Lefty Snackers
De democratische legitimiteit komt onder druk te staan door tal van samenwerkingsverbanden.

Lefty Snackers, Brunssum

Lefty Snackers

Gemeente Brunssum

Naam: Lefty Snackers
Raadslid in de gemeente: Brunssum
Raadslid sinds: 2007-2009 & 2010-heden
Partij: Burger Belangen Brunssum Lijst Palmen
Hoofdberoep: Jurist arbeidsrecht & HRM

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Er was een raadszetel vacant en ik had interesse. Doorslaggevend om raadslid te worden was de steun en ruimte die ik kreeg van het thuisfront. Raadslid zijn vraagt veel tijd naast mijn werk en gezin. Ik wil mijn gezin bedanken voor de ruimte en tijd die ze mij geven. Dat is niet vanzelfsprekend.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Vaak wel maar niet altijd. In de praktijk lijkt het college gevolgd door de coalitie het hoogste orgaan. Raadsbesluiten staan daardoor vaak op voorhand vast. Hierdoor komt er niet echt een discussie op organische wijze tussen alle raadsleden op gang. Discussie tussen alle raadsleden, niet alleen tussen de woordvoerders, is essentieel voor het niveau van besluitvorming en de kwaliteit van het lokaal bestuur.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik vind het belangrijk dat de gemeenteraad zijn rol pakt met de al aanwezige raadsinstrumenten. Open discussies vind ik nodig door middel van het uitwisselen van standpunten zonder dat discussies onder het mom van procesbewaking vroegtijdig in de kiem worden gesmoord.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben een praktisch, doelgericht type dat in voorkomende gevallen bereid is tot compromissen in de raad om de belangen van burgers te behartigen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. Als raadslid ben je gekozen om burgers te vertegenwoordigen op de manier die bij jou past en bekend is. Respect dient hierbij in acht te worden genomen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Door keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het is verder belangrijk dat ik als raadslid actief, op tijd en volledig wordt geïnformeerd.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Dit kan altijd beter. De democratische legitimiteit komt onder druk te staan door tal van samenwerkingsverbanden. Ik merk dat de gemeenteraad op steeds grotere afstand van samenwerkingsverbanden staat. Ik zie wel het praktische nut van samenwerking in omdat problematiek niet stopt bij de gemeentegrens. Juist samenwerking kan dan nuttige schaalvoordelen geven. Ik hoop dat de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen gemeenteraadsleden in de praktijk meer controle en invloed geven op de besluitvorming van dit soort samenwerkingen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Wijkgericht werken is al jaren een goed middel om burgers te betrekken. Dit gebeurt met buurtnetwerken, wijkwethouders en wijkhuizen. Daarnaast worden er ook straathoeksessies gehouden waarbij burgers kunnen aangeven of er in een wijk iets beter of anders kan.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Hier ben ik het mee eens. De burgemeester wordt geacht boven de partijen te staan en kan daarom voorzitter van de gemeenteraad blijven.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning van onze griffie is goed en ik heb geregeld contact. Adviezen, suggesties en vragen worden in de regel serieus opgepakt. De griffie is benaderbaar, betrokken, adviseert en denkt mee. Ik hoor het wel van de werkgeverscommissie wanneer er extra budget nodig is voor ruimere ondersteuning.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Er is naar mijn inzicht geen actief gemeentelijk beleid om bepaalde doelgroepen te activeren. De politieke partijen en de burgers zelf zijn aan zet.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik wil me inzetten voor een duurzame samenleving waarin iedereen de kans heeft om mee te doen en bestaanszekerheid heeft.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Blijf gewoon jezelf.

 

Vorige/volgende