naar de vijfde stad van Nederland. We zien bij andere grote steden dat fracties een eigen fractiebureau hebben. Dat is in Almere (nog) niet het geval, maar wellicht wel een optie voor de toekomst. 

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Ja. Onze griffie werkt aan een overdrachtsdocument, maar niet alleen dat. Er wordt ook gekeken naar andere manieren om straks de nieuwe raad bij te staan zoals trainingen op maat, studiedagen voor de gehele gemeenteraad, etc.  Wat ik de gemeenteraad vooral wil meegeven in een overdrachtsdocument is dat de tijd die je hebt voor het raadswerk beperkt is. Velen hebben er ook nog gewoon een baan naast. Kies er dus voor om je tijd nuttig in te zetten. Staar je niet blind op beleidsnotities en -plannen of andere documenten. Je bent naar mijn mening pas echt een goed politicus als je je kennis kan combineren met wat er gebeurt in de stad. Trek er dus op uit! Ga in gesprek met ambtenaren, inwoners en ondernemers over wat er leeft in de stad. Pas als je dat goed doet kan je je als raadslid ook echt als volksvertegenwoordiger inzetten voor jouw gemeente.  

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Ik wil door als raadslid omdat het werk nog niet af is. Vier jaar raadslid zijn klinkt lang, maar in de praktijk valt dat erg mee. Het duurt in de politiek soms best lang voordat je ook echt resultaat bereikt. De afgelopen jaren waren in Almere vooral de jaren van het bespreken van en besluiten over visies over de verdere groei van Almere. De komende jaren moeten deze visies omgezet worden naar concrete verbeteringen voor onze stad. Daar wil ik mij samen met team Almeerse VVD en onze inwoners de komende jaren voor blijven inzetten.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Hoewel ik niet snel kansen uitsluit, is dat in dit geval niet aan de orde en kijk ik er vooral naar uit om de komende jaren met team Almeerse VVD aan de slag te gaan voor Almere.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Waar ik vooral trots op ben zijn de teamprestaties die wij hebben geleverd. Sommige raadsleden hebben een waslijst aan moties of amendementen waarop ze trots zijn dat ze zijn aangenomen. Mijn kracht zit vooral in de verbinding met de stad, maar ook de samenwerking binnen onze fractie. Ik ben er trots op dat wij als team onze stad hebben kunnen laten zien dat er een stabiele en sterke VVD-fractie staat die met een positieve blik en vol optimisme naar de toekomst gaat voor het beste resultaat voor onze stad en haar inwoners.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Mijn beste tip voor nieuwe raadsleden is om als volksvertegenwoordiger niet de inwoners uit het oog te verliezen. Op papier weten wij allemaal – als raadsleden – heel goed waarom wij in de lokale politiek zitten, maar in de uitvoering van onze functie zie ik dat niet altijd terug. Veel van de besprekingen vinden plaats in het stadhuis, maar het echte werk vindt plaats in de stad. We voelen ons allemaal thuis in Almere en laten we dat gevoel als één raad van Almere uitstralen. De verschillen tussen de verschillende politieke partijen mogen gehoord worden, maar uiteindelijk vertegenwoordigen wij gezamenlijk onze inwoners en willen wij dat iedereen zich in onze gemeente kan thuis voelen.

Vorige/volgende