Maaike Moulijn
Ik vind het belangrijk dat we een leefbare aarde achterlaten voor toekomstige generaties.

Maaike Moulijn, Apeldoorn

Maaike Moulijn

Gemeente Apeldoorn

Naam: Maaike Moulijn
Raadslid in de gemeente: Apeldoorn
Raadslid sinds: 2018
Partij: Partij voor de Dieren
Hoofdberoep: Ondernemer
Twitter: @MaaikeMoulijn
Facebook: Maaike Moulijn

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben een wereldverbeteraar, ik vind het belangrijk dat we een leefbare aarde achterlaten voor toekomstige generaties. Dat toon ik zowel in de raad (met voorstellen) als thuis (zo klimaatneutraal, dier- en natuurvriendelijk mogelijk leven). Ik vind het belangrijk om echt verschil te maken, dus als fractie agenderen we veel onderwerpen. Daarnaast ben ik een activistisch raadslid, want zichtbaar zijn en een voorbeeldfunctie hebben, vind ik belangrijk. Dus niet alleen praten, maar ook aan de slag. Zo heb ik samen met anderen vorige maand het initiatief genomen om met de hele raad zwerfafval op te ruimen. Dat werd zeer gewaardeerd door inwoners, die ook gingen meehelpen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Op papier is de raad het hoogste politieke orgaan. In de praktijk zie je dat raadsleden (zeker van coalitiepartijen) hun stemgedrag vaak laten afhangen van wat het college voorstelt. Ze hanteren vooral de bestuurdersstijl, gericht op het zorgvuldig doornemen van stukken, het proces en de uitvoerbaarheid. Dat type raadslid heb je ook nodig, maar ik denk dat het voor de democratische besluitvorming goed zou zijn als er meer kritische en idealistische raadsleden zouden zijn die tegenspraak, reflectie en visie inbrengen. Pas dan kun je alle voors en tegens goed afwegen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Klimaat, dieren, natuur en milieu. Daar doen we in de raad voorstellen voor, maar we brengen ook ambtenaren, inwoners en organisaties op goede ideeën. Zo hebben we deze week een motie voor een klimaatparagraaf ingediend, zijn de kinderboerderijen na kritiek van ons duurzamer en diervriendelijker geworden, na vragen van ons zijn bedrijven aan het onderzoeken of Apeldoornse evenementen duurzamer kunnen en ligt er mede door onze bijdragen nu een zeer ambitieus groenplan en uitvoeringsplan biodiversiteit.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Ja, voor raadsleden van grote gemeenten wel, voor kleine gemeenten niet. Als raadslid van een grote gemeente ontvang ik netto € 1.011,00 per maand. Ik besteed zo’n 20 uur per week aan het raadswerk. Het uurloon is daarmee een stuk lager dan ik normaal verdien, maar het is veel meer dan een bijstandsmoeder ontvangt. Belangrijkste eigenschap van een raadslid is om zich met compassie in te zetten voor een betere wereld, ongeacht de vergoeding.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ja, ik wil graag een goed raadslid zijn en de democratie is erbij gebaat als de kwaliteit van de raad en raadsleden goed is. Maar het is best lastig om een goed raadslid te zijn en van alle gemeentelijke onderwerpen voldoende kennis te hebben. Ik ben blij dat we in Apeldoorn een zeer gevarieerde fractie hebben met verschillende achtergronden en deskundigheden. Ook kunnen we beroep doen op een ondersteunende griffie en zeer welwillende ambtenaren. Daarnaast laten wij ons door inwoners en deskundigen adviseren.

Ik vind het belangrijk dat we een leefbare aarde achterlaten voor toekomstige generaties.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja, de raad heeft veel meer taken erbij gekregen en waar eerst het fysieke domein het grootste deel van de begroting besloeg, is dat nu het sociale domein geworden. Dat vraagt om andere expertises van raadsleden.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De omgevingswet biedt grote kansen om datgene wat de raad belangrijk vindt te beschermen en te stimuleren, zoals schone lucht, biodiversiteit en klimaatneutraliteit. Maar dan moet de raad wel een duidelijke visie hebben over wat nu echt belangrijk is in een gebied. Als de raad geen duidelijke keuzes maakt, dat wil zeggen alles moet maar kunnen, dan ben ik bang dat de omgevingswet ontaardt in burenruzies en onvoldoende bescherming van inwoners tegen initiatieven die hen schaden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, bij onze raad is er een kritische rekenkamercommissie, de raad spreekt jaarlijks uitgebreid met de accountant, de griffie ondersteunt en organiseert opleidingen. Daarnaast worden er vanuit de Partij voor de Dieren opleidingen georganiseerd, bezoeken we congressen en lezen we vakliteratuur om onze kennis te vergroten.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Kritische raadsleden met een duidelijke visie op de maatschappij en die eigen voorstellen naar voren brengen.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Oneens, integriteit is een lastig onderwerp. Er zijn objectieve maatstaven, maar vaak gaat het verkeerd wanneer zaken niet integer voelen. Een gedeputeerde die ook lid is van de Raad van Commissarissen van een bank, terwijl die bank belangen heeft in de agrarische sector, waar de provincie over gaat. Is dat integer? Volgens de regels mag het, maar het voelt niet integer. Dat soort kwesties worden nog onvoldoende besproken.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Nee. Alleen het doornemen van alle stukken en het vergaderen met presidium, raad en fractie kost al minimaal 10 uur in de week. Als je zelf met voorstellen wilt komen, inwoners wilt betrekken en werkbezoeken wilt afleggen, ben je echt veel meer tijd kwijt.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik vind beide belangrijk. Je moet besluiten nemen met je hart en je hoofd.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, dat kan beter. Door regionale samenwerkingsverbanden worden taken toch meer op afstand gezet. In Apeldoorn is bijvoorbeeld het regionale doelgroepenvervoer (PlusOV) helemaal verkeerd gegaan. Het is dan heel lastig om als raad bij te sturen.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Klimaatneutraal, schoon en gezond Apeldoorn, waarbij meer ruimte is voor natuur en dieren en duurzame landbouw.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf dicht bij jezelf, verschuil je niet achter gemeentelijke processen en vakjargon, zet je in voor je idealen en probeer het verschil te maken!

Vorige/volgende