U bent hier

Margret Stolk

Margret Stolk

Dordrecht
Participatie is mooi alleen is dat niet voor alle inwoners even vanzelfsprekend

Raadslid sinds: 2014
Partij: VSP Dordrecht
Hoofdberoep: re-integratiebegeleider

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben een echt lokaal gemeenteraadslid die altijd het algemeen belang dient. Ik ben eerlijk en oprecht, ik sta voor mijn stad Dordrecht en haar inwoners. Mijn drijfkracht en passie komen recht uit mijn hart.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Het klopt dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is maar dat voel ik zo niet altijd, integendeel! Het college maakt het beleid en als gemeenteraadslid/fractie mag je er iets van vinden. Bij een minderheid in de oppositie trek je altijd aan het kortse eind. De afgelopen 3,5 jaar zijn voor mij heel leerzaam geweest, dat je als raad veel meer aan de voorkant zou moeten sturen en met ideeën moet komen om zo veel meer je invloed te pakken.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

De afgelopen periode hebben we als raad ingezet op de decentralisaties. Als raadslid heb ik vooral het verschil geprobeerd te maken op het terrein van de WMO en de Participatiewet omdat met name deze transites veel gevolgen gehad hebben voor onze achterban, de oudere inwoners in de stad.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Met alle (raads)vergaderingen en de voorbereiding daarvan ben ik gemiddeld vijftien uur per week kwijt. Daarnaast gaan er ook vele uren zitten in gesprekken met organisaties, bewoners, clubs et cetera. Bij elkaar komt dat op een totaal van zo’n 20 à 25 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

De raadsvergoeding vind ik wel passend maar gezien de hoeveelheid werk die je hebt en de bijbehorende verantwoordelijkheden is het raadswerk naast een volledig baan bijna niet te doen. Natuurlijk kan je zeggen: “je krijgt een vergoeding dus kan je minder gaan werken”, maar dat is niet bij elke werkgever even makkelijk te regelen. Het is een zeer tijdrovend ‘bijbaantje’ en het is dus erg belangrijk dat je echt iets wilt betekenen voor je stad en je inwoners, dat je een duidelijk beeld hebt waar je over een aantal jaren met je stad wil staan.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Trek ik mij dat aan? Ja, dat trek ik mij wel aan. We hebben in Dordrecht 39 raadsleden en net als ik is iedereen gedreven en wil iedereen iets betekenen. Opbouwende kritiek vind ik erbij horen maar vanaf de zijlijn mensen negatief bestempelen vind ik altijd kwalijk. We nemen als raadsleden beslissingen op hoofdlijnen, stellen kaders en controleren. De raad is een zogenaamd lekenbestuur’: we hoeven niet tot in de details verstand van zaken te hebben en dat kan dan ook nooit een verwijt zijn.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja, er is veel veranderd, onder andere doordat er meer verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn komen te liggen. Participatie is mooi alleen is dat niet voor alle inwoners even vanzelfsprekend? De één is heel zelfstandig en daardoor zelfredzaam, de ander weet echt niet hoe hij dingen aan moet pakken of bij wie hij moet zijn. Dat is de groep die je als gemeente moet proberen te ondersteunen en handvatten moet geven en dat gaat niet van de een op de andere dag goed. Maar iedereen verdient een plek in deze maatschappij, niemand hoeft aan de kant te staan en daar zet ik me als raadslid voor in.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Voor zover ik heb begrepen gaat deze wet volgend jaar in en wordt het wat makkelijker om te gaan bouwen, minder regels zeg maar. Het vraagt om andere manier van denken en werken van burgers, bedrijven en overheden waarbij innovatie hoog in het vaandel staat. Verder moet ik mij er nog goed in verdiepen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

We hebben een Rekenkamer die een aantal onderzoeken per jaar doet en de resultaten zijn goed bruikbaar. Onze raad heeft ook regelmatig trainingen en een enkele keer maken we gebruik van externen op bepaalde thema’s voor onderzoek of het verstrekken van informatie. Mij lijkt het voldoende, zeker omdat de fracties zelf ook nog budget hebben voor opleidingen en zo.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

In ieder geval is het belangrijk dat de stukken die we voorgelegd krijgen alle informatie bevatten die we nodig hebben om besluiten te nemen. Nu zijn dossiers vaak niet volledig, komt er een startnotitie als het werk al bijna klaar is, dat soort dingen. Als de stukken beter zijn kunnen we ook efficiënter vergaderen. We houden dan veel meer tijd over om de stad in te gaan, ideeën op te halen. Vaak is wat je ophaalt onder de inwoners de beste basis die je kan hebben voor de verdere besluitvorming en voor waar je met elkaar naartoe wilt.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Naar mijn idee gaat dit hand in hand met elkaar. Je kan ergens heel veel verstand van hebben en toch verschrikkelijk de plank misslaan omdat je niet luistert naar de mensen, omdat je je niet inleeft wat zaken voor hen betekenen. Alleen uitgaan van ideeën en emoties van bewoners is ook niet de manier, er is altijd een algemeen belang waar je aan spiegelt. Het is niet erg dat niet iedereen blij wordt van bepaalde besluiten, zolang we het als politiek wel belangrijk genoeg vinden om goed uit te kunnen leggen waarom je die besluiten neemt.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Ja, dat vind ik wel.….. moeten we wel meer tijd hebben om de straat op de gaan!

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, helemaal tevreden ben ik daar niet over! Samenwerking is mooi en noodzakelijk maar soms ook onoverzichtelijk. We kennen hier meerdere gemeenschappelijke regelingen en omdat sommige ‘te groot’ zijn georganiseerd hebben we weinig controle op wat er gebeurt, wordt je regelmatig voor een voldongen feit gesteld. Ik ben wel een voorstander van samenwerking, zeker als dat kostenbesparend is met behoud van kwaliteit. Bijvoorbeeld zoals we in de Drechtsteden samenwerken. Wat mij betreft mag wel de frequentie omlaag, we vergaderen nu tien keer per jaar, dat zou best naar zes keer kunnen denk ik.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ja ik de volgende periode door. De partij heeft mij gekozen als lijstrekker en daar ben ik bijzonder trots op. Mijn nieuwe doelen? Dat zijn er teveel om hier even op te sommen. We zetten ons in voor alle bewoners van de stad, dat is een zekerheid. Net zoals dat we altijd het accent op de ouderen zullen leggen!

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Het eerste wat ik zou willen zeggen is, “blijf vooral jezelf!”. Laat je niet beïnvloeden, volg je hart en verstand vanuit waarvan jij denkt dat goed is voor de stad. Richt je op hoofdlijnen en niet op de uitvoering. En probeer dat niet alleen te doen vanuit wat belangrijk is voor jouw achterban maar kijk ook naar een breder geheel. Zoekt de verbinding met andere partijen, je kan het niet alleen en een goede samenwerking zorgt voor een goed stadsbestuur. En vergeet ook niet te genieten van het mooie werk dat je als gemeenteraadslid mag doen!