Luuk de Vré
Baas zijn over de eigen agenda en de gemeentelijke agenda. Als Raad is het van belang om aan de voorkant van een onderwerp mee te participeren en daarover in gesprek te gaan.

Luuk de Vré, Ouder-Amstel

Luuk de Vré

Gemeente Ouder-Amstel

Naam: Luuk de Vré
Raadslid in de gemeente: Ouder - Amstel
Raadslid sinds: 2014
Partij: CDA
Hoofdberoep: Accountant (nog beperkt)
LinkedIn

 

1. Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben in 2013 hiervoor gevraagd door het lokale CDA. Naast mijn werk als accountant heb ik vele jaren een reeks nevenfuncties vervuld, ook in de lokale samenleving van Ouder-Amstel. Ik ben ingegaan op het verzoek want het leek mij interessant en leuk ook te zien hoe het werkt ‘aan de andere kant van de tafel’, in dit geval de gemeente in plaats van als bestuurder van een instelling of vereniging.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Uiteindelijk wel vind ik, maar dan moet de Raad dit voortdurend verdienen. Ik en mijn collega’s moeten niet in de eigen ‘raadsbubbel’  blijven hangen. Meebewegen met ontwikkelingen in de (lokale) samenleving vind ik heel belangrijk. En er mee in gesprek gaan.

Een ontwikkeling waar we als Raden wat mee moeten en ook mee kunnen is burgerparticipatie. Dat is wat anders dan burgers op alles hun zin geven. Maar een goede dialoog met inwoners en stakeholders bij belangrijke ontwikkelingen (en die hebben we in onze snel groeiende gemeente), verhoogt de kwaliteit van besluitvorming. Op zich zien wij dit in onze Raad als belangrijk, maar het kan altijd scherper en beter.

3. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Baas zijn over de eigen agenda en de gemeentelijke agenda. Met een paar collega’s en onze griffier heb ik twee jaar een cursus gevolgd over dit onderwerp. Als Raad is het van belang om aan de voorkant van een onderwerp mee te participeren en daarover in gesprek te gaan. Dit leidt tot een betere kaderstelling en ook kun je als individueel raadslid het gesprek met inwoners en bedrijven dan beter voeren. Voorkomen moet worden dat je alleen achteraf (bij de besluitvorming op het einde van de rit) er nog wat van kan vinden.

4. Wat heeft uw raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Een lastig onderwerp, want in een niet zo grote gemeente als de onze zijn er een aantal grote samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. We moeten in ieder geval zorgen voor een goede vertegenwoordiging als Raad in regelingen waar dat mogelijk is. Dat lukt redelijk in onze Raad. En waar dat niet zo is, moeten we dat toch bewerkstelligen. Zelf heb in de afgelopen zever jaar altijd wel als afgevaardigde in één of enkele van deze verbanden kunnen participeren (regionaal raadsledenplatform binnen Metropoolregio Amsterdam en platform voor raadsleden bij een vergaande ambtelijke samenwerking tussen drie gemeenten). Ik heb daardoor meer kennis kunnen krijgen van het regionale beleid. Daar wordt onze Raad niet slechter van. En we moeten altijd als Raad alert blijven op wat regionaal speelt.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Het beste voorbeeld in onze gemeente vind ik het co-productieproces met inwoners dat onze gemeente heeft uitgevoerd (en het is nog niet afgerond) bij het ontwerpen van een nieuw en meer eigentijds dorpscentrum van Ouderkerk aan de Amstel. Dit is een heel intensief proces geweest en is het nog steeds, maar het heeft wel contouren opgeleverd voor een beter dorpscentrum. Op dit moment is veel energie gegaan naar de evaluatie van dit proces, ook met de Raad. Daar zijn waardevolle adviezen uitgekomen.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Het is, zeker in geld gemeten, krap. Maar daarbij teken ik wel aan dat de hele bekostiging voor gemeenten erg krap is. Ook wij moeten in onze gemeente zeer scherp op de financiën letten en ons primair richten op onze kerntaken. Maar ik zie dat onze griffier het heel erg druk heeft en eigenlijk het ‘beetje meer’ dat je als raadslid graag zou willen, er niet bij kan doen.

