U bent hier

Luuk Zaal

Luuk Zaal

Waterland
Het plezier en de mooie ervaringen zijn voor mij belangrijker dan een vergoeding.

Raadslid sinds: juni 2017
Partij: D66
Hoofdberoep: Student bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam
Twitter: @luukzaal
Facebook: http://facebook.com/luukzaald66

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja. Dat beleef ik zeker zo. Dit betekent voor mijzelf dat ik het van het hoogst mogelijk belang acht dat raadsleden en duo raadsleden op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen een gemeente(raad) en deze op een proactieve manier volgen. Het belang van het secuur lezen van stukken als beleidsnota’s of concept zienswijzen van de gemeenteraad spreekt hierin voor zich. Een gedegen voorbereiding is één van de voorwaarden voor een inhoudelijk debat of een goede discussie. Verder vind ik het belangrijk dat raadsleden een oor te luisteren te leggen in de samenleving.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Als raadslid hoop je natuurlijk dat je een wezenlijke bijdrage kan leveren op ieder vraagstuk, maar de praktijk leert dat het goed is om de verschillende onderwerpen te verdelen onder alle fractieleden. Zelf vind ik het belangrijk om bij discussies en debatten over zaken als sport, onderwijs, jeugd, kernraden en burgerparticipatie een waardevolle bijdrage te leveren. En natuurlijk denk en discussieer ik ook mee over andere onderwerpen die in de raad aan bod komen.

Het plezier en de mooie ervaringen zijn voor mij belangrijker dan een vergoeding.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ik ben pas een paar weken gemeenteraadslid dus het is voor mij lastig om een gemiddelde per week te geven. Wat ik nu wel al heb gemerkt is dat het echt verschilt per week. De ene week heb je het vrij rustig, de andere week heb je het weer druk door de fractie overleggen, een voorbereidende raadsvergadering en een discussieavond van de gemeenteraad zelf. Het aantal uren dat ik besteed aan het raadswerk verschilt dus echt per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Ik heb nog geen enkele raadsvergoeding ontvangen en weet ook niet hoeveel dit bedrag bedraagt, dus dat weet ik nog niet. Ik ben raadslid voor de vertegenwoordiging van de Waterlandse burger, en haal veel plezier uit het raadswerk zelf. Het plezier en de mooie ervaringen zijn voor mij belangrijker dan een vergoeding.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Het is natuurlijk belangrijk dat er capabele raadsleden in een gemeenteraad zitten. En voor wat de Waterlandse raad betreft is dit naar mijn mening zeker het geval. Ik vind dat we een heel erg capabele gemeenteraad hebben met veel inhoudelijke kennis van zaken. Ik trek er mij persoonlijk dus niet zoveel van aan.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Er zijn natuurlijk veel meer taken voor gemeentes bijgekomen. De gemeenteraad krijgt er dus ook extra taken bij. Ik weet persoonlijk niet wat er anders is dan voordat deze taken bij de gemeentes lagen aangezien ik pas net raadslid ben en dus niet anders gewend ben. Ik kan me wel voorstellen dat er bevoegdheden bij de gemeenteraad zijn en dit automatisch extra werk meebrengt voor de raadsleden.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De invoering van de Omgevingswet betekent dat beslissingen die gaan over een prettige, schone, veilige en gebiedsgerichte leefomgeving zoveel mogelijk op decentraal niveau genomen worden. Bij het opstellen van een omgevingsvisie door een gemeente zullen niet alleen de gemeenteraad, maar ook andere partners actief betrokken worden bij de totstandkoming van zo’n visie. Denk hierbij aan burgers, ondernemers en andere belangrijke actoren. Een goede zaak, vind ik.

Vanuit een algemene visie krijgen de burgers zelf meer mogelijkheden om aanpassingen te doen aan de fysieke omgeving, mits deze verandering aan de gestelde vereisten voldoet.

Voor de gemeenten betekent dit dat zij de focus moeten verleggen van vergunningsverlening naar handhaving en voorlichting. In de Waterlandse gemeenteraad staan er vaak (afgewezen) (bouw)projecten op de agenda, dus voor ons zou dit wellicht betekenen dat deze agendapunten vervallen of in een mindere mate aan bod zullen komen. De rol van de gemeenteraad bij de totstandkoming van een omgevingsvisie wordt uiteraard groter, aangezien er nu ook veel meer actoren mee zullen praten.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Dat weet ik niet. Ik weet (uit eigen ervaringen) wél dat we een goede griffie hebben die de raadsleden op een gedegen wijze ondersteunt.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik denk dat de gemeenteraad in de afgelopen jaren steeds relevanter is geworden. Met de transitie van nationale taken naar de gemeenten is de rol van gemeenteraden alleen maar relevanter en belangrijker geworden.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat zowel de emoties en ideeën van inwoners als de inhoudelijke kennis essentiële handvatten zijn voor een gemeenteraadslid. Aan de ene kant vertegenwoordig je de burger, aan de andere kant is het van belang dat je vraagstukken op een realistische manier kunt bekijken, waarvoor inhoudelijke kennis van essentieel belang is.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Daar ben ik het mee eens. Raadsleden functioneren als verbindende schakel tussen de beleidsvorming binnen een gemeente en de geluiden in de samenleving. Deze rol is van belang voor een gezonde lokale democratie.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Ja. Onze gemeente is relatief klein (17.000 inwoners) en ik ben van mening dat we onze opinie via raadsvertegenwoordigers goed over kunnen brengen in deze samenwerkingsverbanden.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Dat hoop ik, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de lijstadviescommissie binnen onze partij. Ik ga mij in ieder geval kandidaatstellen voor een verkiesbare plek op onze kieslijst.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Voordat ik deze vraag kan beantwoorden moet ik toch echt iets langer meedraaien in onze gemeenteraad! Wordt vervolgd?