Léon van Dun
Als raad hebben we elkaar nodig.

Léon van Dun, West Betuwe

Léon van Dun

Gemeente West Betuwe

Naam: Léon van Dun
Raadslid in de gemeente: West Betuwe
Raadslid sinds: 1 oktober 2017
Partij: Dorpsbelangen West Betuwe
Hoofdberoep: Accountant

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Omdat ik met mijn financiële kennis een waardevolle bijdrage wil leveren binnen de gemeenteraad.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Jawel. Ik ben van mening dat je kritisch moet blijven op het college ongeacht of je binnen de coalitie of in de oppositie zit.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik vind het belangrijk dat raadsleden binnen diverse commissies zoals werkgeverscommissie, commissie nieuwkomers, auditcommissie etc. met ondersteuning van de griffie het voorwerk doen ter advisering aan de gemeenteraad. Dat werkt mijns inziens binnen onze gemeente erg goed.

We zitten in een proces met belangrijke keuzes over de energietransitie, woningbouw, nieuwkomers etc. Ik denk dat goede uitleg waarom gekozen wordt voor bepaalde oplossingen relevant is om draagvlak bij de inwoners te krijgen en te behouden..

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ga graag in gesprek met inwoners en met raadsleden onderling. Ik voel mij een betrokken raadslid met een open mind. Als raad hebben we elkaar nodig. Wij zitten er immers allemaal voor onze inwoners. Als voorzitter van de auditcommissie heb ik ervoor gepleit dat de gehele raad een kennissessie ‘rechtmatigheidsverantwoording’ kunnen bijwonen, zodat voor iedereen duidelijk wordt wat er vanaf het verslagjaar 2023 gaat veranderen. Ik ervaar mijzelf als een schakel in een grote ketting. Als er één schakel uitvalt staan we met z’n allen minder stevig.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, onder voorwaarde dat er wel fatsoensnormen worden gehanteerd. Dus geen persoonlijke aanvallen of beledigingen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Omdat de informatie steeds uitgebreider en ingewikkelder wordt, ontkom je er niet aan om te varen op de expertise van andere raadsleden. Die expertise van anderen op deelgebieden, welke ik onvoldoende beheers, koester ik en gebruik ik mede voor mijn oordeelsvorming.

Uit ervaring binnen mijn eigen accountantspraktijk weet ik ook hoe belangrijk het is om te kunnen steunen op die derden expertise om complexe materie te doorgronden.

Omdat wij na de verkiezingen een verdubbeling van onze fractie hebben gekregen is het makkelijker geworden om taken te verdelen. Iedereen zoekt daarin zijn eigen weg en vorm. We blijven constant bezig om ook de nieuwkomers binnen onze fractie geleidelijk aan steeds meer taken en dossiers te geven waarin zij interesse en ervaring hebben.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Wij hebben als raad via onze griffie (in samenwerking met de regio griffies) veel steun gehad om samen met andere gemeenten de regionale samenwerkingsverbanden beter te doorgronden om hier meer grip op te krijgen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Wij zijn bezig met de omwenteling naar kerngericht werken. Dat is een filosofie en werkwijze om in de kernen samen met inwoners en partners naar problemen en kansen te kijken en te handelen. Daar wordt voldoende geld voor uitgetrokken om dit kans van slagen te geven.

Wij werken de komende jaren verder aan de uitvoering van de kernagenda’s  en zetten in op het verder ontwikkelen van netwerken in de verschillende kernen.

Het jaar 2024 is voor ons het pilotjaar voor de paragraaf kerngericht begroten. In de komende jaren zullen we deze paragraaf verder door-ontwikkelen. Zo willen we de budgetten steeds meer koppelen aan activiteiten en projecten in de kernen.

 9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Mee eens. Er moet sprake zijn van een onpartijdige en neutrale voorzitter bij de gemeenteraad.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ben tevreden over de ondersteuning door onze griffie. Voor vragen en begeleiding op ons raadswerk bieden zij vakkundige hulp.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Onze raad doet m.b.t. de besluitvorming niets specifieks met mensen met een migratieachtergrond. Onze eigen fractie bestaat overigens wel uit 50% mannen en 50% vrouwen. En de gehele raad uit ca. 40% vrouwen.

12.Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik ben lid van de kerngroep Raden in Verzet/Samen voor Elkaar. Wij strijden met een kerngroep van negen raadsleden namens alle 8000 raadsleden in Nederland voor structureel voldoende middelen om alle bij de gemeenten neergelegde maatschappelijke taken goed uit te kunnen voeren. De dreigende tekorten vanaf de ravijnjaren 2026 zullen ertoe leiden dat wij fors moeten gaan bezuinigen en/of taken niet meer kunnen uitvoeren, met alle gevolgen van dien voor inwoners. Dat kan het einde betekenen van zwembaden, bibliotheken en sportvoorzieningen. Maar de gevolgen zullen ook te merken zijn voor de jeugdhulp, ouderenhulp en de zorg voor de meest kwetsbaren. Ons manifest ‘Zonder geld geen gemeenten’ is door meer dan 300 gemeenten ondertekend. Het financiële ravijn van 3 miljard euro is simpelweg niet op te hoesten door de gemeenten.

Ik blijf mij dan ook inzetten voor structureel voldoende middelen om alle bij de gemeenten neergelegde maatschappelijke taken goed uit te kunnen voeren.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Realiseer dat raadswerk veel tijd kost. Omdat je niet alles kunt behappen, moet je keuzes maken in dossiers en thema’s. Probeer daar de verdieping in te zoeken.

Vorige/volgende