"We moeten altijd als Raad alert blijven op wat regionaal speelt"

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Hier heb ik niet direct een antwoord op. Wat ik wel vind is dat de huidige positie van de burgemeester, ook ten opzichte van de Raad best goed kan werken. In onze gemeente heb ik ervaringen gehad met zes opeenvolgende burgemeesters (als raadslid en vanuit andere functies) en die vind ik allen positief. Verder valt mij in de Coronacrisis op dat de burgemeesters in ons land een gezaghebbende rol hebben als sparringspartner bij het landelijke beleid hierover. En dat is niet onbelangrijk, ook voor het draagvlak. De ervaringen die ik zelf heb, geven mij dus persoonlijk niet direct aanleiding om te zeggen dat het anders beter zou zijn. Open staan voor nieuwe ontwikkelingen is niet verkeerd, maar dit onderwerp is voor mij geen prioriteit nummer één.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de  griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Ik waardeer de ondersteuning door onze griffie zeer. Maar zoals eerder geantwoord, wel met een krap budget. Het verder verbeteren van onze positie als Raad (in de verhouding met College maar ook de lokale samenleving) is het belangrijkste aandachtspunt. Daar zou ik meer aandacht voor willen zien, maar om alleen al de dagelijkse ondersteuning goed te doen vraagt in onze gemeente (en vermoedelijk ook elders) veel tijd en aandacht.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Ik herinner mij tweemaal een overdrachtsdocument, maar weet niet meer of dit van het College of van de Raad is. Of je als Raad een uitgebreid overdrachtsdocument moet maken, is niet iets waar ik gelijk ja op zeg. Een nieuwe Raad heeft het recht om onbevangen haar eigen werkwijze te kiezen, gezien het mandaat dat zij heeft gekregen. Maar dat de Raad aan de voorkant van onderwerpen aanwezig is en goed omgaat met burgerparticipatie vind ik ook voor de nieuw te kiezen Raad belangrijke aandachtspunten.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

In de eerste plaats of ik er zin in heb. Het is de afgelopen zeven jaar een tijdsinvestering van gemiddeld twee volle dagen per week geweest, en wat heeft het opgeleverd? En na twee termijnen vind ik het ook gepast om bij mijzelf en met mijn afdelingsbestuur na te gaan wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn van een derde termijn. En afwegen wat andere kandidaten in zouden kunnen brengen. In dat proces bevind ik mij nu.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Als je voor de politiek hebt gekozen, ben je beschikbaar als een beroep op je wordt gedaan. Maar wij hebben een prima wethouder, dus de vraag is niet opportuun.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trost? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

De afgelopen jaar is mij duidelijk geworden dat politiek een teamsport is en geen individuele sport. Als raadslid en fractievoorzitter van de afgelopen jaar ben ik vooral trots op onze fractie en de twee coalities waarin onze fractie met veel energie in heeft geparticipeerd. En ook trots op de keren waarop wij als Raad onze stem hebben laten horen. Dus noem ik geen individuele prestaties. Als gemeente hebben wij ondanks de financiële druk een niet overdadig maar wel voldoende sociaal beleid in stand kunnen houden. Daar ben ik trots op. Daarnaast is het ons als kleine gemeente gelukt om een landelijk ingepland benzinestation langs de A9 (dat zeer detoneerde in het landschap) tegen te houden. Inwoners, College en Raad hebben dit zij aan zij gerealiseerd. Een topprestatie!

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Het is een eer dat de bevolking jou hiervoor heeft gekozen. Realiseer je dat ondanks de drukte en stress die er soms is, want het lidmaatschap van de Raad is zeer de moeite en inspanning waard. Houd het overzicht en als je dreigt te verzanden, bespreek dit in je fractie of met de griffier. Fouten maken mag en dat gaat je zeker overkomen. Anderen zullen je ongetwijfeld daarop wijzen en leer van hetgeen ze je dan vertellen. Ze doen het ook om jou beter te maken als collega! 

Vorige/volgende