Lars Ruiter
De gemeenteraad is de perfecte plaats om wensen van inwoners om te zetten in werkelijkheid.

Lars Ruiter, Hollands Kroon

Lars Ruiter

Gemeente Hollands Kroon

Naam: Lars Ruiter
Raadslid in de gemeente: Hollands Kroon
Raadslid sinds: Maart 2018
Partij: VVD Hollands Kroon
Hoofdberoep: Student bestuurskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
LinkedIn: Lars Ruiter

Waarom bent u raadslid geworden?

Eigenlijk om twee redenen. De eerste reden is dat ik graag de gemeenteraad wilde verjongen en mijn verfrissende visie wilde delen. Ik was van mening dat ik andere inzichten heb dan de destijds zittende raadsleden. De tweede reden is dat ik graag in gesprek ga met mensen en een luisterend oor bied. De gemeenteraad is de perfecte plaats om wensen van inwoners om te zetten in werkelijkheid.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, dat beleef ik zo. Ik maak met mijn partij deel uit van de coalitie. Desondanks dat worden er soms besluiten genomen die anders zijn dan het college, tevens ook 'mijn college', adviseert.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

De Regionale Energiestrategie. In onze relatief grote gemeente met lage bevolkingsdichtheid wordt op agrarisch land ontzettend veel voedsel geproduceerd. Het is dus onverstandig deze waardevolle percelen vol te plaatsen met zonnepanelen of windmolens. En toch hebben wij een uitdaging voor ons liggen. Deze uitdaging op innovatieve wijze aangaan, daar wil ik het verschil maken!

De gemeenteraad is de perfecte plaats om wensen van inwoners om te zetten in werkelijkheid.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, 1% van het gemeentelijk buget is redelijk veel. Ieder raadslid heeft in Hollands Kroon een vast bedrag om te besteden aan opleiding. In iedere fractie is dit bedrag ook te verdleen over personen die daar meer behoefte aan hebben.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Belangrijk. De griffie geeft vaak, ook ongevraagd, advies hoe de raad beter kan functioneren. Een proactieve griffie is iets om goed bij stil te staan.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Stabiliteit. In Hollands Kroon vinden er relatief vaak wisselingen op de griffie plaats. Helaas is dit niet altijd beheersbaar.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Politieke bewustwording bij de inwoners. Het is opvallend dat ontzettend weinig inwoners hun volksvertegenwoordigers kennen. Hierin is ook een rol weggelegd voor de raadsleden.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Nee. Om eerlijk te zijn vind ik de controlerende rol die wij als raadsleden kunnen uitoefenen op gemeenschappelijke regelingen te gering.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Onlangs is er in onze raad een verordening burgerinitiatief aangenomen. Dit maakte onderdeel uit van het coalitieakkoord. Middels deze verordening kunnen inwoners gezamenlijk punten op de politieke agenda plaatsen.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Representatie door volksvertegenwoordigers. Niet iedereen heeft behoefte aan participatie. Het zou niet zo moeten zijn dat assertieve mensen meer invloed hebben.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Slechts vijf van de 29 raadsleden zijn vrouw in mijn gemeente. Daartegenover is het halve college, waaronder de burgemeester, wel vrouw!

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Oneens. Een debat is er om van gedachten te wisselen. Het ventileren van mijn politieke overtuiging maakt natuurlijk wel deel uit van het debat.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad, omdat een burgemeester op dit moment nog niet geheel democratisch wordt verkozen. In het geval dat dit wel het geval is, ben ik van mening dat de raad nog steeds het hoogste orgaan zou moeten zijn.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Eens. Een aanval tegen ieder raadslid is verwerpelijk, ongeacht zijn politieke voorkeur. Mondeling kenbaar maken dat je het met een beslissing oneens bent is oké, maar wees dan wel bereid om te luisteren waarom een raadslid die keuze heeft gemaakt.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Het is nu nog geen succes, maar het ziet er wel naar uit dat het een succes wordt: de realisatie van een sportcampus met zwembad, scholen en sportverenigingen in één. Nu kinderen en jongeren minder vaak buiten zijn, kan dit net de prikkel zijn die zij nodig hebben.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ga vooral in gesprek met de mensen buiten je eigen fractie.

Vorige/volgende